تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مبتنی بر رویکرد رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشجوی مقطع دکتری مشاوره

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش­آموزان مبتنی‌بر رویکرد رشدی با روش کیفی و از نوع تحلیل مضمون انجام گرفت. ابتدا مضامین متون سند تحول بنیادین، مبانی نظری تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی و سپس متون تخصصی راهنمایی و مشاورۀ مدرسه، و رشد، تحلیل و استخراج شد. سپس مضامین مصاحبه با صاحب­نظران متخصص در حوزۀ هدایت تحصیلی و مشاوران مدرسه به­دست آمد. از مجموع 986 مقولۀ فرعی و 141 مقولۀ اصلی به­دست آمده از کدگذاری اسناد، متون و مصاحبه­ها، تعداد 21 مضمون هسته­ای حاصل شد که محورهای اصلی الگو را شکل دادند. مضامین هسته­ای در چهار رکن؛ مبانی، ارائه و محتوا، مدیریت و اداره، و پاسخ­گویی دسته­بندی شدند. در رکن مبانی، بنیان­ها دارای چهار محور اصلی (رابطۀ انسان با هستی، رشد و تعالی انسان، هویت انسان، قابلیت­ها و ظرفیت­های انسان) و الزامات و ضرورت­ها دارای دو محور اصلی (سازمانی و هدایت­گری) هستند. رکن ارائه و محتوا دارای پنج محور اصلی در شایستگی­ها (تحصیلی، شغلی، شخصی، اجتماعی و معرفت دینی) است. رکن مدیریت و اداره دارای سه محور اصلی (خانواده، مشاوران و عوامل مدرسه) در اجزا و ارکان و دارای دو محور اصلی (طرح­ریزی تحصیلی/شغلی و تسهیل­گری) در شاخص­های اجرا و اداره است. رکن پاسخ­گویی نیز دارای دو محور اصلی (پسامدرسه و موقعیت­نگری) در جنبۀ نتایج و 4 محور اصلی (ارزیابی یکپارچه و رشدمحور، نیازسنجی و تفاوت­های فردی) در جنبۀ شاخص­های پاسخ­گویی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation comprehensive student academic guidance model based on developmental approach

نویسندگان [English]

  • mahdi vojdani hemmat 1
  • Hossein Salimi Bajestani 2
  • Atoosa Kalantar Hormozi 2
  • kiiumars farahbakhsh 2
1 Allameh Tabataba'i University Faculty of Psychology and Educational Sciences.
2 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The aim of this study was to develop a comprehensive model of academic guidance for students based on a developmental approach with a qualitative method and thematic analysis. First, the contents of the texts of the fundamental change document, the theoretical foundations of the fundamental change and the national curriculum, and then the specialized texts of school guidance and counseling, and developmental, were analyzed and extracted.Then, the topics of interviews with experts in the field of educational guidance and school counselors were obtained. Out of a total of 986 sub-categories and141 main-categories obtained from the coding of documents, texts and interviews, 21 core themes were obtained that formed the main axes of the model. Core themes into 4 pillars; Foundation, Delivery and content, management and administration, and accountability were categorized. In the Foundation; have 4 main axes (human relationship with existence, human Development and excellence, human identity, human capabilities and capacities) and requirements and necessities have 2 main axes (organizational and guiding). The pillar of delivery and content has 5 main axes in competencies (educational, professional, personal, social and religious knowledge).The management and administration pillar has 3 main axes (family, counselors and school agents) in components and pillars and has 2 main axes (academic / job planning and facilitation) in the indicators of implementation and management. The pillar of accountability also has 2 main axes (post-school and positionalism) in terms of results and 4 main axes (integrated and growth-oriented evaluation, needs assessment and individual differences) in terms of accountability indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive Model
  • Academic Guidance
  • Developmental Approach
  • Student Academic/Career Readiness
احمدی، ا. (1394). مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره. تهران: سمت.
ادریسی، ن. (1376). بررسی مشکلات اجرایی موجود در روند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ نظام جدید شهر یزد. گزارش طرح پژوهشی، یزد: ادارۀ کل آموزش‌وپرورش یزد.
اقبالی، ل. (1393). آسیب‌شناسی فرایند هدایت تحصیلی در مدارس و ارائۀ راه‌کارهای اصلاحی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی.
بالی تیرکده، م. و. (1375). بررسی عوامل مؤثر در هدایت تحصیلی ـ شغلی دانش‌آموزان نظام جدید آموزش متوسطه برای انتخاب رشتۀ تحصیلی و شغل آیند/ل خویش در شهرستان نوشهر. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی.
برنامۀ درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1391). تهران: وزارت آموزش‌وپرورش، دبیرخانۀ شورای عالی آموزش‌وپرورش.
حمیدی‌پور، ر. (1379). بررسی رابطۀ هدایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان‌های نظام جدید شهرستان‌های استان تهران. گزارش طرح پژوهشی. تهران: ادارۀ کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران.
رخصت‌طلب، ک. (1375). بررسی تنگناهای هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در نظام جدید آموزش متوسطه. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.
زرافشان، ع. (1395). هدایت تحصیلی دانش‌آموزان چگونه انجام می‌شود؟ رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش، 43، 22ـ27.
دیویس، ت. (2005). مشاورۀ مدرسه (دیدگاه‌ها و کاربست حرفه‌ای). ترجمۀ ک. زهراکار و ز. کهلویی (1393). تهران، نشر ویرایش.
سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش (1390). تهران: وزارت آموزش‌وپرورش، دبیرخانۀ شورای عالی آموزش‌وپرورش.
سینک، ک. (2005). مشاورۀ مدرسه در عصر حاضر: نظریه، پژوهش و  کاربرد. ترجمۀ ع.ا. سلیمانیان و ع.م. نظری (1388). تهران: علم.
شفقتیان، ا. (1376). بررسی نظر دانش‌آموزان علوم تجربی وعلوم انسانی و مشاوران شهر زنجان نسبت‌به ملاک‌ها ضوابط هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزش متوسطه. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی.
صافی، ا. (1394). اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره‌های تحصیلی. تهران: رشد.
عابدی جعفری، ح.، تسلیمی، م. س.، فقیهی، ا.، و شیخ‌زاده، م. (1390). تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی. اندیشۀ مدیریت راهبردی، 2 (10)، 151ـ 198.
گیبسون، ر.، و میشل، م. (2009). زمینۀ راهنمایی و مشاوره. ترجمۀ ب. ثنایی، ا. احمدی، س. حسینیان، ح. پاشاشریفی و س. علاقبند (1397). تهران: انتشارات رشد.
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران (1390). تهران: وزارت آموزش‌وپرورش.
نویدی، ا. (1378). بررسی سهم هر یک از ملاک‌های هدایت تحصیلی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نظام جدید آموزش متوسطه. تعلیم و تربیت، 60، 97ـ 134.
نویدی، ا. (1397). هدایت تحصیلی در نظام آموزش‌وپرورش ایران: تجارب عملی و چالش­های پایدار. تعلیم و تربیت، 133، 9ـ 34.
Akinade, E.A. (2016). Introduction to Modern Guidance and Counselling: A Basic Test for Tertiary Institutions. Ibadan: Brightways Publishers.
American School Counselor Association. (2003, 2005, 2012, 2016). The ASCA national model: A framework for school counseling programs. Alexandria, VA: Author.
Bradley, B. J., & Greene, A. C. (2013). Do health and education agencies in the United States share responsibility for academic achievement and health? A review of 25 years of evidence about the relationship of adolescents' academic achievement and health behaviors. Journal of Adolescent Health, 52(5), 523-532.
CEDEFOP. (2011). Lifelong guidance across Europe: Reviewing policy progress an future prospects (Cedefop working papers No. 6111). Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
Clark, M., & Stone, C. (2000). The developmental school counselor as educational leader. In Wittmer, J. (Ed.), Managing your school counseling program: K-12 developmental strategies (2nd ed., pp. 75-81). Minneapolis, MN: Educational Media.
Conley, D. T. (2012). A complete definition of college and career readiness. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537876.pdf
Conley, D. T., & McGaughy, C. (2012). College and career readiness: Same or different? Educational Leadership, 69(7), 28-34.
Council of the European Union (2004, 2008). Resolution of the council and of the representatives of the member states meeting within the council on strengthening policies, system and practices in the field of guidance throughout life in Europe. Brussels: Author.
Dahir, C. (2004). Supporting a nation of learners: The development of the national standards for school counseling programs. Journal of Counseling & Development, 82, 344-353.
Dahir, C. A., Cinotti, D. A., & Feirsen, R. (2019). Beyond compliance: Assessing administrators’ commitment to comprehensive school counseling. NASSP Bulletin.
Daly, M. C., & Bengali, L. (2014). Is it still worth going to college? FRBSF Economic Letter, 13, 1-5.
Education Commission (1990). Report No 4. Retrieved from: http:// www.edb.gov.hk/attachment/en/about-edb/publications-stat/major-reports/ecr4_e.pdf
Egbo, C. A. (2017). Impact of Vocational Guidance on Career Choice of Secondary School Students in Enugu South local Government Area of Enugu State, Nigeria.  International Journal of Contemporary Applied Sciences, 4(5) 66-72.
European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) (2014). The evidence base on lifelong guidance. Finland: Author.
Ehigbor, B. O., & Akinlosotu, T. N. (2016). Parents’ occupation as correlate of students’ career aspiration in Public Secondary Schools in Ekpoma Metropolis. AFRREV IJAH: An International Journal of Arts and Humanities, 5, (3), 197-212.
Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). Developing and managing your school guidance program (5th ed.). Alexandria, VA: American Counseling Association.
Ho, Y.F., (2008). Reflections on school career education in Hong Kong: Responses to Norman C Gysbers. Darryl Takizo Yagi, and Sang Min Lee & Eunjoo Yang. Asian Journal of Counseling, 15(2), 183-205.
Holloway, I. & Todres, L. (2003). The Status of Method: Flexibility, Consistency and Coherence. Qualitative Research, 3, 345-357.
Kudrinskaia, IV., Kidinov, AV., Kabkova, EP., Mechkovskaya, OA., Mudrak, SA., Novikov, SB., & Agadzhanova, ER. (2020). The problem of career guidance of the youth in domestic pedagogical theory and practice. Eurasia J Biosci, 14, 3815-3821.
Knight, J.L. (2015). Preparing elementary school counselors to promote career development: Recommendations for school counselor education programs. Journal of Career Development, 42(2), 75-85.doi: 10.1177/0894845314533745
Lai-Yeung, S.W.C. (2014). The need for guidance and counseling training for teachers. Procedia, 113, 36-43.
Leonhardt, D. (2014). Is college worth it? Clearly, new data say. The New York Times, 5(27), 14.
Lee, J.C.K. (2017). Curriculum reform and supporting structures at schools: Challenges for life skills planning for secondary school students in China (with particular reference to Hong Kong). Educational Research for Policy and Practice, 16(1), 61-75.
Lee, W.O. (1996). The cultural context for Chinese learners: Conceptions of learning in the Confucian tradition. In D. A. Watkins & J. B. Biggs (Eds.). The Chinese learner: Cultural, psychological and contextual influences (pp. 25-42). HongKong: Comparative Education Research Centre and Australian Council for Educational Research.
Lin, A. (2015). Citizenship education in American schools and its role in developing civic engagement: A review of the research. Educational Review, 67(1), 35-63.
Luk Fong, Y. Y. P. (2001). Competing contexts for developing personal and social education in Hong Kong. Comparative Education, 37(1), 65-87.
Lunenburg, F. C. (2010). School Guidance and Counseling Services. Schooling, 1(1), 1-3.
Mann, A., & Huddleston, P. (2016). Schools and the Twenty First Century Labour Market: Perspectives on Structural Change. British Journal of Guidance and Counseling, 45(2), 208-218.
Mariani, M., Berger, C., Koerner, K., & Sandlin, C. (2016). Operation occupation: A college and career readiness intervention for elementary students (Practitioner-focused research). Professional School Counseling, 20(1), 65-76.
McLaughlin, C. (1999). Counselling in Schools: Looking Forward and Looking Back. British Journal of Guidance and Counselling, 27 (1), 13-22.
Mulhern, C. (2020). Beyond Teachers: Estimating Individual Guidance Counselors’ Effects on Educational Attainment. Job Market Paper, Harvard University.
Njeru, D. N. (2016). An Application of Career Path Decision Making Among High  School Students. (Masters of Education Thesis, Strathmore University, Nairobi, Kenya). Retrieved From Http://Su-Plus.Strathmore.Edu/Handle/11071/4824.
Ozdemir, K. N. (2019). Associations between career adaptability and career decision-making difficulties among turkish high school students. Int. J. Educ. Vocat. Guid, 19, 475–495.
Pak, K., Desimone, L. M., & Parsons, A. (2020). An integrative approach to professional development to support college- and career- readiness standards. Education Policy Analysis Archives, 28(111), 1-27.
Rider, R. (2018). Memo to BOCES District Superintendents, Superintendents of Public School Districts, Principals of Public Schools, School Counselors. Amendments to Commissioner’s regulations related to school counseling. Albany: New York State Education Department.
Ritz, G. )2015). Indiana School Counseling Competencies for Students. Indiana Department of Education(Imagining the possibilities), Poblic Instruction.
Romito, M. (2017). Governing through guidance: an analysis of educational guidance practices in an Italian lower secondary school. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education.
Saleh, B., Abdulrahman, A., Tela, M. G., & Ali, M. (2020). Influence of Guidance and Counseling Programme on Academic Performance among Secondary School Students in Maiduguri, Borno State, Nigeria. Asian Journal of Education and Social Studies12(4), 36-42.
Stone, C., & Dahir, C. (2016). The transformed school counselor (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Brooks-Cole.
Torpey, E., & Watson, A. (2014). Education level and jobs: Opportunities by state. Occupational Outlook Quarterly, 58(3), 1-22.
Von Esch, K. S., & Kavanagh, S. S. (2018). Preparing mainstream classroom teachers of English learner students: Grounding practice-based designs for teacher learning in theories of adaptive expertise development. Journal of Teacher Education, 69(3), 239–251.
Wood, C., & Kaszubowski, Y. (2008). The career development needs of rural elementary school  students. The Elementary School Journal, 108 (5), 431-444.
Wong, L. P. W., & Yuen, M. T. (2019). Career guidance and counseling in secondary schools in Hong Kong: A historical overview. Journal of Asia Pacific Counseling, 9(1), 1–19.
Zunker, V.G. (2006). Career counseling: A holistic approach (7th ed.). Belmont, CA: Thomson-Brooks Cole.