بررسی میزان شیوع اختلالات روان‌شناختی و عوامل پیش‌بین آن در کودکان کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه ازاد واحد الکترونیک

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع اختلالات روان‎‌شناختی و علل پیش‎‌بین آن در کودکان کار انجام شد. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بود. جامعۀ آماری شامل کودکان کار تحت پوشش سازمان بهزیستی استان البرز در سال 1397 تا 1398 بودند که با استفاده از روش نمونه‎‌گیری تصادفی و با توجه به حجم جامعه و میزان واریانس، در مرحلۀ غربالگری اولیه 300 نفر از کودکان دامنۀ سنی 6 تا 16 سال در مقاطع تحصیلی مختلف انتخاب شدند. سپس در مرحلۀ بعد از این تعداد 150 نفر که نمرۀ بالاتر از نقطۀ برش را در مرحلۀ غربالگری کسب کرده بودند، بررسی شدند. برای تعیین میزان شیوع اختلالات روان‎‌شناختی از پرسش‎‌نامۀ علائم مرضی کودکان و پرسش‎‌نامۀ توانایی‎‌ها و مشکلات و به‎‌منظور تعیین پیش‎‌بین علل اختلالات از پرسش‎‌نامۀ ویژگی‎‌های جمعیت‎‌شناختی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎‌ها از آزمون‎‌های خی‎‌دو و تحلیل رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که اختلال رفتار با فراوانی 36 نفر (24 درصد) بالاترین میزان شیوع و بعد از آن اختلال افسردگی شدید با فراوانی 29 نفر (3/19 درصد) دومین اختلال شایع هست. اختلال آسپرگر نیز با فراوانی 6 نفر (4 درصد) کم‎‌ترین میزان شیوع را دارد. یافتۀ دیگر نشان داد که در بروز اختلالات روان‎‌شناختی در کودکان کار، مجموعه‎‌ای از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی دخیل هستند که این عوامل در اختلالات مختلف متفاوت هستند. بر‎‌اساس نتایج پژوهش، اجرای کارگاه‎‌ها و دوره‎‌های آموزشی و درمانی به‎‌صورت گروهی و فردی برای کودکان کار و خانواده‎‌های آن‎‌ها از سوی متخصصان بهداشت روان و و مددکاران اجتماعی ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prevalence of psychological disorders and its causes in labor children

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khanjani 1
  • Faramarz Sohrabi 2
  • Yousef Aazami 3
1 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Allameh Tabataba’i University, Tehran
2 Professor of Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran
3 Islamic Azad Univesity E-Campus
چکیده [English]

This study aimed to investigate the prevalence of psychological disorders and their causes in children of labor using a descriptive survey. In the initial screening, a sample of 300 children (aged between 6 to 16) was randomly chosen from the population of children under the auspices of Alborz Province Welfare Organization in 2018-19, considering demographic variable. In the next stage, 150 individuals who scored higher than the cut-off point in the screening stage were selected. To determine the prevalence of psychological disorders, the Children Symptom Inventory-4 (CSI-4) and Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) were used, and to determine the pathology of the disorders, the Demographic Characteristics Questionnaire was used. Chi-square and logistic regression analysis were used to analyze the data. The results showed that behavioral disorder with a frequency of 36 people (24%) had the highest prevalence, followed by major depressive disorder with a frequency of 29 people (19.3%). Asperger's syndrome was the least common with a frequency of 6 people (4%). Moreover, the finding revealed that a combination of individual, family and social factors contribute to the onset of psychological disorders that vary depending on the disorder. Our findings highlight the need for mental health professionals and social workers to implement educational and therapeutic courses and workshops for these children and their families

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • Mental disorder
  • Behavioral disorder
  • labor Children
  • Social crisis
ابراهیم نجف‎‌آبادی، ا. (1392). بررسی تطبیقی میزان پرخاشگری بین کودکان و نوجوانان پسر خیابانی و کودکان خانوادۀ پسر شهر اصفهان در سال 1391. مجموعه‎‌مقالات اولین همایش کودکان خیابانی. تهران: سازمان بهزیستی کشور.
احمدخانی‎‌ها، ح.، ترکمن‎‌نژاد، ش.، و حسینی‎‌مقدم، م. (1381). همه‎‌گیرشناسی افسردگی و سوء‎‌استفاده جنسی در کودکان خیابانی. اندیشه و رفتار، 1 (8)، 14ـ19.
اﺳﻔﻨﺪﻓﺮد، س. م. (1386). ﮐﻮدﮐﺎنﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن. روان‎‌ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ، 69، 3ـ8.‎
افشانی، ع.، عسکری ندوشن، ع.، حیدری، م.، و نوریان نجف‎‌آبادی، م. (1391). تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان. جامعه‎‌شناسی کاربردی، 23(48)، 85ـ102.
پروت، آ.، آلیسون، ج.، و کریس، ج. (2005). جامعه‎‌شناسی دوران کودکی. ترجمۀ ع. کرمانی، و ع. ابراهیم‎‌آبادی (1393). تهران: ثالث.
توفیقی، م. (1384). آن‎‌ها که هوش سرشارشان فقط در خیابان‎‌ها خلاصه می‎‌شود. روزنامۀ اسرار.
تهرانی‎‌دوست، م.، شهریور، ز.، پاکباز، ب.، رضایی، آ.، و احمدی، ف. (1385). روایی نسخۀ فارسی پرسش‎‌نامۀ توانایی‎‌ها و مشکلات (SDQ). تازه‎‌های علوم‎‌شناختی، 8 (4)، 33ـ39.
جزایری، س. س.، اصغرنژادفرید، ع.، و خاقانی، م. (1398). مقایسة عوامل شخصیتی و دین‎‌داری درونی و بیرونی در نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر. روان‎‌شناسی فرهنگی، 3 (2)، 54ـ71.
حسینی، س. ح. (1384). وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران. رفاه اجتماعی، 5 (19)، 155ـ174.
سلیمانیان، م.، جوکاریان، ع.، کلاهی، ع.، ابدی، ع.، کرامتی‎‌نیا، ع.، و محمدی، م (1394). بررسی دل‎‌بستگی به خدا و بخشش میان نوجوانان دچار اختلال سلوک در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران. سلامت اجتماعی، 2(2)، 127ـ138.
سیدکریمی، ع. (1385). مقایسۀ شیوع اضطراب، افسردگی و عزت‎‌نفس در کودکان خیابانی و عادی شهر تهران در سال 1385. پایان‎‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‎‌شناسی شخصیت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
صالحی، ج.، و انتصار فومنی، غ. (1391). شیوع اختلال‎‌های رفتاری در نوجوانان دبیرستانی استان زنجان (1388ـ1389). دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 16(3)، 54ـ59.
عبداله‎‌زاده رافی، م.، حسن‎‌زاده، م.، نسائیان، ع.، و اسدی گندمانی، ر. (1395). شیوع اختلال‎‌های رفتاری در دانش‎‌آموزان و پیش‎‌بینی آن براساس آزارگری هیجانی. پژوهش در سلامت روان‎‌شناختی، 10(2)، 28ـ41.
فرامرزی، س.، قمرانی، ا.، و شریعتی، م. (1390). بررسی و مقایسۀ میزان شیوع و فراوانی اختلال‎‌های رفتاری در‎‌بین دانش‎‌آموزان دورۀ متوسطه منطقۀ بستان‎‌آباد. پزشکی ارومیه، 22(5)، 439ـ448.
قاسم‎‌زاده، ف. (1382). کودکان خیابانی در تهران. رفاه اجتماعی، 2(7)، 249ـ263.
محمد‎‌اسماعیل، ا.، و علی‎‌پور، ا. (۱۳۸۱). بررسی مقدماتی اعتبار و روایی و تعیین نقاط برش اختلال‎‌های پرسش‎‌نامۀ علائم مرضی کودکان (CSI-4). کودکان استثنایی، 2(۳)، 239ـ254.
محمدی، م. (1387). بررسی شیوع اختلالات روا‎‌ن‎‌پزشکی در کودکان و نوجوانان شهر تهران. طرح پژوهشی مرکز تحقیقات روان‎‌پزشکی و روان‎‌شناسی ـ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
معصومی، س. (1388). بررسی و مقایسۀ شیوع آسیب‎‌پذیری جنسی و رابطۀ آن با مشکلات روان‎‌شناختی کودکان کار 7ـ12 سال تحت پوشش مراکز مردم نهاد و کودکان عادی جنوب شهر تهران. پایان‎‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
مهرپرور، ح. (1378). دیدگاه جدید در حقوق جنایی. تهران: آوند.
مؤمنی، ف. (1382). بررسی ویژگی‎‌های روانی اجتماعی کودکان خیابانی پسر در تهران. پایان‎‌نامۀ کارشناسی ارشد جامعه‎‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
وامقی، م.، رفیعی، پ.، و روشنفکر، پ. (2015). ارزیابی سریع وضعیت کودکان خیابانی در شهر تهران، 1392: علل و خطرهای کار کودکان در خیابان. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 4(1)، 33ـ57.
وامقی، م.، رفیعی، ح.، سجادی، ح.، و رشیدیان، آ. (1390). مرور نظام‎‌مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران: عوامل خانوادگی مرتبط و پیامدهای خیابانی شدن کودکان. مسائل اجتماعی ایران، 2(1)، 135ـ166.
وامقی، م.، سجادی، ح.، رفیعی، ح.، و رشیدیان، آ. (1388). مرور نظام‎‌مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر و عامل خطر خیابانی شدن کودکان). رفاه اجتماعی، 9(35)، 337ـ378.
هاردمن، م.، درو، جی.، و اگن، م. (2002). روان‎‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی. ترجمۀ ح. علیزاده، ف. یادگاری، ک. گنجی، م. یوسفی لویه (1397). تهران: دانژه.
یوسفی، ف.، عرفانی، ن.، خیرآبادی، غ.، و قانعی، ح. (1379). بررسی شیوع اختلال‎‌های سلوک و نافرمانی در دانش‎‌آموزان راهنمایی استان کردستان. اندیشه و رفتار، 6(2ـ3)، 48ـ54.
Ali, M., Shahab, S., Ushijima, H., & de Muynck, A. (2004). Street children in Pakistan: A situational analysis of social conditions and nutritional status.Social Science & Medicine59(8), 1707-1717.
De Kloet, C. S., Vermetten, E., Geuze, E., Lentjes, E. G. W. M., Heijnen, C. J., Stalla, G. K., & Westenberg, H. G. M. (2007). Elevated plasma corticotrophin-releasing hormone levels in veterans with posttraumatic stress disorder. Progress in brain research, 167, 287-291.
Ferguson, K. M. (2005). Child labor and social capital in the mezzo system: family-and community-based risk and protective factors for street-working children in Mexico. Journal of Social Work Research and Evaluation6(1), 101-120.
Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(11), 1337-1345.
Grayson, P., & Carlson, G. A. (1991). The utility of a DSM-III-R-based checklist in screening child psychiatric patients. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 30(4), 669-673.
Ismayilov, F. (2007). Street Children and HIV/AIDS in Azerbaijan. The Global Found, Baku.http://www.academia.edu/2305844/Street_Children_and_HIV_AIDS_in_Azerbaijan
Khan, S., & Hesketh, T. (2010). Deteriorating situation for street children in Pakistan: a consequence of war. Archives of disease in childhood95(8), 655-657.
Maniglio, R. (2009). The impact of child sexual abuse on health: A systematic review of reviews. Clinical psychology review, 29(7), 647-657.
Michael, K. D., & Crowley, S. L. (2002). How effective are treatments for child and adolescent depression?: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 22(2), 247-269.
Mills, R., Scott, J., Alati, R., O’Callaghan, M., Najman, J. M., & Strathearn, L. (2013). Child maltreatment and adolescent mental health problems in a large birth cohort. Child abuse & neglect, 37(5), 292-302.
& Gharabawi, G. (2007). Risperidone and cognitive function in children with disruptive behavior disorders. Biological psychiatry, 62(3), 226-234.
Pereda, N., Guilera, G., Forns, M., & Gómez-Benito, J. (2009). The prevalence of child sexual abuse in community and student samples: A meta-analysis. Clinical psychology review, 29(4), 328-338.
Pereira, A. (2002). Combat trauma and the diagnosis of post-traumatic stress disorder in female and male veterans. Military Medicine, 167(1), 23-27.
Silva, T. C., Graña, J. L., & González-Cieza, L. (2014). Self-reported physical and emotional abuse among youth offenders and their association with internalizing and externalizing psychopathology: A preliminary study. International journal of offender therapy and comparative criminology, 58(5), 590-606.
Strehl, T. (2010). The risks of becoming a street child: Working children on the streets of Lima and Cusco. In Hazardous Child Labour in Latin America (pp. 43-65). Springer Netherlands.
Teltschik, A. (2006). Children and young people living of working on the streets: the missing face of the HIV epidemic in Ukaine. UNICEF/AFEW.
Walker, L. S., Beck, J. E., Garber, J., & Lambert, W. (2009). Children's Somatization Inventory: psychometric properties of the revised form (CSI-24). Journal of pediatric psychology, 34(4), 430-440.
Watthayu, N., Wenzel, J., Sirisreetreeru, R., Sangprasert, C., & Wisettanakorn, N. (2011). Rapid assessment and response: The context of HIV/AIDS and adolescents in Bangkok. Nursing Science Journal of Thailand, 29(3), 28-35.
Wutoh, A. K., Kumoji, E. K., Xue, Z., Campusano, G., Wutoh, R. D., & Ofosu, J. R. (2006). HIV knowledge and sexual risk behaviors of street children in Takoradi, Ghana. AIDS and Behavior10(2), 209-215.