پیشبینی اختلال تنظیم هیجان براساس خودشفقت ورزی و خوداثرمندی تحصیلی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران نویسندة مسئول ا

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاورة شغلی، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین رابطه خوداثرمندی تحصیلی و خودشفقت ورزی با اختلال‌های تنظیم هیجان در نوجوان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر جنسیت بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه (160 نفر؛80 دختر و 80 پسر) در سال تحصیلی 99-1398 منطقه 1 و 2 شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله ای انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و به منظور گردآوری اطلاعات از مقیاس‌های خوداثرمندی تحصیلی، خودشفقت‌ورزی و اختلال تنظیم هیجان استفاده شد. داده‌های این پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و ورگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که خوداثرمندی تحصیلی و خودشفقت ورزی در پیشینی اختلال تنظیم هیجان نوجوانان معنی دار بود (05/0p<). از طرفی نقش تعدیل گر جنسیت دررابطه بین خودشفقت با اختلال‌های تنظیم هیجان معنی دار شد و بدین معناست که جنسیت بر جهت و رابطه بین این دو متغیر تاثیر گذاشت(05/0p<)؛ اما این تعدیل گری در رابطه خوداثرمندی تحصیلی و اختلال تنظیم هیجان برقرار نبود (05/0p>). براساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که خوداثرمندی تحصیلی و خودشفقت ورزی با اختلال تنظیم هیجان در نوجوانان ارتباط دارند و با تقویت خودشفقت ورزی و خوداثرمندی تحصیلی می‌توان به بهبود اختلال‌های تنظیم هیجان نوجوانان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting emotion regulation disorders based on self-compassion and academic self-efficacy in adolescents: Sex moderator role

نویسندگان [English]

  • Narges ensanimehr 1
  • Farideh Ameri 2
  • laleh ensanimehr, 3
  • , Reza Nabizadeh 4
1 Phd Students Al-Zahra University
2 Assistant Professor Al-Zahra University
3 kharazmi
4 Department of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between academic self-efficacy and self-compassion with emotion regulation disorder in adolescents along with the role of gender moderator. The statistical population of the study was all high school students (160; 80 girls and 80 boys) in the academic year 1399-99 in districts 1 and 2 of Tehran who were selected using multi-stage cluster sampling.The method of this research was descriptive and correlational and in order to collect information, scales of academic self-efficacy, self-compassion and emotion regulation disorder were used. The data of this study were analyzed using Pearson correlation and stepwise regression. The results showed that academic self-efficacy and self-compassion were significant in predicting adolescent emotion regulation disorder (p<0.05). On the other hand, the role of gender moderator in the relationship between self-compassion and emotion regulation disorders was significant and it means that gender affected the direction and relationship between these two variables (p<0.05); However, this adjustment was not established in the relationship between academic self-efficacy and emotion regulation disorder (p> 0.05). Based on the findings, it can be concluded that academic self-efficacy and self-compassion are associated with emotion regulation disorders in adolescents and by strengthening academic self-compassion and self-efficacy can help improve adolescent emotion regulation disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion regulation disorder
  • Academic self efficacy
  • Self compassion
  • adolescent
برومندیان، ن.، محمدی، ن.، و رحیمی طاقانکی، چ. (1398). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮوه روان درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ و ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮی  ﺟﻬﺖ‌ﮔﻴﺮی ﻫﻮﻳﺖ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ.  روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 15(6)، 379ـ 390.
عسگری، پ.، پاشا، غ.، و امینیان، م. (1388). رابطۀ تنظیم هیجانی، فشارزاهای روانی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات خوردن در زنان.  اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی، 4(13)، 65ـ87.
جمالی، م.، نوروزی، آ.، و طهماسبی، ر. (1392). عوامل مؤثر بر خودکارآمدی تحصیلی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 92-1391. آموزش در علوم پزشکی، 13(8)، 629-641.
خدمتی، ن. (1399). بررسی نقش ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و  خودشفقت‌ورزی درپیش بینی قلدری دانش‌آموزان دبیرستانی. رویش روان‌شناسی، 2(47)، 65-72.
خسروی، ص.، صادقی، م.، و یابنده، م. (1392). کفایت روان‌سنجی مقیاس شفقت خود (SCS). روش‌ها و مدل‌هایروان‌شناختی، 4 (13)، 47- 59.
سلیمانی، س. حبیبی کلیبر، ر.، و فرید، ا. (1399). بررسی نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در پیش‌بینی خودناتوان‌سازی تحصیلی براساس سبک‏های دلبستگی و هویت تحصیلی. روان‌شناسی فرهنگی، 4(1)، 225-246.
احمدیان، ح. (1393). رابطة ارضای نیازهای بنیادی روانی و اختلال تنظیم هیجانی با نقش میانجی‏گری طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه بوعلی سینا همدان.
شیخ‌الاسلامی، ر.، محمدی، م.، ناصری جهرمی، ر.، و کوثری، م. (1394). الگوی علی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان. فناوری آموزش، 9(3)، 187ـ 200.
فرهوش، م.، عرفانی، ا.، و حبیب‌اللهی، ح. (1398). رابطة ‌دلبستگی به ‌خدا ‌با ‌شادکامی ‌و ‌رضایت ‌از ‌زندگی در طالب‌ و‌ غیرطالب. روان‌شناسی فرهنگی، 3 (1)، 209-223.
کرد، ب.، و باباخانی، آ. (1395). نقش خوددلسوزی و ذهن‌آگاهی در پیش‌بینی استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر. مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 12(24)، 207-230.
کمری، س.، و شمشیری، ب. (1399). بررسی تطبیقی نگاه روان‌شناسی و اسلام به مقولۀ مثبت‌نگری در انسان. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 11(40)، 173-192.
Amitay, G., & Gumpel, T. (2015). Academic self-efficacy as a resilience factor among adjudicated girls. journal of Adolescence and Youth, 20(2), 202-227.
Artino, A. R. (2012). Academic self-efficacy: from educational theory to instructional practice. Perspectives on medical education, 1(2), 76-85.
Beiranvand, M., Moghadam, M. K., Sabounchi, R., Delphan, M., Ghafuori, A., & Keramati Moghadam, R. (2019). The effectiveness of positive thinking training on self-efficacy and emotion regulation in men with 
         hemophilia. Trends in Medicine, 19(4), 1-5.
Bluth, K., & Blanton, P. W. (2015). The influence of self-compassion on emotional well-being among early and older adolescent males and females. The journal of positive psychology, 10(3), 219-230.
Caprara, G. V., Di Giunta, L., Eisenberg, N., Gerbino, M., Pastorelli, C., & Tramontano, C. (2008). Assessing regulatory emotional self-efficacy in three countries. Psychological assessment, 20(3), 227.
Castilho, P., Carvalho, S. A., Marques, S., & Pinto-Gouveia, J. (2017). Self-compassion and emotional
         intelligence in adolescence: A multigroup mediational study of the impact of shame memories on
         depressive symptoms. Journal of Child and Family Studies, 26(3), 759-768.
Cramm, J. M., Strating, M. M., Roebroeck, M. E., & Nieboer, A. P. (2013). The importance of general self- efficacy for the quality of life of adolescents with chronic conditions. Social Indicators Research, 113(1), 
         551-561.
Crone, E. A., & Fuligni, A. J. (2020). Self and others in adolescence. Annual Review of Psychology71, 447-469.
D’Agostino, A., Covanti, S., Monti, M. R., & Starcevic, V. (2017). Reconsidering emotion dysregulation. Psychiatric Quarterly, 88(4), 807-825.
Diedrich, A., Grant, M., Hofmann, S. G., Hiller, W., & Berking, M. (2014). Self-compassion as an emotion regulation strategy in major depressive disorder. Behaviour research and therapy, 58, 43-51.
Faramarzi, M., & Khafri, S. (2017). Role of alexithymia, anxiety, and depression in predicting self-efficacy in academic students. The Scientific World. 17, 37-57.
Ferrari, M., Hunt, C., Harrysunker, A., Abbott, M. J., Beath, A. P., & Einstein, D. A. (2019). Self-compassion interventions and psychosocial outcomes: A meta-analysis of RCTs. Mindfulness, 10(8), 1455-1473.
Finlay‐Jones, A. L. (2017). The relevance of self‐compassion as an intervention target in mood and anxiety disorders: A narrative review based on an emotion regulation framework. Clinical Psychologist21(2), 90- 103.
Garg, A. (2014). Value conflict and aggression among adolescents in relation to family climate. International  Journal of Education3, 15-24.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment26(1), 41-54.
Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion Regulation: Conceptual foundations, Handbook of emotion  regulation. Nwe York: Guilford.
Grøtan, K., Sund, E. R., & Bjerkeset, O. (2019). Mental health, academic self-efficacy and study progress among college students–The SHoT study, Norway. Frontiers in psychology, 10, 45.
Hasking, P., Boyes, M., & Greves, S. (2018). Self-efficacy and emotionally dysregulated behaviour: An
exploratory test of the role of emotion regulatory and behaviour-specific beliefs. Psychiatry research, 270,  
       335-340.
Honicke, T., & Broadbent, J. (2016). The influence of academic self-efficacy on academic performance: A systematic review. Educational Research Review, 17, 63-84.
Huang, C. (2013). Gender differences in academic self-efficacy: a meta-analysis. European journal of   psychology of education, 28(1), 1-35.
Jinks, J., & Morgan, V. (1999). Children's perceived academic self-efficacy: An inventory scale. The Clearing House, 72(4), 224-230.
Liu, R. D., Zhen, R., Ding, Y., Liu, Y., Wang, J., Jiang, R., & Xu, L. (2018). Teacher support and math
engagement: roles of academic self-efficacy and positive emotions. Educational Psychology, 38(1), 3-16.
Loeb, C., Stempel, C., & Isaksson, K. (2016). Social and emotional self‐efficacy at work. Scandinavian Journal of Psychology, 57(2), 152-161.
Marsh, I. C., Chan, S. W., & MacBeth, A. (2018). Self-compassion and psychological distress in adolescents—a meta-analysis. Mindfulness, 9(4), 1011-1027.
Mauer, R., Neergaard, H., & Linstad, A. K. (2017). Self-efficacy: Conditioning the entrepreneurial mindset. In Revisiting the entrepreneurial mind (pp. 293-31h7). Springer, Cham.
McHugh, R. K., & Goodman, F. R. (2019). Are substance use disorders emotional disorders? Why
  heterogeneity matters for treatment. Clinical Psychology: Science and Practice, 26(2), e12286.
McLaughlin, K. A., Hatzenbuehler, M. L., Mennin, D. S., & Nolen-Hoeksema, S. (2011). Emotion 
      dysregulation and adolescent psychopathology: A prospective study. Behaviour research and therapy, 49(9), 544-554.
Moskowitz, J. T., Cheung, E. O., Freedman, M., Fernando, C., Zhang, M. W., Huffman, J. C., & Addington, E. L. (2021). Measuring Positive Emotion Outcomes in Positive Psychology Interventions: A Literature  Review.  Emotion Review, 13(1), 60-73.
Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity, 2(3), 223-250.
Neff, K. D. (2016). The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent measure of self-compassion. Mindfulness, 7(1), 264-274.
Neff, K. D., Pisitsungkagarn, K., & Hsieh, Y. P. (2008). Self-compassion and self-construal in the United States, Thailand, and Taiwan. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39(3), 267-285.
Neff, K. D. (2009). The role of self-compassion in development: A healthier way to relate to oneself. Human development52(4), 211.
Ogundele, M. O. (2018). Behavioural and emotional disorders in childhood: a brief overview for   paediatricians. World journal of clinical pediatrics7(1), 9
Sachitra, V., & Bandura, U. (2017). Measuring the academic self-efficacy of undergraduates: The role of gender and academic year experience. World Academy of Science, Engineering and Technology, 11(11), 2320-2325.
Slater, A., Varsani, N., & Diedrichs, P. C. (2017). # fitspo or# loveyourself? The impact of fitspiration and self- compassion Instagram images on women’s body image, self-compassion, and mood. Body Image, 22, 87-96.
Soysa, C. K., & Wilcomb, C. J. (2015). Mindfulness, self-compassion, self-efficacy, and gender as predictors of  depression, anxiety, stress, and well-being. Mindfulness, 6(2), 217-226.
Sun, X., Chan, D. W., & Chan, L. K. (2016). Self-compassion and psychological well-being among adolescents in Hong Kong: Exploring gender differences. Personality and Individual Differences, 101, 288-292.
Vettese, L. C., Dyer, C. E., Li, W. L., & Wekerle, C. (2011). Does self-compassion mitigate the association between childhood maltreatment and later emotion regulation difficulties? A preliminary investigation. International Journal of Mental Health and Addiction, 9(5), 480.
Yarnell, L. M., Neff, K. D., Davidson, O. A., & Mullarkey, M. (2019). Gender differences in self-compassion: Examining the role of gender role orientation. Mindfulness, 10(6), 1136-1152.