تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیارگروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

4 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف توصیف تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی‎‌بر ارزش‎‌هاست. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی بود و جامعۀ آماری پژوهش، تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بود و داده‎‌های موردنیاز از طریق مصاحبۀ عمیق با 20 نفر از اعضای هیئت علمی که با روش نمونه‎‌گیری هدفمند نمونه‎‌ها انتخاب شده بودند، گردآوری شد. پایایی و روایی نتایج بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش اصلاح‎‌شدۀ استوتیک ـ کولایزی کن به‎‌کارگرفته شده است. یافته‎‌های پژوهش نشان داد که پیشایندهای تحول فرهنگی مبتنی‎‌بر ارزش‎‌ها شامل6 مقولۀ اصلی پیشایندهای فردی، سازمانی، اخلاقی و مذهبی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی طبقه‎‌بندی شدند و پیامدهای حاصل از تحول فرهنگی مبتنی‎‌بر ارزش ها در 2 طبقۀ پیامدهای سازمانی و فراسازمانی دسته‎‌بندی شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived Experience of professors of Islamic Azad University Tehran South Branch of cultural transformation based on values

نویسندگان [English]

  • Nazanin Sadeghzadeh 1
  • Alireza ebrahimpour 2
  • mahnaz rabiei 3
  • faeze darman 4
1 PHD candidate of management and planning of cultural affairs, Islamic Azad University Tehran South Branch
2 Assistant Professor of management and planning of cultural affairs group, Islamic Azad University Tehran South Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of economy group, Islamic Azad University Tehran South Branch
4 Assistant Professor of management and planning of cultural affairs group, Islamic Azad University Tehran South Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim of the research: The present study aims to describe the Experiences of professors of Islamic Azad University, Tehran South Branch of cultural transformation based on values: Phenomenological study.
Research Method: The research method was applied in terms of purpose and in terms of collecting qualitative information using phenomenological method. The statistical population of the study was all professors of the Islamic Azad University, Tehran South Branch. Samples were selected by purposive sampling method and collected. In order to evaluate the reliability of the results, the three approaches of Rao and Perry (2003) were used. For validity of the results, Lincoln and Guba (2007) construct validity approaches, external validity, descriptive validity, and interpretive validity were used. A modified static-collage method is used to analyze the data.
Findings: The research findings showed that the antecedents of value-based cultural transformation including 6 main categories of individual, organizational, moral and religious, economic, political, cultural and social antecedents were classified and the consequences of value-based cultural transformation in There were two categories of organizational and meta-organizational consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancestors of Value-Based Cultural Transformation
  • Consequences of Value-Based Cultural Transformation
  • Phenomenology
  • professors
آقابابائی، ن.، طلائی پاشیری، ا.، و کوانتس، ک. (1396). بررسی روابط میان ویژگی‎‌های شخصیتی، بنیان‎‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی، روان‎‌شناسی فرهنگی، 1 ، 1ـ 22.
آقاجانی، م.، و مهداد، ع. (1398). تأثیر رهبری تحول‎‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای نوآورانه در کارکنان دانشگاه آزاد اصفهان: نقش میانجی‎‌گرانۀ اشتیاق شغلی. دانش و پژوهش در روان‎‌شناسی کاربردی، 20، 35ـ46.
تبریزی، ب.، و دل‎‌آسا، م. (1388). تحول سریع: برنامۀ 90 روزه برای تغییر چالاک و مؤثر. تهران: آسیا.
چیت‎‌ساز، ع. (1393). تحول سازمانی نوین: فلسفه‎‌های تغییر سازمان و مدیریت. تهران:کنکاش.
حسینی، س. س.، و علیزاده جورکویه، ا. (1397). بررسی رابطۀ رهبری تحول‎‌گرا و فرایند توسعۀ محصول جدید با ‏توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآوری. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 7، 1ـ14.
رحیمی، ح.، و حلوایی، م. (1398). اثر سرمایۀ روان‎‌شناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان: نقش میانجی هوش فرهنگی. روا‎‌ن‎‌شناسی فرهنگی ،3 ، 33ـ 53.
رضایی، ع.، و شادالویی، ن. (1392). بررسی تحول فرهنگی در سازمان‎‌ها و نهادهای فرهنگی کشور. مدیریت فرهنگی، 3 (21)، 1ـ23.
ساویز،س ا. (1396). مدیریت تحول‎‌گرا در دانشگاه: تحلیل‎‌ها و راهکارهای رشد کیفی دانشگاه برای مدیران و اعضای هیئت علمی. ناشر: جهاد دانشگاهی.
سفیدگری، ع. (1394). بررسی تطبیقی اجرای خط‎‌مشی تحول فرهنگی در دانشگاه با فرامین و راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری. پایان‎‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران.
شاکری، م.، و صادقی نیارکی، ا. (1397). نقش فناوری فرهنگ در جامعه و دولت فرهنگ‎‌محور. مطالعات میان فرهنگی، 13 ، 135ـ165.
شاه‎‌علی، ا. (1398). شاخص‎‌های دانشگاه فرهنگ‎‌ساز از دیدگاه مقام معظم رهبری . فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 9، 3ـ22.
عطارنیا، ا.، شعله‎‌کار، ش.، و شوقی، ب. (1397). تأثیر رهبری تحول‎‌آفرین بر خرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ‎‌ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعۀ موردی: شهر تهران). مدیریت فرهنگ ‎‌سازمانی، 16، 695ـ 724.
محمدپور، س.، حبیب‎‌الله سالارزهی، ز.، وظیفه یعقوبی، ن.، و کمالیان، ا.ر. (۱۳۹۸). طراحی و تدوین الگوی جامع دانشگاه کارآفرین با رویکرد فراترکیب. مدیریت در دانشگاه اسلامی، ۸، ۳۶۹ـ۳۸۶.
ناظمی اردکانی، م. (1394). الگوی تحول همه‎‌جانبۀ دانشگاه. تهران: آثار فکر.
نیستانی، م.، و رامشگر، ر. (1392).نقش فعالیت‎‌های فرهنگی دانشگاه‎‌ها در توسعۀ جامعه. مطالعات اجتماعی، 76، 147ـ169.
Barrett, R. (2013). Liberating the corporate soul. Routledge.
Brones, F. A., de Carvalho, M. M., & de Senzi Zancul, E. (2017). Reviews, action and learning on change management for ecodesign transition. Journal of Cleaner Production, 142, 8-22.
Burnes, B. (2004). Managing Change: A Strategic Approach to Organisational Dynamics. 4th edition.
Casado-Lumbreras, C., Colomo-Palacios, R., Soto-Acosta, P., & Misra, S. (2011). Culture dimensions in software development industry: The effects of mentoring. Scientific Research and Essays. 6, 203-212.
Chênevert, D.Kilroy, S. and Bosak, J. (2019), "The role of change readiness and colleague support in the role stressors and withdrawal behaviors relationship among health care employees", Journal of Organizational Change Management, Vol. 32, 2, 208-223.
Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2008). Organization development and change. Ohio: South- Western Cengage Learning. Dackert, I., Jackson, P., Brenner, S., & Johansson, C. (2003). Eliciting and analyzing employees’ expectations of a merger. Human Relations, 56(6), 705-725.
Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage.
Gearing, R. E. (2004). Bracketing in research: A typology. Qualitative Health
Research, 14(10), 1429-1452.
Hayes, J. (2018). The theory and practice of change management. Palgrave.
Inanlou, Z., & Ahn, J. Y. (2017). The Effect of Organizational Culture On Employee Commitment: A Mediating Role of Human Resource Development in Korean Firms. Journal of Applied Business Research (JABR), 33(1), 87-94.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2007). The sage handbook of qualitative research. Thousands Oaks, CA: Sage.
Lok, P., & Crawford, J. (1999). The relationship between commitment and organizational culture, subculture, leadership style and job satisfaction in organizational change and development. Leadership & Organization Development Journal, 20 (7), 365-374.
Muthusamy, S. K. (2019). Power of positive words: communication, cognition, and organizational transformation. Journal of Organizational Change Management, 32(1), 103-122.
Parent, J. D., & Lovelace, K. J. (2018). Employee engagement, positive organizational culture and individual adaptability. On the Horizon.
Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Ainissyifa, H. (2017). Conceptual framework of corporate culture influenced on employees' commitment to organization. International Business Management, 11(3), 826-830.
Rao. S. Perry. C (2003), Convergent interviewing to build a theory inunder-researched areas: principles and anexample investigation of Internet usage ininter-firm relationships, Qualitative Marke Research. An International Journal, 6, 236-247.
Rieley, J. B., Clarkson, I. (2001). The impact of change on performance. Journal of Change Management, 2, 2, 160-172.
Shosha, G. A. (2012). Employment of Colaizzi's strategy in descriptive phenomenology a reflection of a researcher. European Scientific Journal,8(27), 31-43.
Tufford, L., & Newman, P. (2012). Bracketing in Qualitative Research. Qualitative Social Work, 1(1), 80-86.
Wankhade, P., & Brinkman, J. (2014). The negative consequences of culture change management: Evidence from a UK NHS ambulance service. International Journal of Public Sector Management, 27(1), 2-25.
Yue, C. A., Men, L. R., & Ferguson, M. A. (2019). Bridging transformational leadership, transparent communication, and employee openness to change: The mediating role of trust. Public Relations Review, 45(3), 1-13.