مدل مفهومی کشمکش‌های روانی ـ معنوی در ایران: مطالعۀ کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه قرآن و حدیث، قم. ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران. ایران.

3 استاد گروه روان‌شناسی، پژوهشکدۀ علوم رفتاری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

4 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

تعارضات و کشمکش­های روانی ـ معنوی نقش مهمی در میزان سلامت جسمانی و روانی انسان­ها دارند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به مطالعۀ پدیدۀ کشمکش­های روانی ـ معنوی، عوامل پدیدایی، و پیامدهای آن در ایران پرداخت. این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریۀ وابسته به زمینه انجام شد. بدین منظور، 14 مشارکت‌کننده به روش نمونه‌گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته به مدت 5 ماه موردمطالعه قرار گرفتند. داده‌ها جمع‌آوری، ثبت، کدگذاری و مقوله‌بندی و نهایتاً در قالب الگوی نظری صورت‌بندی شدند. نتایج حاصل از تحلیل کدگذاری مصاحبه‌ها به شناسایی «280 کد»، «16 مقوله»، «3 درون‌مایه»، و«1 الگوی نظری» منتهی شد. 7 مقولۀ «روان‌شناختی»، «خانوادگی»، «موقعیت استرس‌زا»، «درونی‌سازی دینی»، «تصور از خدا»، «دلبستگی به خدا»، و «جهت‌گیری دینی پرسش‌گرانه» ذیل درون‌مایه عوامل پدیدایی کشمکش­های روانی ـ معنوی در تجربۀ زیستۀ مشارکت‌کنندگان شناسایی شد. سه مقولۀ «مشکلات روان‌شناختی»، «بی‌انگیزگی دینی»، و همچنین «رشد دینی» جزو درون‌مایه پیامدهای کشمکش­های روانی ـ معنوی تشخیص داده شدند. توجه به پدیدۀ کشمکش­های روانی ـ معنوی، و عوامل پدیدآورندۀ آن، به‌خصوص در بافت فرهنگی کشور ایران، و همچنین ساخت مداخلات روان‌شناختی متناسب با این کشمکش‌ها ضرورت مضاعف دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

conceptual model, of psycho-spiritual struggles in Iran: A qualitative method,

نویسندگان [English]

  • Mohamad-Taghi Tabik 1
  • Ali Fathi-Ashtiani, 2
  • Masoud Janbozorgi 3
  • , Seyed-Kazem Rasoolzade Tabatabaei 4
1 The University of Qoran and Hadith
2 ehavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Research Institute of Hawzeh & University, Qom, Iran
4 . Department of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Psycho-spiritual struggles play an important role in the physical and mental health. The present study investigated the phenomenon of psycho-spiritual struggles, its factors, and its consequences in Iran. The main purpose of the qualitative phase was to explore the lived experience of Muslims with psycho-spiritual struggles in Iran. 14 participants were studied with purposeful sampling method and using in-depth semi-structured interviews for 5 months. The results of the coding analysis of the interviews led to the identification of "280 codes", "16 categories", "3 themes", and "1 theoretical model". The results showed that There are seven categories of "psychological", "familial", "stressful situations", "religious internalization", " God image", "attachment to God", and "quest religious orientation" as factors of psycho-spiritual struggles. Also, three categories of "psychological problems", "religious amotivation", and "religious growth" were identified as the consequences of psycho-spiritual struggles. Given the findings of this study, it is necessary to pay more attention to the phenomenon of psycho-spiritual struggles, its factors and consequences, especially in the cultural context of Iran, as well as to construct psychological interventions appropriate to these struggles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual model"
  • " psycho-spiritual struggle"
  • "qualitative method"
  • "grounded Theory"
  • "mental Health"
پیشنمازی، . ، تبی ، . ت ، و براتی س ه، ف ) 1396 ( طراحیم م اخلۀ بازسازی دینی و بررسی
اثربخشی آن بر سلامت روانی روان بناسی فرهنگی، 1( 2 ،) 23 - 48
جان بزرگی، . ) 1398 ( درمان چن بع ی معنوی: ی رویکرد خ اسو برای مشاوره و روان درمانگری: فنون
و برنامه ها قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Ano, G. G., Pargament, K. I., Wong, S., & Pomerleau, J. (2017). From Vice to Virtue: Evaluating a Manualized Intervention for Moral Spiritual Struggles. Spirituality in Clinical Practice, 2, 129–144.
Ano, G. G., & Pargament, K. I. (2013). Predictors of spiritual struggles: An exploratory study. Mental Health, Religion, & Culture, 16, 419–434.
Ano, G.G., & Vasconcelles, E.B. (2005). Religious coping and psychological adjustment to stress: A meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 61, 461–480.
Birnie, K., Speca, M., & Carlson, L. E. (2010). Exploring self-compassion and empathy in the context of mindfulness-based stress reduction (MBSR). Stress and Health, 26, 359–371.
Boyatzis, C. J. (2005). Religious and spiritual development in childhood. In R. F. Paloutzian & c. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology or religion and spirituality (pp. 123-143). New York: Guilford Press.
Bryant, A. N., & Astin, H. S. (2008). The correlates of spiritual struggle during the college years. Journal of Higher Education, 79, 1-27.
Ellison, C.G., Roalson, L.A., Guillory, J.M., Flannelly, K.J., & Marcum, J.P. (2010). Religious resources, spiritual struggles, and mental health in a nationwide sample of PCUSA clergy. Pastoral Psychology, 59, 287–304.
Exline, J. J. (2013). Religious and spiritual struggles. In K. I. Pargament (Ed.-in-Chief), J. J. Exline & J. W. Jones (Associate Eds.), APA handbook of psychology, religion, and spirituality. Volume 1: Context, theory, and research (pp. 459–475). Washington, DC: American Psychological Association.
Exline, J. J., & Rose, E. (2005). Religious and spiritual struggles. In R. Paloutzian & C. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 295–314). New York: Guilford Press.
Exline, J. J., Park, C. L., Smyth, J. M., & Carey, M. P. (2011). Anger toward God: Social-cognitive predictors, prevalence, and links with adjustment to bereavement and cancer. Journal of Personality and Social Psychology, 100, 129-148.
Exline, J. J., Yali, A. M., & Sanderson, W. C. (2000). Guilt, discord, and alienation: The role of religious strain in depression and suicidality. Journal of Clinical Psychology, 56, 1481–1496.
Fitchett, G. (1999b). Selected resources for screening for spiritual risk. Chaplaincy Today, 15(1), 13–26. Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1967/2007). The Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine.
Granqvist, P., & Kirkpatrick, L. A. (2013). Religion, spirituality, and attachment. In K. I. Pargament (Ed.-in-Chief), J. J. Exline & J. W. Jones (Associate Eds.), APA handbook of
22 روان شناسی فرهنگی، 1401 ، سال شش، شماره 1
psychology, religion, and spirituality. vol. 1: Context, theory, and research (pp. 139–155). Washington, DC: American Psychological Association.
Grubbs, J. B., Exline, J. J., & Campbell, W. K. (2013). I deserve better and God knows it! Psychological entitlement as a robust predictor of anger at God. Psychology of Religion and Spirituality, 5, 192–200.
Hadge, D. (2013). Assessing spirituality and religion in the context of counselling and psychotherapy. In Kenneth I. Pargament (Ed.). APA Handbook of Psychology, religion and spirituality, vol. (2) (pp. 93-123) Washington, DC: American Psychological Association.
Homolka, S. J. (2014). Divine struggles: Parents’ contributions and attachment to God as a mediator. Unpublished manuscript, Case Western Reserve University.
Johnson, C. V., & Hayes, J. A. (2003). Troubled spirits: Prevalence and predictors of religious and spiritual concerns among university students and counseling center clients. Journal of Counseling Psychology, 50, 409–419.
Koenig, H. G. (2013). Religion and Spirituality in Coping With Acute and Chronic Illness. In K. I. Pargament (Ed.-in-Chief), J. J. Exline & J. W. Jones (Associate Eds.), APA handbook of psychology, religion, and spirituality. Volume 2: Context, theory, and research (pp. 275–295). Washington, DC: American Psychological Association.
Ladd, K. L., & McIntosh, D. N. (2008). Meaning, God, and prayer: Physical and metaphysical aspects of social support. Mental Health, Religion & Culture, 11, 23-38.
Lawson, R., Drebing, C., Berg, G., Vincellette, A., & Penk, W. (1998). The long term impact of child abuse on religious behavior and spirituality in men. Child Abuse and Neglect, 22, 369– 380.
McConnell, K. M., Pargament, K. I., Ellison, C. G., & Flannelly, K. J. (2006). Examining the links between spiritual struggles and symptoms of psychopathology in a national sample. Journal of Clinical Psychology, 62, 1469-1484.
McCullough, M. E., & Willoughby, B.L.B. (2009). Religion, self-regulation, and self-control: Associations, explanations, and implications. Psychological Bulletin, 135, 69–93.
Nielsen, M. E. (1998). An assessment of religious conflicts and their resolutions. Journal for the Scientific Study of Religion, 37, 181–190.
Paloutzian, R., & Park, C. L. (Eds.). (2013). Handbook of psychology of religion and spirituality (2nd ed.). New York: Guilford Press.
Pargament, K. I. & Krumrei, E.J. (2009). Clinical assessment of clients’ spirituality. In Jamie, D. Aten and Mark, M .Leach (Eds.). Spirituality and the therapeutic process: A Comprehensive Resource From Intake to Termination. (pp. 93-119). Washington, DC: American Psychological Association.
Pargament, K. I. (2007). Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred. New York: Guilford Press.
Pargament, K. I., Falb, M. D., Ano, G. G., & Wachholtz, A. B. (2013). The religious dimension of coping: Advances in theory, research, and practice. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 560–579). New York, NY: Guilford Press.
Pargament, K. I., Koenig, H. G., Tarakeshwar, N., & Hahn, J. (2001). Religious struggle as a
مدل مفهومی کشمکش های روانی  معنوی در ... 23
predictor of mortality among medically ill elderly patients: A two-year longitudinal study. Archives of Internal Medicine, 161, 1881–1885.
Pargament, K.I., Koenig, H.G., Tarakeshwar, N., & Hahn, J. (2004). Religious coping methods as predictors of psychological, physical and spiritual outcomes among medically ill elderly patients: A two-year longitudinal study. Journal of Health Psychology, 9, 713–730.
Park, C.L. (2013). Religion and Meaning. In R. F. Paloutzian & C. L Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (2nd ed.; pp. 357–379). New York: Guilford Press.
Rose, E. D., & Exline, J. J. (2012). Personality, spirituality, and religion. In L.Miller (Ed.), Oxford handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 85 103). New York: Oxford University Press.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. The American Psychologist, 55, 68–78. doi:10.1037/0003-066X.55.1.68.
Sandage, S. J., Jankowski, P. J., & Link, D. C. (2010). Quest and spiritual development moderated by spiritual transformation. Journal of Psychology & Theology, 38,15-31.
Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. New York & London: Teachers College Press.
Spilka, B., Hood, R.W., Jr., Hunsberger, B.,&Gorsuch, R. (2003). The psychology of religion: An empirical approach (3rd ed.). New York: Guilford Press.
Szewczyk, L. S., & Weinmuller, E. B. (2006). Religious aspects of coping with stress among adolescents from families with alcohol problems. Mental Health, Religion, & Culture, 9, 384-400.
Tabik, M. T., Fathi-Ashthiani, A., M. Janbozorgi., Rasoolzade Tabatabaei, S. K. (2020). Conceptual model of religious and spiritual struggles in Iran: A qualitative study. International Journal of Behavioral Sciences.
Teddlie, C. & Tashakkori, A. (2009) Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Thousand Oaks, CA: Sage..
Wilt, J. A., Grubbs, J. B., Exline, J. J., Pargament, K. I. (2016). Personality, religious and spiritual struggles, and well-being. Psychology of religion and spirituality, 1-11.
Wood, B. T., Worthington, E. L., Jr., Exline, J. J., Yali, A. M., Aten, J. D., & McMinn, M. R. (2010). Development, refinement, and psychometric properties of the Attitudes toward God Scale (ATGS-9). Psychology of Religion and Spirituality, 2, 148–167.
Wulff, D. (1997). Psychology of religion: Classic and contemporary views (2nd ed.). New York: Wiley.