مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و رفتاری- یکپارچه‌نگر بر نشانگان وسواس و دلزدگی زناشویی زوجین دارای تشخیص وسواس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشکدة علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم رفتاری، پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان‌نشاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی رفتاری- یکپارچه‌نگر بر نشانگان وسواس و دلزدگی زناشویی زوجین دارای تشخیص وسواس انجام شد. روش پژوهش آزمایشی از نوع طرح دو گروهی پییش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مرکز خدمات روانشناسی بیمارستان نفت در 6 ماهه اول سال 1398 بود. از این جامعه 30 زوجی که به روانپزشک و روانشناس کلینیک مراجعه و در پرسشنامه‌های وسواس فکری- عملی و دلزدگی زناشویی بیش از یک انحراف معیار نمره کسب کردند و تمایل به شرکت داشتند، به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و پس از همتاسازی در سه گروه زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی رفتاری- یکپارچه‌نگر و گروه کنترل گماشته شدند. با توجه به ریزش شرکت‌کنندگان در دو گروه آزمایشی، گروه کنترل نیز همتاسازی شد و تعداد  7 زوج از هر گروه وارد تجزیه و تحلیل داده‌ها شد. دو گروه آزمایشی در 20 جلسه زوج‌درمانی 90 دقیقه‌ای (هفته‌ای یک جلسه) شرکت کردند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. جهت بررسی فرضیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. هر دو درمان بر دلزدگی زناشویی اثربخش بود اما میزان اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بیشتر از زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه گزارش شد. این درحالی است که در مؤلفه نشانگان وسواس تنها اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار گزارش شد. نتیجه‌گیری: می‌توان از زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه جهت کاهش دلزدگی زناشویی و از می‌توان از زوج‌درمانی هیجان‌مدار جهت کاهش نشانگان وسواس در زوجین مبتلا به اختلال وسواس استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the effectiveness of emotionally focused couple therapy and integrative behavioral couple therapy on symptoms of obsessive-compulsive and marital burnout in couples with obsessive compulsive disorder

نویسندگان [English]

  • somaye sroosh 1
  • mehdi zarebahramabadi 2
  • bita nasrolahi 3
1 Uniersity of scientific research
2 Assistant Professor, The Institute for Research and Development in the Humanities
3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch,
چکیده [English]

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی رفتاری- یکپارچه‌نگر بر دلزدگی زناشویی زوجین دارای تشخیص وسواس انجام شد. روش: روش پژوهش آزمایشی از نوع طرح دو گروهی پییش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل زوجین مراجعه‌کننده به مرکز خدمات روانشناسی بیمارستان نفت در سال 1398 بود. از این جامعه 30 زوجی که به روانپزشک و روانشناس کلینیک مراجعه و در پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی (MOCI)، مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM) بیش از یک انحراف معیار نمره کسب کردند و تمایل به شرکت داشتند، به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و پس از همتاسازی در سه گروه زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی رفتاری- یکپارچه‌نگر و گروه کنترل گماشته شدند. با احتساب ریزش شرکت‌کنندگان در هر گروه 7 زوج وارد تجزیه و تحلیل داده‌ها شد.
جهت گردآوری اطلاعات از مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM) سیاهه وسواس فکری- عملی مادزلی (MOCI)استفاده شد. دو گروه آزمایشی در 20 جلسه زوج‌درمانی 90 دقیقه‌ای (هفته‌ای یک جلسه) شرکت کردند گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. جهت بررسی فرضیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها: هر دو درمان بر دلزدگی زناشویی اثربخش بود اما میزان اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بیشتر از زوج‌درمانی یکپارچه گزارش شد. این درحالی است که در مؤلفه نشانگان وسواس تنها اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار گزارش شد. نتیجهگیری: می‌توان از زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه جهت کاهش دلزدگی زناشویی و از زوج‌درمانی هیجان‌مدار جهت کاهش نشانگان وسواس در زوجین مبتلا به اختلال وسواس استفاده کرد.
واژه کلیدها: نشانگان وسواس، زوج‌درمانی هیجان‌مدار، زوج‌درمانی رفتاری- یکپارچه‌نگر، دلزدگی زناشویی، نشانگان وسواس

کلیدواژه‌ها [English]

  • زوج‌درمانی هیجان‌مدار
  • زوج‌درمانی رفتاری- یکپارچه‌نگر
  • دلزدگی زناشویی
  • نشانگان وسواس
احدیان‌فرد، پانته‌آ؛ اصغرنژادفرید، علی‌اصغر؛ لواسانی، فهیمه،؛ عاشوری، احمد (1396). نقش مؤلفه‌های شناختی، فراشناختی و فراهیجانی در پیش‌بینی پریشانی هیجانی در دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،۲۳(۲)، ۱۷۸-۱۹۱.
آرین‌فر، نیره و اعتمادی، عذرا (1395). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر و هیجان‌مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین آسیب‌دیده از خیانت همسر. پژوهش‌های مشاوره، 15(59)، 37-8.
آزادنیا، ابوالفضل و سلطانی‌گردفرامرزی، سمیه (1393). رابطه اختلال وسواس فکری عملی با سازگاری زناشویی زوجین شهر یزد. اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده، اهواز.
ایدلخانی، شیرین؛ داوودی، حسین؛ حیدری، حسین؛ زارع‌بهرام‌آبادی، مهدی (1397). مقایسه اثربخشی آموزش روش چند سطحی فلدمن و مهارت های صمیمانه (PAIRS) بر صمیمت جنسی زنان دچار دلزدگی زناشویی. علوم روانشناختی، 17(72)، 944-937.
پاینز، آیالامالاچ (1381). چه کنیم تا عشق رویایی به دلزدگی نینجامد. (ترجمه فاطمه شاداب). تهران: ققنوس. (1996).
پورسردار، فیض‌اله؛ صادقی، مسعود؛ گودرزی، کوروش؛ روزبهانی، مهدی (1397). اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان  و زوجدرمانی رفتاری یکپارچه‌نگر  بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین دارای تعارض زناشویی. روانشناسی خانواده، 6(1)، 54-39.
جلالی، ندا؛ حیدری، حسن؛ داودی، حسین؛ آل‌یاسین، سیدعلی (1398). مقایسۀ تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان‌مدار و رویکرد غنی‌سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین. روان‌شناسی فرهنگی، 3(1)، 62-46.
حقانی، مریم؛ عابدی، احمد؛ فتحی‌زاده، مریم؛ آقایی، اصغر (1398). همسنجی تاثیر بسته زوج‌درمانی تلفیقی سیستمی (بوئن) و هیجان‌مدار (جانسون) و زوجدرمانی یکپارچه بر کیفیت زندگی زناشویی زوجین آسیب دیده از خیانت. مجله علوم پزشکی صدرا، 8(1)، 28-11.
خیری، بهناز؛ میر مهدی، سیدرضا؛ اکوچکیان، شهلا؛ حیدری، حسن؛ آل‌یاسین، سید علی (1398). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر علائم وسواس، نشخوار فکری و اجتناب شناختی بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی. دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، 8(2)، 100-90. 
داورنیا، رضا؛ زاهراکار، کیانوش؛ معیری، نسیم؛ شاکرمی، محمد (1394). بررسی کارایی زوج‌درمانی هیجان‌مدار به شیوه گروهی بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 2(25 140-132.
زنگنه‌مطلق، فیروزه؛ بنی‌جمالی، شکوه‌السادات؛ احدی، حسن؛ حاتمی، حمیدرضا (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین. اندیشه و رفتار، 11(44)، 57-48.
سادوک، بنجامین‌جیمز و سادوک، ویرجینیا آلکوت (1394). خلاصه روان‌پزشکی. (ترجمه فرزین رضاعی). تهران: ارجمند. (2015).
شاملی، لیلا؛ مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز؛ نعامی، عبدالزهرا؛ داوودی، ایران (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان، بر سبک های تنظیم هیجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسی اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 24(4)، 369-356.
صفی‌پوریان، شهین؛ قدمی، سیدامیر؛ خاکپور، مسعود؛ سودانی، منصور؛ مهرآفرید، معصومه (1395). تأثیر مشاوره گروهی با روش درمان بین‌فردی بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان متقاضی طلاق. آموزش پرستاری، 5(1)، 11-1.
صیادی، معصومه؛ شاه‌حسینی‌تازیک، سعید؛ مدنی، یاسر؛ غلامعلی‌لواسانی، مسعود (1396). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر تعهد زناشویی و دلزدگی زناشویی در زوجین نابارور. مجله آموزشی و سلامت جامعه، 4(3)، 37-26.
علمردانی‌صومعه، سجاد (1397). مقایسه رضایتمندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و عادی. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، 5(6)، 23-13.
فتوحی، سکینه؛ میکائیلی، نیلوفر؛ عطادخت، اکبر؛ حاجلو، نادر (1397). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج‌درمانی روایتی بر سازگاری و دلزدگی زناشویی زوجین متعارض. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 9(34)، 101-77.
فرشیدمنش، فروغ؛ داوودی، حسین؛ حیدری، حسین؛ زارع‌بهرام‌آبادی، مهدی (1398). مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و درمان هیجان‌مدار بر صمیمیت، تعهد و شادکامی زناشویی زنان با دلزدگی زناشویی. تحقیقات علوم رفتاری، 7(1)، 67-56.
قاسمی، سیمین؛ عزیزی، آرمان؛ اسماعیلی، نوشین (1396). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش با درمان شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به اختلال وسواس فکری در سال 1395. سلامت جامعه، 11(2)، 67-59.
قدم‌پور، عزت‌اله؛ حسینی، رمقانی؛ نسرین السادات، مرادی؛ سمیه، مرادیانی؛ گیزه رود، سیده خدیجه؛ عالی‌پور، کبری (1397). اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر نشخوار فکری پس رویدادی و اجتناب شناختی در دانش آموزان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی. افق دانش، 24(2)، 118-111.
کریمی، جواد (1391). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر با زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر کاهش آسیب‌های ناشی از خیانت زناشویی. رساله دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
کریمی، جواد؛ سودانی، منصور؛ مهرابی‌زاده‌هنرمند، مهناز؛ نیسی، عبدالکاظم (1392). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر و زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین. مجله رواشنناسی بالینی، 5(3)، 46-36.
گنجی، حمزه (1392). آسیب‌شناسی روانی. تهران: ساوالان.
محمودعلیلو، مجید؛ عاطف‌وحید؛ محمدکاظم؛ بیانزاده، سیداکبر؛ ملکوتی، سیدکاظم (1382) بررسی آزمایـشی مشکلات حافظه در مبتلایان به نوع وارسی اختلال وسواسـی- اجبـاری. اندیشه و رفتار، 11(1)، 70-62.
نقی‌نسب‌اردهائی، فاطمه؛ جاجرمی، محمود؛ محمدی‌پور، محمد (1397). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر عملکرد ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی زنان دارای تعارضات زناشویی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 3(20)، 10-1.
هاشمی­جشنی، عبداله؛ روشن، رسول؛ احدی، حسن (1399). مقایسه اثربخشی درمانه مواجهه و جلوگیری از پاسخ و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر کاشه شدت علائم بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی. علوم روانشناختی، 19 (93): 1141-1148.
 
Abbasi, I. S., Alghamdi, N. G. (2017). Polarized couples in therapy: Recognizing indifference as the opposite of love. Journal of Sex & Marital Therapy, 43(1), 40-8.
Abramowitz, J.S. (2018). Getting over OCD(2nd). NewYork: Guilford press.
Abramowitz, J. S., Baucom, D. H., Boeding, S., Wheaton, M. G., Pukay-Martin, N. D., Fabricant, L. E., ... & Fischer, M. S. (2013). Treating obsessive-compulsive disorder in intimate relationships: A pilot study of couple-based cognitive-behavior therapy. Behavior therapy44(3), 395-407.
Allan, R. (2016). The use of emotionally focused therapy with separated or divorced couples. Can J Counsel Psychotherapy, 50(3), 62-79.
Angelakis, I., Gooding, P., Tarrier, N., & Panagioti, M. (2015). Suicidality in obsessive compulsive disorder (OCD): a systematic review and metaanalysis. Clinical Psychology Review, 39 (1), 1-15.
Atroszko, P. A., Demetrovics, Z., & Griffiths, M. D. (2020). Work addiction, obsessive-compulsive personality disorder, burn-out, and global burden of disease: Implications from the ICD-11. International journal of environmental research and public health17(2), 660.
Beasley, C. C., & Ager, R. (2019). Emotionally focused couples therapy: a systematic review of its effectiveness over the past 19 years. Journal of Evidence-Based Social Work16(2), 144-159.
Belus, J. M., Baucom, D. H., & Abramowitz, J. S. (2014). The effect of a couple-based treatment for OCD on intimate partners. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry45(4), 484-488.
Blanchard, VL., Hawkins, AJ., Baldwin, SA., & Fawcett, EB. (2009). investigating the effects of marriage and relationship education on couples' communication skills: a meta-analytic study. Journal of  Family Psychology, 23(2), 203-207.
Burgess Moser, M., Johnson, S. M., Dalgleish, T. L., Wiebe, S. A., & Tasca, G. A. (2018). The impact of blamer‐softening on romantic attachment in emotionally focused couples therapy. Journal of marital and family therapy44(4), 640-654.
Christensen, A., & Glynn, S. (2019). Integrative behavioral couple therapy.
Dalgleish, T. L., Johnson, S. M., Burgess Moser, M., Lafontaine, M. F., Wiebe, S. A., & Tasca, G. A. (2015). Predicting change in marital satisfaction throughout emotionally focused couple therapy. Journal of marital and family therapy41(3), 276-291.
Doron, G., Derby, D., Szepsenwol, O., Nahaloni, E., & etal. (2016). Relationship obsessive-compulsive disorder: Interference, symptoms, and maladaptive beliefs. Frontiers in Psychiatry, 7, 58-63.
Durães, R. S. S., Khafif, T. C., Lotufo-Neto, F., & Serafim, A. D. P. (2020). Effectiveness of Cognitive Behavioral Couple Therapy on reducing depression and anxiety symptoms and increasing dyadic adjustment and marital social skills: An exploratory study. The Family Journal28(4), 344-355.
Foa, E. B., Kozak, M. J., Salkovskis, P. M., Coles, M. E., & Amir, N. (1998). The validation of a new obsessive–compulsive disorder scale: The Obsessive–Compulsive Inventory. Psychological Assessment10(3), 206.
Foa, E. B., Kozak, M. J., Salkovskis, P. M., Coles, M. E., & Amir, N. (1998). The validation of a new obsessive–compulsive disorder scale: The Obsessive–Compulsive Inventory. Psychological Assessment10(3), 206.
Goldman, R. N., Greenberg, L. S., & Angus, L. (2006). The effects of adding emotion-focused interventions to the client-centered relationship conditions in the treatment of depression. Psychotherapy Research16(5), 537-549.
Greenberg, L. J., Warwar, S. H., & Malcolm, W. M. (2008). Differential effects of emotion-focused therapy and psychoeducation in facilitating forgiveness and letting go of emotional injuries. Journal of Counseling Psychology55(2), 185.
Greenberg, L. S. (2011).  Emotion-focused therapy. Washington: American Psychological Association.
Greenberg, L. S., & Iwakabe, S. (2011). Emotion-focused therapy and shame.
Hodgson, R. J., & Rachman, S. (1977). Obsessional-compulsive complaints. Behaviour research and therapy15(5), 389-395.
Hodgson, R. J., & Rachman, S. (1977). Obsessional-compulsive complaints. Behaviour research and therapy15(5), 389-395.
Johnson, .S, Greenberg,  L. S. (1985). Emotionally Focused Couples Therapy: An Outcome Study. Journal of Marital and Family Therapy, 11(38): 313-317.
Johnson, S. M., & Gurman, A. S. (2008). Emotionally focused couple therapy.
Johnson, S., Zuccarini, D. (2010). Integrating sex and attachment in emotionally focused couples therapy. J Marital Fam Ther, 36(4), 431-45.
Kalai, C., & Eldridge, K. (2021). Integrative behavioral couple therapy for intercultural couples: helping couples navigate cultural differences. Contemporary Family Therapy, 1-17.
Markman, H. J., & Ritchie, L. L. (2015). Couples relationship education and couples therapy: Healthy marriage or strange bedfellows?. Family process54(4), 655-671.
McKinnon, J. M., & Greenberg, L. S. (2017). Vulnerable emotional expression in emotion focused couples therapy: Relating interactional processes to outcome. Journal of marital and family therapy43(2), 198-212.
Pines, A .M. Nunes, R. (2013). The relationship between career and couple burnout: Implication for career and couple counseling. Journal of Employment Counseling, 40, 50-64.
Pines, A. (2013). Couple burnout: Causes and cures. Routledge.
Pines, A. M., & Nunes, R. (2003). The relationship between career and couple burnout: Implications for career and couple counseling. Journal of employment counseling40(2), 50-64.
Rathgeber, M., Bürkner, P. C., Schiller, E. M., & Holling, H. (2019). The efficacy of emotionally focused couples therapy and behavioral couples therapy: A meta‐analysis. Journal of marital and family therapy45(3), 447-463.
Rathgeber, M., Bürkner, P. C., Schiller, E. M., & Holling, H. (2019). The efficacy of emotionally focused couples therapy and behavioral couples therapy: A meta‐analysis. Journal of marital and family therapy45(3), 447-463.
Robinson, L. J., & Freeston, M. H. (2014). Emotion and internal experience in obsessive compulsive disorder: reviewing the role of alexithymia, anxiety sensitivity and distress tolerance. Clinical Psychology Review34(3), 256-271.
Salkovskis, P. M., & Kobori, O. (2015). Reassuringly calm? Self-reported patterns of responses to reassurance seeking in obsessive compulsive disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 49 (4), 203-208.
Sandberg, J. G., Kenstel, A. (2011). The experience of learning emotionally Focused couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 37(4), 393-410.
Schade, L.C., & Sandberg, J.G. (2012). Healing the attachment injury of marital infidelity using Emotionally Focused Couples Therapy: A Case Illustration. Am Journal of Family, 40(5), 434-444.
Seibert, G. S., Jaurequi, M. E., May, R. W., Cooper, A. N., Ledermann, T., Kimmes, J. G., & Fincham, F. D. (2019). Self-control, sleep disturbance, and the mediating role of occupational burnout in married couples. Journal of Social and Personal Relationships36(10), 3159-3177.
Sheikhmoonesi, F., Hajheidari, Z., Masoudzadeh, A., Mohammadpour, R. A., & Mozaffari, M. (2014). Prevalence and severity of obsessive-compulsive disorder and their relationships with dermatological diseases. Acta Medica Iranica, 52(7), 511-514.
Stern, M. R., Nota, J. A., Heimberg, R. G., Holaway, R. M., & Coles, M. E. (2014). An initial examination of emotion regulation and obsessive compulsive symptoms. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders3(2), 109-114.
Storch, E. A., McGuire, J. F., Schneider, S. C., Small, B. J., Murphy, T. K., Wilhelm, S., Geller, D. A. (2019). Sudden gains in cognitive behavioral therapy among children and adolescents with obsessive compulsive disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 64, 92-98.
Sugarman, M. A., Kirsch, I., & Huppert, J. D. (2017). Obsessive-compulsive disorder has are duced placebo (and antidepressant) response compared to other anxiety disorders: A metaanalysis. Journal of Affective Disorders, 218, 217-226.
Walseth, L. T., Haaland, V. Ø., Launes, G., Himle, J., & Håland, Å. T. (2017). Obsessive-compulsive disorder’s impact on partner relationships: A qualitative study. Journal of Family Psychotherapy28(3), 205-221.
Wanic, R., Kulik, J. (2011). Toward an Understanding of Gender Differences in the Impact of Marital Conflict on Health. Sex Roles, 65(5-6), 297-312.
Wiebe, S. A., Elliott, C., Johnson, S. M., Burgess Moser, M., Dalgleish, T. L., Lafontaine, M. F., & Tasca, G. A. (2019). Attachment change in emotionally focused couple therapy and sexual satisfaction outcomes in a two-year follow-up study. Journal of Couple & Relationship Therapy18(1), 1-21.
Wittenborn, A. K., Liu, T., Ridenour, T. A., Lachmar, E. M., Mitchell, E. A., & Seedall, R. B. (2019). Randomized controlled trial of emotionally focused couple therapy compared to treatment as usual for depression: Outcomes and mechanisms of change. Journal of marital and family therapy45(3), 395-409.
Woody, E. Z., Hoffman, K. L., & Szechtman, H. (2019). Obsessive compulsive disorder (OCD): Current treatments and a framework for neurotherapeutic research. [in press].
Wu, M. S., McGuire, J. F., Martino, C., Phares, V., Selles, R.R., & Storch , E.A. (2017). A meta-analysis of family accommodation and OCD symptom severity. Clinical Psychology Review, 45, 34-44.