پیش‌بینی آسایش روان‌شناختی دانش‌آموزان بر اساس هوش اخلاقی با واسطه‌گری امید به تحصیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‏شناسی تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه روان‏شناسی تربیتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 بخش روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ هوش اخلاقی و آسایش روان‏شناختی با واسطه‏گری امید به تحصیل در دانش‏آموزان انجام شد. روش پژوهش هم‌بستگی و جامعۀ آماری شامل تمامی دانش‏آموزان متوسطۀ دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 1397­1398 بود. نمونۀ پژوهش 400 دانش‏آموز (215 دختر 185 پسر) بود که به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای تصادفی انتخاب و به پرسش‌نامۀ هوش اخلاقی، امید به تحصیل و آسایش روان‏شناختی پاسخ دادند. اطلاعات به‌دست آمده در قالب مدل‏یابی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که هوش اخلاقی بر آسایش روان‏شناختی و امید به تحصیل اثر مستقیم و معنی‌داری داشته است. در این میان اثر مستقیم امید به تحصیل بر آسایش روان‏شناختی نیز معنی‏دار بوده است و اثر غیر مستقیم هوش اخلاقی بر آسایش روان‏شناختی از مسیر امید به تحصیل نیز معنی‏دار بوده است، که نشان‌دهندۀ نقش واسطه‏گری امید به تحصیل در رابطۀ بین هوش اخلاقی و آسایش روان‏شناختی است. بنابراین، هوش اخلاقی با واسطه‌گری امید به تحصیل نقش مهمی در آسایش روان‏شناختی دانش‏آموزان دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Student’s Psychological Well-being Based on Moral Intelligence with mediating of academic hope

نویسندگان [English]

  • Farhad Khormaei 1
  • Masoomeh Saber lari 2
  • Seyed Mehdi Poorseyed 3
1 Shiraz UniversityEducational Psychology Department, Educational Sciences & Psychology Faculty, Shiraz University, Shiraz. Iran.
2 Educational Psychology Department, Educational Sciences & Psychology Faculty, Shiraz University, Shiraz. Iran
3 Educational Psychology Department, Educational Sciences & Psychology Faculty, Shiraz University, Shiraz. Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between moral intelligence and psychological well-being through the mediation of students' academic hope. The research method was correlation and the statistical population included all the secondary school students in Shiraz in the academic year 2019-2020. The statistical sample consisted of 400 students (215 girls 185 boys) who were selected by multistage cluster sampling and answered the Mental Intelligence Questionnaire, academic hope scale and Psychological Well-being Questionnaire. The obtained data were analyzed in structural equation modeling. Results showed that moral intelligence had a direct and significant effect on psychological well-being and academic hope. There was also a significant effect of the direct effect academic hope on psychological well-being. The indirect effect of moral intelligence on psychological well-being is significant from the path of academic hope, indicating the mediating role of academic hope in the relationship between moral intelligence and psychological well-being. Therefore, moral intelligence mediated by academic hope play an important role in students’ psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Well-Being
  • Moral Intelligence
  • Academic Hope
  • Students
امامی، ز.، مولوی، ح.، و کلانتری، م. (1393). تحلیل مسیر اثر هوش معنوی و هوش اخلاقی بر خودشکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روان‏شناسی کاربردی، 15(2)، 4­13.
بهادری خسروشاهی، ج.، و هاشمی نصرت‌آباد، ت. (1390). رابطۀ امیدواری و تاب‏آوری با بهزیستی روان‏شناختی در دانشجویان. اندیشه و رفتار در روان‏شناسی بالینی، 6(22)، 41­50.
بوربا، ام. (2005). پرورش هوش اخلاقی. ترجمۀ ف. کاووسی. (1390). تهران: رشد.
جاویدان، ع. ا.، زمانی، ع.، و اسدی، ج.(1396). بررسی رابطۀ بین هوش اخلاقی با امید به زندگی در زنان دارای همسر معتاد. دانش انتظامی گلستان، 8(30)، 53­66.
جعفری، ع.، پورمحسنی، ف.، قبادی، ز.، و تکلوی ورنیاب، س. (1399). نقش هوش اخلاقی و سرمایۀ روان‏شناختی در پیش‏بینی سرمایۀ اجتماعی سربازان. روان‏شناسی نظامی، 11(41)، 27­39.
حدادی ز.، قلتاش ع.، و صالحی، م. (1395). رابطۀ هوش اخلاقی و جهت‏گیری خوش‏بینانه با اثربخشی دبیران زن. زن و جامعه (جامعه‏شناسی زنان)، 7(4)، 127­141.
خرمایی، ف.، و کمری، س. (1396). ساخت و بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی مقیاس امید به تحصیل. راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(8)، 15­37.
سپهرنوش مرادی، ف.، و حجازی، ا. (1397). رابطۀ سرمایه‏های تحولی خانواده، مدرسه و سایرین با بهزیستی روان‏شناختی: نقش واسطه‏ای امید. مجلۀ دست‏آوردهای روان‏شناختی، 25(2)، 73­90.
ستوده، ح.، شاکری‏نیا، ا.، خیراتی، م.، درگاهی، ش.، و قاسمی جوبنه، ر.(1395). رابطۀ بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با بهزیستی روان‏شناختی پرستاران. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 9(1)، 63­73.
گل‏پرور، م.، و مصاحبی، م. ر. (1394). پیش‏بینی بهزیستی معنوی سالمندان از طریق مؤلفه‏های سرمایۀ روان‏شناختی. دانش و پژوهش در روان‏شناسی کاربردی، 16(3)، 4­12.
لینک، دی.، و کیل، اف. (2005). پرسش‌نامۀ هوش اخلاقی. تدوین و آماده‏سازی م. عزیزی (1390). تهران: مؤسسۀ آزمون‏یار پویا.
مختاری‏پور، م.، و سیادت، س. ع. (1388). بررسی مقایسه‏ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمۀ معصومین (ع). مطالعات اسلام و روان‏شناسی، 3(4)، 97­118.
میرز، ل. اس.، گامست، گ.، و گارینو، ا. جی. (2017). پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر). ترجمۀ ح. پ. شریفی، و. فرزاد، س. د. رضاخانی، ح. ر. حسن‏آبادی، ب. ایزانلو و م. حبیبی. (1396). تهران: رشد.
نصیری، ح.، و جوکار، ب. (1387). معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 6(2)، 157­176.
Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2009). Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. In S. J., Lopez & C. R., Snyder (Eds), Oxford handbook of positive psychology. (2nd ed., pp. 187-194). New Yor: Oxford Press.
Dowling, M, & Rickwood, D. (2016). Exploring hope and expectations in the youth mental health online counselling environment. Computers in Human Behavior, 55(3), 62-68.
Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences, 37(4), 210–216.
Garrigan, B., Adlam, A. L. R., & Langdon, P. E. (2018). Moral decision-making and moral development: Toward an integrative framework. Developmental Review, 49, 80–100.
Guo, Q., Sun, P., Cai, M., Zhang, X., & Song, K. (2019). Why are smarter individuals more prosocial? A study on the mediating roles of empathy and moral identity. Intelligence, 75, 1-8.
Hoy, B. D., Suldo, S. M., & Mendez, L. R. (2013). Links between parent's and children's levels of gratitude, life satisfaction, and hope. Journal of Happiness Studies, 14(4), 251-269.
Huebner, E. S., Hills, K. J., Siddall, J., & Gilman, R. (2014). Life satisfaction and schooling. In M. J., Furlong, R., Gilman, & E. S., Huebner (Eds), Handbook of positive psychology in schools. (pp. 192–207). Routledge/Taylor & Francis Group.
James, S. L., & Robyb, J. L. (2019). Comparing reunified and residential care facility children's wellbeing in Ghana: The role of hope. Children and Youth Services Review, 96, 316-325.
Karademas, E.(2007). “Positive and negative aspects of well-being: Common and specific predictors”. Personality and Individual Differences, 43, 277-287.
Kim, M. (2021). Does playing a video game really result in improvements in psychological well-being in the era of COVID-19? Journal of Retailing and Consumer Service, 61, 172-184.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Malik, A. (2013). Efficacy, Hope, Optimism and Resilience at Workplace–Positive Organizational Behavior. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(10), 1-4.
Marques, J. (2019). Creativity and morality in business education: Toward a trans-disciplinary approach. The International Journal of Management Education, 17(1), 15-25.
Myers, D. G., & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6(1), 10–19.
Nikolaev, B., Salahodjaev, R. (2016). The role of intelligence in the distribution of national happiness. Intelligence, 56(3), 38-45
Perry, J. L. & Clough, P. J. (2017). Predicting cooperation in competitive conditions: The role of sportspersonship, moral competence, and emotional intelligence. Psychology of Sport and Exercise, 31, 88-92.
Rand, K. L., Shanahan, M. L., Fischer, I. C., & Fortney, S. K. (2020). Hope and optimism as predictors of academic performance and subjective well-being in college students. Learning and Individual Differences, 81, 19-32.
Renshaw, T. L., Long, A. C. J., & Cook, C. R. (2015). Assessing adolescents’ positive psychological functioning at school: Development and validation of the Student Subjective Wellbeing Questionnaire. School Psychology Quarterly, 30(4), 534-552.
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything or is it? Exploration on the meaning of psychological well–being. Journal of Personality and Social Psychology, 6, 1069-1081.
Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Direction in Psychological Sciences, 4, 99–104.
Ryff. C. D., & Singer, B. (2002). Best news yet on the six-factor model of well-being. Social science Research, 35(4), 1103-1119.
Ryff, C. D., & Singer, B. (2006). From social structure to biology: Integrative science in pursuit of human health and well-being. In C. R., Snyder, & S. J., Lopez (Eds), Handbook of positive psychology (pp. 541-554). London: Oxford University.
Satici, S. A. (2016). Psychological vulnerability, resilience, and subjective well-being: The mediating role of hope. Personality and Individual Differences, 102(3), 68-73.
Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5-14.
Shank. D. B., & DeSanti, A. (2018). Attributions of morality and mind to artificial intelligence after real-world moral violations. Computers in Human Behavior, 86(12), 401-411.
Smith, S., & Kouchaki, M. (2018). Moral humility: In life and at work. Research in Organizational Behavior, 38(2), 77-94.
Snyder, C. R. (2000). Handbook of Hope; theory, measures, and applications. San Diego, CA; Academic Press.
Wells, M. (2005). The effects of gender, age, and anxiety on hope differences in the expression of pathway and agency thought. A dissertation presented for the doctorate of philosophy, the University of Texas A and B.
Wilson, A. (2015). An exploration of aspects of mental health in school-going adolescents in Ghana. Ph.D Thesis, Stellenbosch University.
Zdenek, B., & Schochor, D. (2007). Developing moral literacy in classroom. Journal of Educational Administration, 45(4), 514-532.