اضطراب کوویدـ 19 در میان پرستاران خط مقدم: نقش پیش‌بینیکنندگی خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و حمایت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران. (نویسندۀ مسئول)

3 کارشناس ‏ارشد سنجش و اندازه‏گیری، دانشکدۀ روان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

5 کارشناس ‏ارشد گروه روان‏شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

6 کارشناس گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‏بینی اضطراب کووید­19 در میان پرستاران خطّ مقدم براساس خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و حمایت سازمانی انجام شد. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع هم‌بستگی بود. جامعة آماری تحقیق، تمام پرستاران شاغل در بیمارستان مصطفی خمینی شهر ایلام، اختصاص‌یافته به کووید­19 و بخش کرونایی بیمارستان امام خمینی شهر ایلام بودند که با توجه به جدول مورگان، تعداد 175 پرستار به‏عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب و پرسش‏نامه‏های اضطراب کروناویروس، پرسش‏نامۀ خودکارآمدی، مقیاس حمایت اجتماعی و مقیاس حمایت سازمانی به‏روش اینترنتی از طریق شبکه‏های مجازی با توزیع لینک پرسش‏نامة آنلاین در بین نمونۀ پژوهش توزیع شد. برای آزمون فرضیه‏ها از تحلیل رگرسیون چندگانۀ هم‌زمان استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ترکیب خطی خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و حمایت سازمانی به ترتیب 6/24، 77/22 و 5/15 درصد از واریانس متغیرهای اضطراب کووید­19، اضطراب روانی و جسمی را پیش‏بینی می‏کردند. براساس ضرایب بتا خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و حمایت سازمانی به‏ترتیب با بتای «24/0-، 18/0- و 36/0-» متغیر اضطراب کووید­19، با بتا «20/0-، 19/0- و 35/0-» مؤلفۀ اضطراب روانی و متغیرهای خودکارآمدی و حمایت سازمانی به ترتیب با بتا «23/0- و 28/0- » مؤلفۀ اضطراب جسمی را به‏صورت منفی و معنی‏دار پیش‏بینی می‏کردند. متغیر حمایت اجتماعی به‏صورت معنی‏داری قادر به پیش‏بینی مؤلفۀ اضطراب جسمی نبود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر که ترکیب خطی خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و حمایت سازمانی به‏طور معنی‏داری متغیر اضطراب کووید­19 را پیش‏بینی می‏کردند، پیشنهاد می‏شود از پرستاران، حمایت‏های سازمانی و اجتماعی لازم شود و با برگزاری دوره‏های آموزشی، به تقویت خودکارآمدی پرستاران توجه شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Covid Anxiety among Frontline Nurses: Predictive Roles of Self-Efficacy, Social Support, and Organizational Support

نویسندگان [English]

  • Rahim Moradi 1
  • bahman yasbelaghi sharahi 2
  • Habibeh Bashirnezhad dastjerdi 3
  • Mitra Mirzaei 4
  • sanaz Haji Miri Qeshmi, 5
  • , Hosna Mirzaee 6
1 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Department of Educational Sciences, Arak University, Arak, Iran
2 a
3 Master of Measurement, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University , Tehran, Iran
4 Master of Family Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
5 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran
6 Master of Nursing, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the prediction of Covid 19 anxiety among frontline nurses based on self-efficacy, social support and organizational support.
Materials and Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the study was all nurses working in Mostafa Khomeini Hospital in Ilam assigned to Covid 19 and the corona ward of Imam Khomeini Hospital in Ilam. According to Morgan's table, 175 nurses were available as a sample size using the sampling method. Internet methods were selected through virtual networks by distributing online questionnaire links. Simultaneous multiple regression analysis was used to test the hypotheses. The instruments used in this study included coronavirus anxiety scale, self-efficacy questionnaire, social support scale and organizational support scale.
Results: The findings showed that all three predictor variables namely self-efficacy, social support and organizational support have a negative and significant relationship with Covid anxiety 19. Therefore , the hogher the level of all three predictor variables among nurses, the lower the anxiety among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid anxiety19
  • self-efficacy
  • social support
  • organizational support
آینه‌چی، ع.، جان بزرگی، م.، حسن‌آبادی، ح. (1400). امکان‌سنجی مداخلة مذهبی مبتنی‌بر تقرب به خدا در کاهش نشانگان اضطراب: مطالعۀ تک‌جنسیتی با طرح تک‌آزمودنی ­ خط پایة چندگانه. روان‌شناسی فرهنگی، 5(1)، 1­33.
بابایی، ا.،گلستانی، ط.، نازک‌تبار، ح.، و انتظاری، ر. (1399). آموزش مدیریت استرس بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان‌های دولتی در شهر تهران. سلامت و مراقبت، 22(2)، 157­167.
تیموری، م.، زارع بهرام‌آبادی، م. (1400). مدل‌یابی دگرگون‌سازی شغلی برمبنای سرمایۀ روان‌شناختی و رسالت شغلی با میانجی‌گری حمایت سازمانی. روان‌شناسی فرهنگی، 5(2)، 187­212.
حاجیان، م.، و نیکونژاد، ف. (1400). نقش میانجی‌گر سبک‌های مقابله با کرونا و استرس ادراک‌شده در رابطۀ بین حمایت اجتماعی و پرخاشگری در نوجوانان. روان‌شناسی بالینی، 13(2)، 133­146.
دانش، ف.، و قویدل، س. (1398). کروناویروس: علم‌سنجی پنجاه سال تولید علم جهانی. مجلۀ میکروب‌شناسی پزشکی ایران، 14(1)، 1­16.
 زارعی، س.، و کاظمی‌پور، ا. (1399). نقش تعدیل‌کنندگی حمایت سازمانی ادراک‌شده و تاب‌آوری روان‌شناختی در رابطۀ بین استرس شغلی با بهره‌وری شغلی پرستاران. نشریۀ پژوهش پرستاری، 15(2)، 45­57.
سخراوی، ر.، ظهیری، آ.، احمدی چگنی، س.، و کرمی راد، ب. (1392). بررسی رابطۀ بین عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری حمایت سازمانی ادراک‌شده در کارکنان. مجلۀ روان‌شناسی اجتماعی، 29 (8)، 75­84.
سربوزی حسین‌آبادی، ط.، عسکری، م. ر.، میری، خ.، نمازی‌نیا، م. (1399). افسردگی، استرس و اضطراب پرستاران در پاندمی کووید­19 در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه. مجلۀ طب نظامی، 22(6)، 526­533.
سعادت‌طلب، آ.، و جعفری، م. (1399). تحلیل نقش نشاط معنوی در رابطۀ میان سرمایه‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری کارکنان در برابر همه‌گیری بیماری کووید­19 در دوران فاصله‌گذاری اجتماعی. فصلنامۀ پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 14(1)، 115­129.
سلیمی، ه.، حاجی علیزاده، ک.، عامری سیاهویی، م.، و بهدوست، پ. (1400). نقش میانجی استرس کرونا در رابطۀ بین اعتیاد با اینترنت با تعارضات و خشونت زناشویی و خانوادگی. فصلنامۀ فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 12(45)، 83­100.
صادقی، س.، شریفی رهنمو، س.، فتحی، آ.، و محمدی، ش. (1399). پیش‌بینی اضطراب کووید­19 و تجربۀ انگ اجتماعی آن براساس ابعاد اعتیاد اینترنتی پیش از موج اول اپیدمی در دانشجویان. مجلۀ پژوهش سلامت، 5(4)، 268­278.
صفری، ی.، اسدی، م.، خلیجیان، ص.، و جورسرا، م ر. (1397). تحلیل روابط بین حمایت سازمانی، اعتماد و تعهد سازمانی در پرستاران. فصلنامۀ مدیریت پرستاری، 7(2)، 9­17.
عبدالله‌نژاد، ف.، اندام، ر.، رجبی، م. (1400). تأثیر نگرانی کووید­19 بر سلامت روان دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیل‌گر حمایت اجتماعی، یک تحلیل چندگروهی براساس جنسیت. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی قم، 15(2)، 198­209.
علی‌پور، ا.، قدمی، ا.، علی‌پور، ز.، و عبداله‌زاده، ح. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب کرونا (CDAS) در نمونۀ ایرانی. مجله روان‌شناسی سلامت، 4(32)، 175­163.
عینی، س.، عبادی، م.، هاشمی، ز. (1399). اضطراب کرونا در پرستاران: نقش پیش‌بینی حمایت اجتماعی ادراک‌شده و حس انسجام. روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 26(3)، 320­331.
عینی، س.، عبادی، م.، و ترابی، ن. (1399). تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان براساس حس انسجام و تاب‌آوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی درک‌شده. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(43)، 1­32.
قزلی، ف.، کوشان، م.، رخشانی، م. ح.، قاسمی، م. ر. (1398). بررسی ارتباط درک ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی با بیگانگی شغلی پرستاران. مجلۀ علمی­ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 27(6)، 747­753.
کوچی، ص.، مامی، ش.، و احمدی، و. (1400). نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی اجتماعی در رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی و اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دورۀ دوم متوسطه. پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 12(2)، 309­326.
کیانی، ف.، رحیمی پردنجانی، ط.، و محمدزاده ابراهیمی، ع. (1397). نقش حمایت سازمانی ادراک‌شده در رابطۀ بین استرس شغلی با پیامدهای سلامت در کارکنان. مجلۀ ارگونومی، 6(1)، 50­57.
محمدی، س.، نخعی‌زاده، ا.، و آرازی، ت. (1400). بررسی اضطراب ناشی از بیماری کووید­19 و علائم جسمی و روانی آن در جمعیت بزرگ‌سال ایران. طب نظامی، 23 (2)، 142­150.
 
Cho, Y. S., & Kim, Y. I. (2019). The effects of work performance, perceived organizational support and personal coping resources on job satisfaction among infusion nurses in Korea. The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education, 25(1), 148-158.
Chong, Y. Y., Chien, W. T., Cheng, H. Y., Chow, K. M., Kassianos, A. P., Karekla, M., & Gloster, A. (2020). The role of illness perceptions, coping, and self-efficacy on adherence to precautionary measures for COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 6540.
El-Zoghby, S. M., Soltan, E. M., & Salama, H. M. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and social support among adult Egyptians. Journal of Community Health, 45, 689-695.
Kelloway, E. K., & Barling, J. (1990). Item content versus item wording: Disentangling role conflict and role ambiguity. Journal of Applied Psychology, 75(6), 738.
Labrague, L. J., & De los Santos, J. A. A. (2020). COVID‐19 anxiety among front‐line nurses: Predictive role of organisational support, personal resilience and social support. Journal of Nursing Management, 28(7), 1653-1661.
Lee, S. A., Jobe, M. C., Mathis, A. A., & Gibbons, J. A. (2020). Incremental validity of coronaphobia: Coronavirus anxiety explains depression, generalized anxiety, and death anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 74, 102268.
Maben, J., & Bridges, J. (2020). Covid‐19: Supporting nurses’ psychological and mental health. Journal of Clinical Nursing, Accepted-Article.
Mo, Y., Deng, L., Zhang, L., Lang, Q., Liao, C., Wang, N.,... & Huang, H. (2020). Work stress among Chinese nurses to support Wuhan in fighting against COVID‐19 epidemic. Journal of Nursing Management, 28(5), 1002-1009.
Poghosyan, L., Ghaffari, A., Liu, J., & McHugh, M. D. (2020). Organizational support for nurse practitioners in primary care and workforce outcomes. Nursing Research, 69(4), 280-288.
Pragholapati, A. (2020). Self-Efficacy Of Nurses During The Pandemic Covid-19. Academia. edu.
Shahrour, G., & Dardas, L. A. (2020). Acute stress disorder, coping self‐efficacy and subsequent psychological distress among nurses amid COVID‐19. Journal of Nursing Management, 28(7), 1686-1695.
Spoorthy, M. S., Pratapa, S. K., & Mahant, S. (2020). Mental health problems faced by healthcare workers due to the COVID-19 pandemic–A review. Asian Journal of Psychiatry, 51, 102119.
Sun, N., Wei, L., Shi, S., Jiao, D., Song, R., Ma, L.,... & Wang, H. (2020). A qualitative study on the psychological experience of caregivers of COVID-19 patients. American Journal of Infection Control, 48(6), 592-598.
Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N. (2020). The effects of social support on sleep quality of medical staff treating patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in January and February 2020 in China. Medical science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 26, e923549-1.
Yıldırım, M., & Güler, A. (2020). Factor analysis of the COVID-19 Perceived Risk Scale: A preliminary study. Death studies, 46(5),1065-1072.
Zhang, S. X., Sun, S., Jahanshahi, A. A., Alvarez-Risco, A., Ibarra, V. G., Li, J., & Patty-Tito, R. M. (2020). Developing and testing a measure of COVID-19 organizational support of healthcare workers–results from Peru, Ecuador, and Bolivia. Psychiatry Research, 291, 113174.