بافتار تاریخی و فرهنگی مؤثر بر تنظیم هیجان در جامعۀ ایرانی: مطالعه‌ای کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مفهوم سلامت روانی بسیار مرتبط با فرهنگ و متأثر از آن است و شیوه‌ها و باورهای فرهنگی می‏توانند بر سبک مقابلۀ فرد با پریشانی روان‌شناختی اثر بگذارند و گاهی به او در مواجهه با بیماری روانی کمک کنند. از سوی دیگر همین عوامل فرهنگی می‏توانند منبع پریشانی، تعارض و زمینه‌ساز بروز اختلال روانی در فرد باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بافتار تاریخی و فرهنگی مؤثر بر تنظیم هیجان در جامعۀ ایرانی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی استقرایی و به شیوۀ تحلیل نهفته بود. جامعۀ هدف شامل متخصصان و صاحبنظران تنظیم هیجان در ایران بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند تا حد اشباع با یازده نفر از متخصصان، مصاحبۀ نیمه‏ساختاریافته انجام شد. تجزیه و تحلیل کیفی یافته‏ها به استخراج سه طبقۀ اصلی ازقبیل: الف) قومیت‏ها و نقش زبان (خرده‌فرهنگ‏ها)؛ ب) نقش اسطوره‏ها و داستان‏ها؛ و ج) تفاوت بین‌نسلی و همچنین شش زیرطبقه منجر شد. نتایج بیانگر آن بود که مؤلفه‏های مرتبط با بافتار تاریخی و فرهنگی همچون قومیت، اسطوره‌ها، داستان‌ها و تفاوت بین‌نسلی بر شیوة تنظیم هیجان افراد تأثیر می‌گذارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical and Cultural context affecting of emotion regulation in Iranian society: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Peyman Hatamian 1
  • Kazem Tabatabaei 2
  • Parviz Azadfallah 3
  • jafar hasani 4
1 Ph.D. Student, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Tarbiat modares
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and education, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since the concept of mental health is very much related to culture and is affected by it, also Cultural practices and beliefs may influence coping with psychological distress and sometimes assist to cope with mental disorder. On the other hand these cultural factors can be the source of distress and conflict and underlie the mental disorders, therefore the present study done aims to the role of historical and cultural context affecting of emotion regulation in Iranian society. The present study was Inductive qualitative content analysis and latent analysis method. Target community includes specialists and experts emotion regulation in Iran was by purposeful sampling to saturation with 11 experts, a semi-structured interview was conducted. qualitative analysis of the findings leads to the extraction of three main categories such as: a) Ethnicities and the role of language (subcultures), B) The role of myths and stories, J) Intergenerational differences, as well as six sub-floors. The results showed that components related to historical and cultural contexts such as ethnicity, Myths and stories also, intergenerational differences affect the people emotion regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical context
  • Emotion regulation
  • Iranian
  • cultural
پورسمر، ل.، آزادفلاح، پ.، و فراهانی، ح. (1398). مفهوم‌پردازی تنظیم هیجان در جمعیت زنان ایرانی: تحلیل کیفی مبتنی‌بر نظریۀ داده‌بنیاد. دستاوردهای روان‌شناختی، 26 (1)، 61­78.
حاتمیان، پ.، حاتمیان، پ.، و نوری، م. (1399). تأثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گروس بر افزایش رفتار ایمنی پرستاران. مجلۀ دانشکدۀ علوم پزشکی نیشابور، ۸ (۳)، 87­95.
حاتمیان، پ.، بابایی.، ع.، و رسول‌زاده طباطبایی.، س.ک. (1399). تأثیر آموزش مبتنی‌بر فراشناخت بر حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجان سالمندان دارای سابقۀ بیماری قلبی­ عروقی مقیم سرای سالمندان شهر تهران. مجلۀ سلامت و مراقبت، ۲۱ (۴)، 319­۳۲۹.
حاجی‌زاده، ا.، و اصغری، م. (1390). روش‌ها و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی. تهران: جهاد دانشگاهی.
زرانی، ف.، حقیقی، ف.، علی‌زاده، ح.، و شیری، ا. (1396). نقش فرهنگ در ابعاد اختلالات اضطرابی براساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. روان‌شناسی فرهنگی، 1(2)، 95­111.
زرانی، ف.، بهزادپور، س.، و بابایی، ز. (1396). تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب‌شناسی روانی. نشریۀ رویش روان‌شناسی، 6 (1)، 191­224.
شمسایی، م. (1399). عوامل فرهنگی مؤثر بر سلامت. فرهنگ و ارتقای سلامت، ۴ (۲)، 166­۱۷۲.
میرجلیلی، ر. س.، جان‌بزرگی، م.، رسول‌زاده طباطبایی، س.ک.، و پسندیده، ع. (1397). بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی‌بر تنظیم هیجان با طراحی مذهبی­ معنوی بر کاهش علائم و بهبود عملکرد عمومی زنان مبتلا به اختلال‌های اضطرابی. پژوهش‌نامۀ اسلامی زنان‌ و‌ خانواده، 6 (3)، 9­37.
مازندرانی، ا.ع.، آگیلار­ وفایی، م. ی.، و اسماعیلی‌نسب، م. (1399). تدوین درمان‌ شناختی­ رفتاری بی‌خوابی مطابق با فرهنگ ایرانی. روان‌شناسی فرهنگی، 4(1)، 1­34.
Adebayo, S.O., & Ilori, O.S. (2013). Influence of Paranormal beliefs on Psychopathology in a Cross-Cultural Society. Journal Of Humanities And Social Science, 11, 2, 63-70.
Brockman, R., Ciarrochi, J., Parker, P., & Kashdan, T. (2016). Emotion regulation strategies in daily life: mindfulness, cognitive reappraisal, and emotion suppression. Cogn Behav Ther, 46(2), 91-113.
Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. Nursing Plus Open, 2(1), 8–14
Chang, E. C., Tsai, W., & Sanna, L. J. (2010). Examining the relations between rumination and adjustment: Do ethnic differences exist between Asian and European Americans? Asian American Journal of Psychology, 1(1), 46-56.
Dan-Glauser, E.S., & Gross, J.J. (2013). Emotion regulation and emotion coherence: evidence for strategy-specific effects. Emotion, 13(5), 832-42.
Eshun, S., & Gurung, R. A. R. (2009). Culture and mental health: Sociocultural influences, theory, and practice. Chichester, U.K: Wiley Blackwell.
Ford, B. Q., & Muasse, I.B. (2015). culture and emotion regulation. Current Opinian in Psychology, 3, 1-5.
Giuliani, N.R., & Berkman, E.T. (2015). Craving is an Affective State and Its Regulation Can Be Understood in Terms of the Extended Process Model of Emotion Regulation. Psychol Inq, 26(1), 48-53.
Gross, J.J., & Barrett, L.F. (2011).Emotion Generation and Emotion Regulation: One or Two Depends on Your Point of View. Emotion Review, 3(1), 8–16.
Gross, JJ. (2015). Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Publication, p. 46-55.
Gross, J.J., & Thompson, R.A. (2007). Emotion Regulation: Conceptual foundation. In J.J. Gross (Ed). Handbook of Emotion Regulation, (p.3-24).
Jacob, K.S. (2014). DSM-5 and culture: The need to move towards a shared model of care within a more equal patient–physician partnership. Asian Journal of Psychiatry, 7, 89-91.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). Naturalistic inquirty, Thousand oaks, CA: Sage, p. 124.
Kneeland, E.T., Goodman, F., & Dovidio, JF. (2019). Emotion Beliefs, Emotion Regulation, and Emotional Experiences in Daily Life, Behavior Therapy.
Kwon, H., Yoon, K. L., Joormann, J., & Kwon, J. H. (2013). Cultural and gender differences in emotion regulation: Relation to depression. Cognition & Emotion, 27(5), 769-782.‏
Kring, A M., & Sloan, D. M. (2010). Emotion regulation and psychopathology a transdiagnostic approach to etiology and treatmen.
Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an intruduction to its methodology, thousand oaks, california. Sage publictions Inc.p 39.
Miyamoto, Y., Ma, X., & Petermann, A. G. (2014). Cultural differences in hedonic emotion regulation after a negative event. Emotion, 14 (4), 804.‏
Norton, P.J., & Paulus, D.J. (2016). Toward a Unified Treatment for Emotional Disorders: Update on the Science and Practice. Behavior Therapy, 47 (6), 854-868
Pitluk, M., Elboim-Gabyzon, M., & Engelhard, E. S. (2021). Validation of the grounding assessment tool for identifying emotional awareness and emotion regulation. The Arts in Psychotherapy, 75, 101821.
Shackman, AJ., & Wager, TD. (2019). The emotional brain: fundamental questions and strategies for future research. Neurosci let, 69(3), 68-74.
Thampson, R.A., & Meyer, S. (2007). Socialization of Emotion & self-regulation in family. In, J.J. Gross. Handbook of Emotion Regulation, New York: Guilford press, 4(4), 249-268.
Wan Doren, N., Zainal, N. H., & Newman, M.G. (2021). Cross-Cultural and Gender Invariance of Emotion Regulation in the United States and India. Journal of Affective Disorders.
 Wong, P.T.P., & Wong, L.C.J. (2006). Handbook of multicultural perspective on stress and coping. New York: Springer