تبیین طلاق با رویکرد آنومی اجتماعی دورکیم در شهروندان متأهل شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم اجتماعی، واحد تهرانشمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهرانشمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین طلاق با رویکرد آنومی اجتماعی دورکیم در شهر کرج انجام شده است. از آنجا که طلاق زندگی فردی و اجتماعی افراد و خانواده ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیامدهای زیادی برای نظام اجتماعی دارد، بنابراین یک مسأله اجتماعی با اهمیت تلقی می‌گردد. پژوهشگر از پارادایم واقعیت اجتماعی و با رویکرد اثبات‌گرایی به بررسی و تبیین طلاق به عنوان واقعیت اجتماعی پرداخته است.از «پیمایش» به عنوان روش رجوع به واقعیت و برای جمع آوری اطلاعات نیز از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. جامعه آماری را کلیه متأهلین شهر کرج تشکیل می‌دهند. به روش نمونه‌گیری احتمالی، اطلاعات 404 نفر از پاسخگویان در دو گروه(اقدام‌کنندگان به طلاق و غیر اقدام‌کنندگان به طلاق) جمع‌آوری و برای تحلیل داده‌ها نیز از جداول توصیفی، آماره‌های استنباطی و رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است.
در مجموع5/50 درصد پاسخگویان را اقدام‌کنندگان به طلاق و 5/49درصد را غیراقدام‌کنندگان به طلاق تشکیل می‌دهند.دامنه سنی پاسخگویان از 16 سال تا 69 سال است که بیشترین فراوانی طلاق به گروه‌های سنی 25 تا 45 سال مربوط است.
مدل نهایی تحلیل مسیرحاکی از ارتباط معنی دار متغیرها با اقدام به طلاق است؛ بدین معنی که متغیرهای آنومی اجتماعی و ارزیابی هزینه و فایده، به ترتیب38درصد، و 51 درصد بر اقدام به طلاق تأثیر مثبت و افزاینده دارند ومتغیرهای احساس تعلق اجتماعی و همسان همسری نیز به ترتیب20 درصد، و 18 درصد بر اقدام به طلاق تأثیر منفی و کاهنده دارند.
کلید واژه: خانواده، طلاق، آنومی اجتماعی، ارزیابی هزینه و فایده،احساس تعلق اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Divorce with Durkheim's Social Anomie Approach in Married Citizens of Karaj

نویسندگان [English]

  • Reza Abdolrasouli 1
  • Afsaneh Edrisi 2
  • Taghi Azadarmaki 3
2 Islamic Azad University Tehran North Branch
3 Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
The present study aimed to explain divorce with Durkheim's social anomie approach in Karaj. Because divorce affects the lives of individuals and families and has many consequences for the social system, it is therefore considered an important social issue. The researcher has studied and explained divorce as a social reality from the paradigm of social reality with a positivist approach. "Survey" was used as a method of referring to reality and a "questionnaire" tool was used to collect information. The statistical population consists of all married people in Karaj. By probabilistic sampling method, information of 404 respondents in two groups (divorce attempt and non-divorce attempt) was collected and descriptive tables, inferential statistics, multivariate regression and path analysis were used to analyze the data. In total, 50.5% of the respondents are divorcees and 49.5% are non-divorcees. The age range of the respondents is from 16 to 69 years, and the highest frequency of divorce is in the age groups of 25 to 45 years. The final model of path analysis is the significant relationship between variables and divorce; This means that the variables of social anomie and cost-benefit assessment, 38%, and 51% have a positive and increasing effect on divorce, and the variables of social belonging and homogamy 20%, and 18% have a negative and decreasing effect on divorce.
Keyword:
Family, Divorce, Social anomie, Cost-Benifit Assessment, Sence of Social Belonging

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Divorce
  • Social Anomie
  • Cost-Benefit Assessment
  • Sense of Social Belonging
آ اد ارمکی، تز، شریفی .اعی، زحز، ایثاری، ز، و طالبی، سز ) 1391 (ز هم خانای: پیدایش شکل های
جدید خانوادا در تهرااز جام ه پژوهی فرهنای، 1 ، 43  77 ز
آ اد ارمکی، تز، و شریفی .اعی، زحز ) 1397 (ز تغییرات، چالش ها و آیندة خانوادة ایران ز ی تهراا: تیساز
آ اد ارمکی، تز ) 1391 (ز بنیاا های فکری ناریۀ جام ه ایران ز ی تهراا: نگر علمز
330 روان شناسی فرهنگی، 1401 ، سال شش، شماره 1
آ اد ارمکی، تز ) 1394 (ز جام ه شنا.ی خانوادة ایران ز ی تهراا: .ا ماا میال ه و تدوین کتب علو انسانی
دانگااا ها ).مت(ز
اباذری، یزعز ) 1393 (ز جام ه، با ا ز ر غزرز غفاری و زرز جوادی یاانه )ویرا.تاراا(ز گزارش وض یت
اجتماعی کگور)کتا : چکیدا(ز 203  208 ز
امیرکافی، ز ) 1387 (ز برر.ی احساس امنیت و عوامل مؤثر برآا )موردمیال ه: شهر تهراا( ز جام ه شنا.ی
مسائل اجتماعی ایراا، 1 ، 1  26 ز
بلیکی، از ) 1993 (ز ا.تراتژی های پژوهش اجتماعی زترجمۀ از آتابیس پوری ) 1392 (ز تهراا: جام ه شنا.ااز
بیرو، آز ) 1966 (ز دایرا الم ارف علو اجتماعی زترجمۀ ز .اروخانی) 1380 (ز تهراا: کیهااز
بیکر، تز ) 1999 (ز نلوة انجا تلقیقات اجتماعیزت رجمۀ از نایبی ) 1382 (ز تهراا: روشز
پاک .رشت، سز، و صفری، ز) 1392 (ز برر.ی تجربی نا.ا گاری پایااهی و پیامدهای .یا.ی آاز
جام ه شنا.ی ایراا، 3 ، 3  30 ز
پناهندا، سزعز ز ) 1386 (ز ب رر.ی ماهیت حقوتی و عناصر و ارکاا طلاق خلع و مباراتز دادر.ی، 44  49 ز
پنجه بند، سزیز، و عنایتزحز ) 1398 (ز واکاوی فرایند انتخا همسر ا نااا مرداا طلاق داداز تو. ۀ
اجتماعی، 1 ، 127  148 ز
چراغی، ز، مااهری، زعز، موتابی،فز، پناغی، لز، و صادتی، زاز ( 1394 (ز مقایسۀ ارتباط با خانوادة همسر
در ناا و مرداا متأهل ایرانیز خانوادا پژوهی، 41 ، 7 - 32 ز
خوشرو، غزعز ) 1374 (ز تجدد و اخلاق در آثار دورکیم و پار.نزز نامۀ فرهنس ، 19 ، 60  66 ز
دواس، دز از ) 1995 (ز پیمایش در تلقیقات اجتماعیزت رجمۀ از نایبی ) 1376 (ز تهراا: نگر نیز
دورکیم، از ) 1960 (ز دوگانای طبی ت بگری و شرایا اجتماعی آاز ترجمۀ ز گلاین ) 1375 ( ز علو
اجتماعی، 10 ، 139  162 ز
دورکیم، از ) 1897 (ز خودکگی زترجمۀ از .ازر ادا امیری ) 1378 (ز تهراا: دانگااا علامه طباطباییز
دورکیم، از ) 1893 (ز دربارة تقسیم کار اجتماعی زترجمۀ ز پرها ) 1381 (ز تهراا: نگر مرکزز
دورکیم، از ) 1969 (ز درس های جام ه شنا.ی: فیزیک اخلاتیات و حقوق )بوردو، 1900 - 1890 ( زترجمۀ سز
جز مو.وی) 1391 (ز تهراا: نگر نیز
رجبی، غز، بخگیپور، ز، و عبا.ی، قز ) 1392 (ز برر.ی و مقایسۀ ناریۀ همساا همسری برا.اس
ویژگی های شخییتیز مگاورا و رواا درمانی خانوادا، 4( 16 ،) 673  689 ز
رفیع پور، فز ) 1368 (ز کندوکاوها و پنداشته ه:ا مقدمه ای بر روش های شناخت جام ه و تلقیقات اجتماع ز ی
تهراا: .هامی انتگارز
رفیع پور، فز ) 1382 (ز تکینک های خاآ تلقیق در علو اجتماع ز ی تهراا: شرکت .هامی انتگارز
رفیع پور، فز ) 1376 (ز تو. ه و تعاد: کوشگی در جهت تللیل انقلا ا.لامی و مسائل اجتماعی ایرا ز ا
تهراا: مرکز چاپ و انتگارات دانگااا شهید بهگتیز
رفیع پور، فز ) 1378 (ز آنومی یا آشفتای اجتماعی: پژوهگی در مینۀ پتانسیل آنومی در شهر تهرا ز ا تهراا:
.روشز
رفیع پور، فز ) 1386 (ز .رطاا اجتماعی فساد: پژوهگی با حمایت فرهناستاا علو زتهراا: شرکت .هامی
انتگارز
پیش بینی رضایت زناشویی در زنان متأهل ... 331
.اروخانی، ز ) 1393 (ز مقدمه ای بر جام ه شنا.ی خانوادزا تهراا: .روشز
.اروخانی، ز، و نویدنیا، ز ) 1385 (ز امنیت اجتماعی خانوادا و ملل .کونت در تهرااز رفاا اجتماعی ،
87  106 ز
صادتی فسایی،سز، و ایثاری، ز ) 1397 (ز .نخ شنا.ی الاوهای با .ا ی ندگی پس ا طلاقز علو
اجتماعی، 2 ، 1  32 ز
طالبی، از، . یدا، از، و پار.ا، طز) 1394 (ز برر.ی تأثیر احساس آنومی بر امکاا کنش ارتباطی )موردمیال ه:
شهر مگهد(، برر.ی مسائل اجتماعی ایراا، 6 ، 51  70 ز
علی مندگاری، ز ) 1393 (ز نارش نسبت به طلاق و عوامل مؤثر بر آا در بستر گذار دو جم یتی در شهر
تهرا ز ا ر.الۀ دکتریز دانگکدة علو اجتماعی دانگااا تهرااز
فکوهی، از ) 1398 (زآیا جام ۀ ایراا وارد دورا های آنومیک شدا ا.ت؟ز خبرگزاری جمهوری ا.لامیز
تان ی راد، ز ) 1396 (ز وال پدر.ازری: فروپاشی خانوادا یا ظهور خانوادة مدن ز ی تهراا: نقد فرهنسز
کاظمی پور، شز ) 1378 (ز الاویی در ت یین پایااا اجتماعی  اتتیادی افراد و .نجش تلرک اجتماعیز نامۀ
علو اجتماعی، 14 ، 139  172 ز
کرلینجر، فزاز ) 1982 (ز رگر.یوا چندمتغیری در پژوهش رفتاری )با اضافات و تجدیدنارز( ترجمۀ حز
.رائی ) 1384 (ز تهراا: .متز
کوثری، ز، و نجات حسینی، ز ) 1388 (ز پتانسیل آنومی اجتماعی در مناطق حاشیه ای شهر تهرااز تهراا:
دانگااا آ اد ا.لامی، م اونت پژوهگی، دفتر گسترش علمز
گیدنز، آز ) 1990 (زجام ه شنا.یز ترجمۀ ز صبوری ) 1379 (ز تهراا: نگر نیز
مرجایی، سزاز ) 1382 (ز .نجش و برر.ی احساس آنومی در میاا جوانا ز ا تهراا: میال ات جوانااز
م یدفر، سز ) 1385 (ز جام ه شنا.ی مسائل اجتماعی ایراا زتهراا: نور علمز
مستمع، رضاز، .اروخانی، ز، و وثوتی، ز ) 1397 (ز برر.ی عوا مؤثر بر آنومی اجتماعی در خانوادة
شهری و پیامدهای آا )مورد میال ه: شهر تهراا(ز میال ات امنیت اجتماعی، 53 ، 1  31 ز
میر.نا.ی، عز ( 1388 ( ز اخلاق در حو ة عمومی: تأملاتی در با ار ش ها و نهادهای دموکراتیک ز تهراا:
نگر ثالثز
ناطق پور، زجز ) 1383 (ز تو. ه و ت لق اجتماعی با تأکید بر نقش شوراهای ا.لامیز آمو ش علو اجتماعی،
25 ، 28  32 ز
نایبی، از، م ید فر، سز، .راج ادا، سز، و فیعی، از ) 1396 (ز ت ئوری آنومی دورکیم و مرتوا: شباهت ها،
تفاوت ها و شیوا های اندا ا گیری ز رفاا اجتماعی، 9  51 ز
نبوی، سز، حسین ادا، عزحز، و حسینی، از ) 1389 (ز برر.ی تأثیر پایااا اجتماعی  اتتیادی و هویت تومی
برا.اس امنیت اجتماعیز دانش انتاامی، 2 ( 39 ،) 9  38 ز
یاری، حز، و هزارجریبی، جز ) 1391 (ز برر.ی رابیۀ احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میاا شهرونداا
)میال ۀ موردی .اکناا شهر کرمانگاا(ز پژوهش های راهبردی امنیت و نام اجتماعی، 4 ، 39  58 ز
Anderson, L. (2016). Gender, family life course and attitude towards divorce in Sweden’. Acta Sociological, 59 (1), 51-67.Sage.
Encyclopaedia Britannica: Anomie (sociology) (2019). www.britannica.com.
332 روان شناسی فرهنگی، 1401 ، سال شش، شماره 1
Gelles, R. J. (1995). Contemporary family: A sociological view. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Inc.
Kuper, A.B., & kuper, J. (1998). The social science. Encyclopedia, London: Routledg.
Gelles, R.J., & Straus, M.A. (1988). Intimate violence, The causes and consequences ofabuse in the American family. New York: Simon
Lamanna, M. A. (2002). Emile Durkheim on the Family. Sag Publications Printed in the United States of America.
Miller, Jr., & Harold, L. (2016). The SAGE Encyclopedia of Theory in Psychology(ed).
Newman, D. M. (2009). Families:a sociological perspective. McGraw-Hill.
Scott, B. M., & Schwartz, M. A. (2000). Sociology making sense the social world.Allyn and Bacon.
Vogler, C., & Pable, J. (1999). Money, power and inequality in marriage.The sociology of the family.Edited by Graham Allan.Black Well Publisher.
www.en.wikipedia.org: Durkheim.
Wing Chan, T., & Halpin, B. (2002) . Union Dissolution in the United Kingdom. International Journal of Sociology, 32:4, 76-93.
White, J. M., Klein, D. M., Martin, T. F.(2015). Family Theories: An introduction. Forth Edition.