بررسی عوامل تسهیل‌کنندة رشد پس از ضربه در بیماران مبتلا به کرونا: تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، گروه روان‌شناسی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه داخلی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

شیوع کووید 19 در جهان مشکلات روانی و جسمی متعددی برای افراد به‌وجود آورده است، اما برخی افراد علی‌رغم این مشکلات، رشد پس از ضربه را تجربه می‌کنند.  هدف پژوهش حاضر تبیین تسهیل‌کننده‌های رشد پس از ضربه براساس تجربیات بیماران مبتلا به کووید 19 است. طرح پژوهش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شد. 25 شرکت‌کننده با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و عمیق موردمصاحبه قرار گرفتند. نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع داده‌ها مورداستفاده قرار گرفت. داده‌ها مطابق با فرایند گام به گام تحلیل مضمون بروان و کلارک و با استفاده از  نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شد. تحلیل داده‌ها منجر به 90 کد اولیه، 23 مضمون پایه، 6 مضمون سازمان‌دهنده شد. مهم‌ترین عوامل تسهیل‌کننده و زیرمجموعه‌های آن عبارت بودند از: ادراک حمایت (حمایت دوستان، حمایت خانواده، ازخودگذشتگی، حمایت کادر درمان)؛ معنویت (باورهای معنوی، رفتارهای معنوی، سابقۀ مذهبی)؛ ویژگی‌های شخصیتی (خوش‌بینی، برون‌گرایی، سخت‌رویی، نداشتن سابقۀ روان‌رنجوری، انعطاف‌پذیری، وظیفه‌شناسی، خودکارامدی و ژرف‌اندیشی)؛ دلبستگی ایمن (روابط ایمن خانواده، احساس دوست داشته شدن)؛ تجرۀ گذر از بحران (حوادث ناگوار، سابقۀ بیماری، سابقۀ فقدان، مواجهه با مرگ)؛ و متغیرهای جمعیتی (جوان بودن، تحصیلات بالا). نتایج نشان داد عوامل مختلفی ممکن است رشد پس از ضربه را در بیماران مبتلا به کووید 19 تسهیل کند. شناسایی این تسهیل‌کننده‌ها می‌تواند در طراحی و اصلاح برنامه‌های مداخله‌ای برای بیماران مبتلا به کرونا کمک قابل‌توجهی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Facilitators of post-traumatic growth in patients with Covid-19: Thematic Analysis

نویسندگان [English]

  • alireza fazeli mehrabadi 1
  • Hadi Bahrami Ehsan 2
  • javad hatami 3
  • Seyed Hasan Adeli 4
1 PhD Student in Health Psychology, Tehran University, Iran
2 Professor of Department of Psychology, Tehran University, Iran
3 Associate Professor of Department of Psychology, Tehran University, Iran.
4 Associate Professor of Pulmonary Diseases, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Qom University of Medical Sciences. Iran
چکیده [English]

The prevalence of Covid-19 in the world has caused many mental and physical problems for individuals, but some people experience post-traumatic growth despite these problems. The aim of the present study was to explain post-traumatic growth facilitators based on the experiences of patients with Covid-19. A qualitative research design was conducted using content analysis method. Twenty-five participants were selected using purposive sampling and interviewed using semi-structured and in-depth interviews. Purposeful sampling was used to achieve data saturation. Data were analyzed according to the step-by-step process of Brown and Clark content analysis using MAXQDA software. Data analysis resulted in 90 initial codes, 23 basic themes, and 6 organizing themes. The most important facilitating factors and their sub-categories were: Perception of support (support of friends, support of family, self-sacrifice, support of medical staff); Spirituality (spiritual beliefs, spiritual behaviors, religious background); Personality traits (optimism, extraversion, hardiness, no history of neuroticism, flexibility, conscientiousness, self-efficacy and deep thinking); Safe attachment (safe family relationships, feelings of being loved); experience of going through a crisis (unfortunate events, history of illness, history of loss, facing death); And demographic variables (youth, higher education). The results showed that various factors may facilitate post-traumatic growth in patients with Covid-19. Identification of these facilitators can significantly help in designing and modifying intervention programs for patients with Covid-19.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-traumatic Growth
  • Facilitating Factors
  • Theme Analysis
  • Covid-19
  • Qualitative Method
شارت، م، ع.، امامی، س.، و خواصی، ر. (1400). نقش واسطه‌ای سلامت معنوی و استحکام من در رابطۀ بین کمال‌گرایی معنوی/ مذهبی و سلامت روانی. روان‌شناسی فرهنگی، 5(1)، 138-165.‎
بنی‌اسد، ع.، و صالحی، ک. (1398). مقدمه‌ای بر اصول و فرایند ساخت و رواسازی پروتکل مصاحبه. نامۀ آموزش عالی، 12(46)، 177ـ 203.
شاهد حق‌قدم، ه.، فتحی آشتیانی، ع .، راه نجات، ا.، احمدی طهور سلطانی، م.، تقوا، ا.، ابراهیمی، م.، دنیوی، و.، و جهانداری، پ. (1399). پیامدها و مداخلات روان‌شناختی در پاندمی کووید-19: مطالعۀ مروری. طب دریا، 2(1)، 1-11.‎
عسگری، م.، قدمی، ا.، امینایی، ر.، و رضازاده، ر.(1399). ابعاد روان‌شناختی بیماری کووید 19 و آسیب‌های روانی ناشی از آن: مطالعۀ مروری نظام‌مند. روان‌شناسی تربیتی، 16(55)، 173-206.‎
فاضل، م.، سلیمی بجستانی، ح.، فرحبخش، ک.، و اسمعیلی، م. (1396). ارائۀ الگوی رشد پس از سانحه در بیماران سرطانی: یک مطالعۀ گراندد تئوری. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 8(29)، 79ـ 105.‎
Al Mamun, F., Hosen, I., Misti, J. M., Kaggwa, M. M., & Mamun, M. A. (2021). Mental disorders of Bangladeshi students during the COVID-19 pandemic: a systematic review. Psychology Research and Behavior Management, 14, 645.
Arikan, G., Stopa, L., Carnelley, K. B., & Karl, A. (2016). The associations between adult attachment, posttraumatic symptoms, and posttraumatic growth. Anxiety, Stress, & Coping, 29(1), 1-20.
Cordova, M. J., Riba, M. B., & Spiegel, D. (2017). Post-traumatic stress disorder and cancer. The Lancet Psychiatry, 4(4), 330-338.
Currier, J. M., Mallot, J., Martinez, T. E., Sandy, C., & Neimeyer, R. A. (2013). Bereavement, religion, and posttraumatic growth: A matched control group investigation. Psychology of Religion and Spirituality, 5(2), 69.
Dekel, R. (2007). Posttraumatic distress and growth among wives of prisoners of war: The contribution of husbands’ posttraumatic stress disorder and wives’ own attachment. American Journal of Orthopsychiatry , 77 , 419–426.
 Gil, S. (2005). Evaluation of premorbid personality factors and pre‐event posttraumatic stress symptoms in the development of posttraumatic stress symptoms associated with a bus explosion in Israel. Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies, 18(5), 563-567.
Guo, Q., Zheng, Y., Shi, J., Wang, J., Li, G., Li, C., ... & Yang, Z. (2020). Immediate psychological distress in quarantined patients with COVID-19 and its association with peripheral inflammation: a mixed-method study. Brain, behavior, and immunity, 88, 17-27.
Hefferon, K., & Boniwell, I. (2011). Positive psychology: Theory, research and applications. McGraw-Hill Education (UK).
Ikizer, G., Karanci, A. N., Gul, E., & Dilekler, I. (2021). Post-traumatic stress, growth, and depreciation during the COVID-19 pandemic: evidence from Turkey. European Journal of Psychotraumatology, 12(1), 1872966.
Jayawickreme, E., & Blackie, L. E. (2016). Contemporary Understandings of Posttraumatic Growth. In Exploring the Psychological Benefits of Hardship (pp. 7-17). Springer, Cham.
Khanjani, M. S., Younesi, S. J., Khankeh, H. R., & Azkhosh, M. (2017). Exploring facilitators of post-traumatic growth in patients with spinal cord injury: A qualitative study. Electronic physician, 9(1), 3544.
Luo, M., Guo, L., Yu, M., Jiang, W., & Wang, H. (2020). The psychological and mental impact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on medical staff and general public–A systematic review and meta-analysis. Psychiatry research, 291, 113190.
Manne, S., Ostroff, J., Winkel, G., Goldstein, L., Fox, K., & Grana, G. (2004). Posttraumatic growth after breast cancer: Patient, partner, and couple perspectives. Psychosomatic medicine, 66(3), 442-454.
Meyerson, D. A., Grant, K. E., Carter, J. S., & Kilmer, R. P. (2011). Posttraumatic growth among children and adolescents: A systematic review. Clinical psychology review, 31(6), 949-964.
Milam, J., Ritt-Olson, A., Tan, S., Unger, J., & Nezami, E. (2005). The September 11th 2001 terrorist attacks and reports of posttraumatic growth among a multi-ethnic sample of adolescents. Traumatology, 11(4), 233-246.
Morris, B. A., & Shakespeare‐Finch, J. (2011). Rumination, post‐traumatic growth, and distress: structural equation modelling with cancer survivors. Psychooncology, 20(11), 1176-1183.
Mousavi Almaleki, Z., Ghomian, S., Roshan Chesli, R., & Bagherinezhad, M. (2020). The Psychological and Spiritual Dimensions of Covid-19 Patients: A Qualitative Study. Quarterly of Clinical Psychology Studies, 11(41), 42-17.‎
Park, C. L., Aldwin, C. M., Fenster, J. R., & Snyder, L. B. (2008). Pathways to posttraumatic growth versus posttraumatic stress: Coping and emotional reactions following the September 11, 2001, terrorist attacks. American journal of orthopsychiatry, 78(3), 300-312.
Schmidt, S. D., Blank, T. O., Bellizzi, K. M., & Park, C. L. (2012). The relationship of coping strategies, social support, and attachment style with posttraumatic growth in cancer survivors. Journal of health psychology, 17(7), 1033-1040.
Schmidt, S. D., Blank, T. O., Bellizzi, K. M., & Park, C. L. (2019). Posttraumatic growth reported by emerging adults: a multigroup analysis of the roles of attachment, support, and coping. Current Psychology, 38(5), 1225-1234.
Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1995). Trauma and transformation: Growing in the aftermath of suff ering. Th ousand Oaks, CA: Sage.
Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). "Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence". Psychological inquiry, 15(1), 1-18.
Tedley, C., & Tashakori, A. (2009). Basics of mixed research: Combining quantitative and qualitative approaches. Tr. A. Azar and S. Jahanian. Tehran: Jahad Daneshghahi.
Wee, J., & Paterson, M. (2009). Exploring how factors impact the activities and participation of persons with disability: Constructing a model through grounded theory. The Qualitative Report, 14(1), 165-200.
Xu, J., & Liao, Q. (2011). Prevalence and predictors of posttraumatic growth among adult survivors one year following 2008 Sichuan earthquake. Journal of affective disorders, 133(1-2), 274-280.
Yanez, B., Edmondson, D., Stanton, A. L., Park, C. L., Kwan, L., Ganz, P. A., & Blank, T. O. (2009). Facets of spirituality as predictors of adjustment to cancer: relative contributions of having faith and finding meaning. Journal of consulting and clinical psychology, 77(4), 730.
Yu, Y., Peng, L., Chen, L., Long, L., He, W., Li, M., & Wang, T. (2014). Resilience and social support promote posttraumatic growth of women with infertility: The mediating role of positive coping. Psychiatry research, 215(2), 401-405.