ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران

2 گروه روان شناسی، موسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‎‌های روان‎‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی بود. این ابزار دارای شش عامل است. این ابزار از سوی 348 نفر از شرکت‎‌کنندگان ایرانی تکمیل شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی از ساختار چهار عاملی پرسش‎‌ها حمایت کرد. این چهار عامل به ترتیب میزان اهمیت عبارت بودند از: رشد شخصی، علاقۀ اجتماعی، تصویر اجتماعی و حرفه‎‌ای و تأثیر گروه‎‌های اجتماعی. انطباق ساختار عاملی اکتشافی با مدل اصلی ابزار نشان داد عامل چهارم، یعنی عامل اجتماعی به‎‌صورت یکسان در جمعیت ایرانی برازش داشته است و پرسش‎‌های سازندۀ سایر عوامل با ترکیبی از عوامل مدل اصلی برازش داشتند. تحلیل عاملی ـ تأییدی با مدل چهار و شش عاملی نیز نشان داد که داده‎‌ها با مدل چهار عاملی شاخص‎‌های برازش بهتری را به دست می‎‌دهند. پایایی عوامل نیز از 84/0 تا 92/0 به‎‌دست آمد. همچنین، هم‎‌بستگی مثبت و معناداری بین نمرات سیاهۀ نسخۀ فارسی کارکردهای داوطلبی و پرسش‎‌نامۀ همدلی پایه از روایی هم‎‌گرای این مقیاس حمایت می‎‌کند. به نظر می‎‌رسد نسخۀ فارسی سیاهۀ کارکردهای داوطلبی با چهار عامل بهتر می‎‌تواند کارکردهای داوطلبی را در جمعیت ایرانی ارزیابی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of Volunteer Functions Inventory

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Hatami Varzaneh 1
  • Hamid Khanipour 2
  • Elham Fathi 1
  • Narges Habibi 3
1 Department of counseling, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
2 Institute of educational, psychological and social research, Kharazmi university, Tehran, Iran
3 Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Persian version of Volunteer Functions Inventory (VFI) in Iran. This tool has six factors. This tool was completed by 348 Iranian participants. The results of exploratory factor analysis supported the four-factor structure of the questions, and these four factors in order of importance respectively were: personal growth, social interest, construction of social and professional image, and influence of social groups. The adaptation of the exploratory factor structure to the main model of the instrument showed that the fourth factor, i.e., the social factor, was equally relevant in the Iranian population and the items related to other factors were appropriate with a combination of the original model factors. Confirmatory factor analysis with four-factor and six-factor models also showed that the data with four-factor model provide better fit indices. The reliability of the factors was ranged from 0.84 to 0.92. Also, the positive and significant correlation between volunteer function inventory and Basic empathy scale supported the convergent validity of this inventory. It seems that the Persian version of the inventory of volunteer functions with four factors can better evaluate the functions of volunteers among the Iranian population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Volunteering
  • Factor analysis
  • Volunteer Functions Inventory
  • Self- report
بناءبهبهانی، پ.، نصرالهی، ب.، قربان جهرمی، ر.، و جمهری، ف. (1399). ارائۀ مدلی برای پیش‎‌بینی سلامت اجتماعی جوانان بر‎‌اساس ابعاد بزرگ‎‌سالی در حال ظهور و نقش میانجی خودپنداره. روان‎‌شناسی فرهنگی، 4 (2)،203ـ222.
حاتمی‎‌ورزنه، ا.، فتحی، ا.، خانی‎‌پور، ح.، و حبیبی، ن. (1399). پیش‎‌بینی نگرش به داوطلبی براساس سبک‎‌های دل‎‌بستگی، همدلی و خود‎‌شفقت‎‌ورزی در افراد داوطلب و غیرداوطلب در فعالیت‎‌های مشارکت مردمی در دورۀ شیوع کووید ۱۹. پژوهش در سلامت روان‎‌شناختی، ۱۴ (۱)، ۸۷ـ۱۰۱.
صادقی سرچشمه، ع.، اله‎‌سام آرام، ع.، الهیاری، ط. (1397). عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی جوانان شهر یزد. نشریۀ علمی دانش انتظامی استان یزد، 5 (17)، 95ـ102.
فراهانی، م. ن.، و خانی‎‌پور، ح. (1395). ساختار عاملی پرسش‎‌نامۀ طرح‎‌وار‎‌ه‎‌های مقابله با استرس در نمونۀ ایرانی. پژوهش در سلامت روا‎‌ن‎‌شناختی، 10 (4)، 76ـ92.‎
نوروزی، ز. (1389). بررسی نقش خودتنظیمی و همدلی در پرخاشگری و ارتباط با هم‎‌سالان در گروهی از دانش‎‌آموزان شهر شیراز. پایان‎‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
Archer, R. L., Diaz-Loving, R., Gollwitzer, P. M., Davis, M. H., & Foushee, H. C. (1981). The role of dispositional empathy and social evaluation in the empathic mediation of helping. Journal of Personality and Social Psychology, 40(4), 786-796. https://doi.org/10.1037/0022-3514.40.4.786.
Asghar, H. (2015). The volunteer functions inventory: examination of dimension, scale reliability and correlates. International Journal of Innovative and Applied Research3(4), 52-64.
Batson, C. D., Batson, J. G., Slingsby, J. K., Harrell, K. L., Peekna, H. M., & Todd, R. M. (1991). Empathic joy and the empathy-altruism hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 61(3), 413-426. https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.3.413
Butt, M. U., Hou, Y., Soomro, K. A., & Acquadro Maran, D. (2017). The ABCE model of volunteer motivation. Journal of Social Service Research43(5), 593-608.
Butt, M., Hu, B., & Soomro, K. A. (2015). Volunteering activities in developing countries: A study of youth participation in Pakistan. European Journal of Business and Management7(13), 317-327.
Carré, A., Stefaniak, N., D'ambrosio, F., Bensalah, L., & Besche-Richard, C. (2013). The Basic Empathy Scale in Adults (BES-A): Factor structure of a revised form. Psychological Assessment, 25(3), 679-691.
Chacón, F., Gutiérrez, G., Sauto, V., Vecina, M. L., & Pérez, A. (2017). Volunteer functions inventory: A systematic review. Psicothema29(3), 306-316.
Clary, E. G., & Snyder, M. (1999). The motivations to volunteer: Theoretical and practical considerations. Current Directions in Psychological Science8(5), 156-159.
Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J., & Miene, P. (1998). Understanding and assessing the motivations of volunteers: A functional approach. Journal of Personality and Social Psychology74(6), 1516.
Davis, M. H. (2015). Empathy and prosocial behavior. In D. A. Schroeder & W. G. Graziano (Eds.), Oxford library of psychology. The Oxford Handbook of Prosocia Behavior (p.282-306). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195399813.013.026
Erasmus, B., & Morey, P. J. (2016). Faith-based volunteer motivation: Exploring the applicability of the volunteer functions inventory to the motivations and satisfaction levels of volunteers in an Australian faith-based organization. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations27(3), 1343-1360.
Farahani, M. N., De Raad, B., Farzad, V., & Fotoohie, M. (2016). Taxonomy and structure of Persian personality‐descriptive trait terms. International Journal of Psychology51(2), 139-149.
Fultz, J., Batson, C. D., Fortenbach, V. A., McCarthy, P. M., & Varney, L. L. (1986). Social evaluation and the empathy-altruism hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 50(4), 761-769. https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.4.761
Gage, R. L., & Thapa, B. (2012). Volunteer motivations and constraints among college students: Analysis of the volunteer function inventory and leisure constraints models. Nonprofi t and Voluntary Sector Quarterly, 41(3), 405-430.
Garner, J. T., & Garner, L. T. (2011). Volunteering an opinion: Organizational voice and volunteer retention in nonprofit organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly40(5), 813-828.
Grönlund, H., Holmes, K., Kang, C., Cnaan, R. A., Handy, F., Brudney, J. L., ... & Zrinščak, S. (2011). Cultural values and volunteering: A cross-cultural comparison of students’ motivation to volunteer in 13 countries. Journal of Academic Ethics, 9(2), 87-106.
Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the Basic Empathy Scale. Journal of Adolescence, 29(4), 589-611.
Marta, E., Guglielmetti, C., & Pozzi, M. (2006). Volunteerism during young adulthood: An Italian investigation into motivational patterns. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations17(3), 221-232.
McAuliffe, W. H. B., Forster, D. E., Philippe, J., & McCullough, M. E. (2018). Digital altruists: Resolving key questions about the empathy-altruism hypothesis in an Internet sample. Emotion, 18(4), 493-506. https://doi.org/10.1037/emo0000375
Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2016). Applied multivariate research: Design and interpretation: Sage publications.
Niebuur, J., Liefbroer, A. C., Steverink, N., & Smidt, N. (2019). Translation and validation of the volunteer functions inventory (VFI) among the general Dutch older population. International Journal of Environmental Research and Public Health16(17), 3106.
Oostlander, J., Guentert, S. T., Van Schie, S., & Wehner, T. (2014). Volunteer Functions Inventory (VFI): Psychometric properties of the German adaptation and construct validation. Diagnostica, 60(2), 73-85.
Peaslee, L., & Teye, A. C. (2017). Volunteer Motivations and Youth Mentoring: Validating the Volunteer Functions Inventory. Western Political Science Association Annual Meeting, April 13-15, Vancouver, British Columbia.
Penner, L. A. (2004). Volunteerism and social problems: Making things better or worse? Journal of Social issues60(3), 645-666.
Penner, L. A. (2002). Dispositional and organizational influences on sustained volunteerism: An interactionist perspective. Journal of Social Issues, 58(3), 447-467.
Teye, A. C., & Peaslee, L. (2020). Why mentor? A validation study of the volunteer functions inventory for use in youth mentoring. Journal of Community Psychology48(3), 1040-1058.
Vecina, M. L., & Marzana, D. (2019). Motivations for volunteering: Do motivation questionnaires measure what actually drives volunteers. TPM: Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology26(4). 573-587.
Wilson, J. (2012). Volunteerism research: A review essay. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly41(2), 176-212.
Wu, J., Wing Lo, T., & Liu, E. S. (2009). Psychometric properties of the volunteer functions inventory with Chinese students. Journal of Community Psychology37(6), 769-780.