مفاهیم مشترک در مهارت‌های معنوی: مطالعۀ مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 عضو مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، بخش مداخلات معنوی مرکز خدمات روان‌شناختی باران، گرگان، ایران.

چکیده

معنویت سبب قدرشناسی و امیدواری در زندگی افراد می­شود و قدرتی به آن­ها می­دهد که در زمان وقوع رویدادهای ناگوار، امیدوار و صبور باشند و احساس هدفمندی کنند. به همین منظور کسب مهارت‌های معنوی جهت ارتقای بهداشت روانی، آسایش و کیفیت زندگی ضروری است. هدف از مطالعۀ حاضر شناسایی مهارت­های معنوی بود. این مطالعه به روش مروری انجام شد. از جامعۀ آماری بانک­های اطلاعاتیPubMed ،Scopus ، Science Direct، ProQuest در بازۀ زمانی 2004ـ2019، با روش نمونه‌گیری هدفمند، یافته‌های برخوردار از کلیدواژه‌های Spiritual skill، Spiritual life، Spirituality، جست‌وجو و درنهایت 51 مقاله و کتاب مرتبط با هدف پژوهش بررسی شد. در این میان 17 کتاب، 12 مقاله به روش کمّی، 5 مقاله به روش کیفی، 1 مقاله به روش آمیخته و 16 مقاله به روش مروری، بررسی شدند. نتایج نشان داد صادق بودن، خلوت با خود، تمریناتی برای آرامش درونی، همدلی، پرورش عشق الهی، دعا و نیایش، شکستن عادات و انجام کاری نو، توکل به خداوند، طبیعت‌گردی، حضور بیشتر در زندگی و فعالیت‌ها، تلاش برای اهداف والا و پذیرش، مهارت‌هایی هستند که در پژوهش‌ها به آن‌ها‌ پرداخته شده است. به‌نظر می‌رسد برخورداری از صداقت با مفهوم همخوانی و اصالت در رویکرد انسان‌گرایی (و نقطۀ مقابل آن ناهمخوانی)، برنامه‌ریزی برای ارتباط عمیق با فطرت درونی خود، درخواست همراه با امید به محقق شدن آن از خداوند و فعالیت‌های منظم و روزانۀ معنوی، از مهارت‌های معنوی مطرح‌شده در مطالعات متعدد است که می‌تواند نقش جدی در ارتقا و بهبود معنویت در افراد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common Concepts in Spiritual Skills: A Review Study

نویسندگان [English]

  • Zeinab Ghaempanah 1
  • Mohammadmahdi Shamsaee 2
  • Ruhollah Baratian 3
1 Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Education, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Spiritual Health Research center, Iran University of medical sciences, Tehran, Iran.
3 Baran Psychological Services Center Spiritual Interventions,Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Various studies indicate that spirituality gives rise to appreciation and hope in lives, and when they have calamities and horrible events, the spirituality gives them the power and strength to hope and have a sense of purpose and support. Hence, the acquisition of spiritual skills to promote mental health and quality of life is necessary. As a result, the purpose of this study is to identify spiritual skills. This study was conducted using a review method by Google and Firefox search engines. From the statistical population of PubMed, Scopus, Science Direct, ProQuest databases in the period 2004-2019, the findings with the keywords Spiritual skill, Spiritual life, Spirituality were analyzed by purposive sampling method. 51 papers and books related to the subject and purpose of the research were reviewed. Among these, 17 books and 12 papers by quantitative method, five studies by qualitative method, one by mixed-method, and 16 by review method were considered. Being honest, being alone with yourself, getting inner peace, empathy, cultivating divine love, prayer, breaking habits and doing new things, trusting in God, hiking, being more present in life and activities, striving for transcendental purpose and acceptance were the components that have been addressed related to spiritual skills. Honesty has been considered with the concept of harmony and originality in the humanistic approach (and the opposite of the contradiction that is almost equivalent to the hypocrisy in Islam). Deep connection with inner, asking with hope from God, and regular and daily spiritual activities are spiritual skills discussed in studies that can promote spirituality.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Spiritual skills
  • Spiritual development
  • Mental health
  • Honesty
بابایی، م.، و رصافیانی، م. (1395). وسعت تحقیقات معنوی در متون کاردرمانی: بررسی مروری حیطه‌ای. پژوهش در علوم توانبخشی، 12 (3)، 185ـ 193.
بوالهری، ج. (1389). نهادینه‌سازی معنویت در مفهوم سلامت معنوی، اخلاق پزشکی، 14، 105ـ112.
بهبودی مقدم، ز.،  مطهری‌پور، م.، و اسمعیل‌زاده ساعیه، س. (1398). تبیین تجارب معنوی زنان مبتلا به ایدز (HIV): یک مطالعۀ کیفی. دین و سلامت، 1، 31ـ38.
حشمتی‌فر، ن.، محسن‌پور، م.، و موسی زاده، ا. (1392). نقش معنویت و سلامت معنوی بر کیفیت زندگی. کمیتۀ تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 3 و 4( 28)،  14ـ20.
خدادادی سنگده، ج. (1396). مطالعۀ کیفی عوامل مذهبی مؤثر در شکل‌گیری خانوادۀ سالم براساس بافت فرهنگی ـ اجتماعی. روان‌شناسی فرهنگی، 1، 85ـ98.
خدادادی سنگده، ج.، احمدی، خ.، و آموستی، ف. (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت خانواده‌های نظامی: یک مطالعۀ کیفی، علوم مراقبتی نظامی، 3، 134ـ142.
درویش‌پور کاخکی، ع. (1394). سلامت معنوی در سالمندان ایرانی: یک پژوهش کیفی. تاریخ پزشکی، 25، 11ـ32.
رمضانی، م.، فضل‌الهی، م.، اصغری نکاح، س. م.، ساکی، آ.، و جهانگیر فیض‌آبادی، م. ج. (1397). تکامل معنوی کودکان و کاربرد آن در حوزۀ سلامت: یک مطالعۀ مروری، پرستاری کودکان، 7، 67ـ75.
سهیلی، م.، و ملائی ایولی، م. (1398). مروری بر نقش مراقبت‌های معنوی در حرفۀ پرستاری، دین و سلامت، 1، 75ـ84.
فریش، م. (2006). روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی (کاربرد رویکرد رضایت‌مندی از زندگی در روان‌شناسی مثبت‌نگر و شناخت درمانی). ترجمۀ ا. خمسه. (1390). ج 1. تهران: ارجمند.
کاشانی ‌موحد، ب.، حسینیان‌ سراجه‌لو، ف.، بهرامی، ع ر.، شکری خوبستانی، م.، و عبدالجباری، م. (1398). سلامت معنوی در سالمندان ایرانی: مرور نظام‌مند. مجلة پژوهش در دین و سلامت، 6(2)، 129ـ 147.
مشتاق، م. (1397). توسعۀ معنویت در دوران کودکی؛ رویکردی نهفته برای ارتقای سلامت و توسعۀ اجتماعی. رفاه اجتماعی، 7، 207ـ235.
معماریان، ن. (1396). جایگاه معنویت در خدمات سلامت روان. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی، 1، 6ـ9.
موسی‌پور، ح.، چنگی آشتیانی، ج.، و کهربایی کلخوران علیا، م. (1399). تحول معنوی و وجودی و همه‌گیری کوید 19: یک مطالعۀ کیفی، پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 1، 55ـ70.
یوسفی، ح.، عبدالکریمی نطنزی، م.، و نسائی برزکی، ح. (1398). مبانی سلامت معنوی در قرآن، فیض، 7، 813ـ819.
Aghababaei, N., Błachnio, A., Arji, A., Chiniforoushan, M., Tekke, M., & Mehrabadi, A.F. (2016). Honesty–Humility and the HEXACO Structure of Religiosity and Well-Being. Journal of Current Psycholog, 35(3), 421–426.
Akhtar, S., & Barlow, J. (2018). Forgiveness Therapy for the Promotion of Mental Well-Being: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Trauma, Violence, & Abuse, 19(1), 107–22.
Almaas, A. H. (2008). The Unfolding Now: Realizing Your True Nature through the Practice of Presence, Shambhala.
Aten, J. D., Smith, W. R., Davis, E. B., Van Tongeren, D. R., Hook, J. N., Davis, D. E., Shannonhouse, L., DeBlaere, C., Ranter, J., O'Grady, K., & Hill, P. C. (2019). The psychological study of religion and spirituality in a disaster context: A systematic review.  Journal of Psychol Trauma, 11(6), 597-613.
Bereby-Meyer, Y., & Shalvi, S. (2015). Deliberate honesty. Journal of Current Opinion in Psychology, 6, 195–198.
Brown, P. (2013). Spiritual development. Early Years Educator, 14(7): https://doi.org/10.12968/eyed.2012.14.7.viii
Brymer, E., Cuddihy, T., & Sharma-Brymer, V. (2010). The role of nature-based experiences in the development and maintenance of wellness. Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education, 1(2), 21-27.
Carmody, J., Reed, G., Kristeller, J., & Merriam, P. (2008). Mindfulness, spirituality, and health-related symptoms. Journal of Psychosom Res, 64(4), 393-403.
Cornah, D. (2006). The Impact of Spirituality on Mental Health: A Review of the Literature. London: Mental Health Foundation, 38 p.
Cortright, B. (2007). Integral Psychology: Yoga, Growth, and Opening the Heart. 1 edition. Albany: SUNY Press; 242 p.
Eifring, H. (2013). Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Cultural Histories. Bloomsbury Academic.
Ellis, B. (2014). The Philosophy of Nature: A Guide to the New Essentialism. Montreal ; Ithaca N.Y.: McGill-Queen’s University Press; 224 p.
Fadardi, J. S., & Azadi, Z. (2017). The Relationship Between Trust-in-God, Positive and Negative Affect, and Hope. Journal of Relig Health, 56(3), 796–806.
Fingelkurts, A. A., & Fingelkurts, A. A. (2009). Is our brain hardwired to produce God, or is our brain hardwired to perceive God? A systematic review on the role of the brain in mediating religious experience. Journal of Cogn Process, 10(4), 293–326.
Flannellymm, K. J. (2017). Beliefs About One’s Relationship with God and Mental Health. In: Religious Beliefs, Evolutionary Psychiatry, and Mental Health in America: Evolutionary Threat Assessment Systems Theory. Springer International Publishing, p. 195–209. (Religion, Spirituality and Health: A Social Scientific Approach).
Freire, J., Moleiro, C., & Rosmarin, D. H. (2016). Calling for awareness and knowledge: perspectives on religiosity, spirituality and mental health in a religious sample from Portugal (a mixed-methods study). Journal of Open Theology, 2(1), 681–99.
Garcês, S., Pocinho, M., & Jesus, S. N. d. (2018). Review of Optimism, Creativity and Spirituality in Tourism Research. Journal of Tourism and hospitality management, 24(1), 107–117.
Garcia, D., Al Nima, A., & Kjell, O. N. (2014). The affective profiles, psychological well-being, and harmony: environmental mastery and self-acceptance predict the sense of a harmonious life. Journal of PeerJ, 2, e259. https://doi.org/10.7717/peerj.259.
Ghaempanah, Z., Memaryan, N., Kochakzaei, M., Atoofi, M. K., & Mohsin Ebrahim, A. F. (2018). Spiritual interventions for preventing HIV/AIDS in Iran. Journal of Adv Pharm Technol Res, 9(3), 94–101.
Ghaempanah, Z., Rafieinia, P., Sabahi, P., Makvand Hosseini, Sh., & Memaryan, N. (2020). Spiritual Problems of Women with Breast Cancer in Iran: A Qualitative Study. Journal of Health Spirituality and Medical Ethics, 7(1), 9-15.
Giacalone, R. A., & Jurkiewicz, C. L. (2010). Handbook of Workplace Spirituality and Organizational Performance. 3 edition. Armonk, N.Y: Routledge, 376 p.
Gindo, H. A., Stapa, Z., & Shafiai, M. H. M. (2018). The Roles Of Spirituality And Morality In Human Capital Development, Journal of Sosial Sciences and Humanities, 15(2), 154-165.
Giordano, A. L., Prosek, E. A., & Lankford, C. T. (2014). Predicting Empathy: The Role of Religion and Spirituality. Journal of Professional Counseling Practice Theory & Research, 41(2), 53-66.
Hartelius, G., Caplan, M., & Rardin, M. A. (2007). Transpersonal psychology: Defining the past, divining the future. Journal of The Humanistic Psychologist, 35(2), 135–160.
Hayes, S. C. (2015). The Act in Context: The Canonical Papers of Steven C. Hayes. 1 edition. New York, NY: Routledge, p. 68–82.
Heintzman, P. (2009). Nature-Based Recreation and Spirituality: A Complex Relationship. Journal of Leisure Sciences, 32(1), 72–89.
Helminiak, D. A. (2012). Sex and the Sacred : Gay Identity and Spiritual Growth. Routledge.
Huber, J. T., & Macdonald, D. A. (2012). An Investigation of the Relations Between Altruism. Journal of Humanistic Psychology, 52(2), 206–221.
Huguelet, P., Koenig, H. G. (2009). Religion and Spirituality in Psychiatry. Cambridge University Press.
Jimenez-Fonseca, P., Lorenzo-Seva, U., Ferrando, P. J., Carmona-Bayonas, A., Beato, C., García, T., Muñoz, M., Ramchandani, A., Ghanem, I., Rodríguez-Capote, A., Jara, C., & Calderon, C. (2018). The mediating role of spirituality (meaning, peace, faith) between psychological distress and mental adjustment in cancer patients. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 26(5), 1411–1418. https://doi.org/10.1007/s00520-017-3969-0.
Jirásek, I. (2015). Religion, Spirituality, and Sport: From Religio Athletae toward Spiritus Athletae. Journal of Quest, 67(3), 290–299.
Levinson, H. S. (2016). The Religious Investigations of William James. University of North Carolina Press, 268 p.
Lukoff, D., & Lu, F. (2005). A transpersonal-integrative approach to spiritually oriented psychotherapy. In: Spiritually oriented psychotherapy. Washington, DC, US: American Psychological Association, p. 177–205.
MacInnes, D. L. (2006). Self-esteem and self-acceptance: an examination into their relationship and their effect on psychological health. Journal of psychiatric and mental health nursing, 13(5), 483–489. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2006.00959.x.
Markstrom, C. A., Huey, E., Stiles, B. M., & Krause, A. L. (2010). Frameworks of caring and helping in adolescence: Are empathy, religiosity, and spirituality related constructs? Journal of Youth & Society, 42(1), 59–80. https://doi.org/10.1177/0044118X09333644.
Memaryan, N., Ghaempanah, Z., Saeedi, M. M., Aryankhesal, A., Ansarinejad, N., & Seddigh, R. (2017). Content of Spiritual Counselling for Cancer Patients Undergoing Chemotherapy in Iran: A Qualitative Content Analysis. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 18(7), 1791–1797. https://doi.org/10.22034/APJCP.2017.18.7.1791
Memaryan, N., Jolfaei, A. G., Ghaempanah, Z., Shirvani, A., Vand, H. D., Ghahari, S., & Bolhari, J. (2016). Spiritual Care for Cancer Patients in Iran. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 17(9), 4289–4294.
Memaryan, N., Rassouli, M., & Mehrabi, M. (2016). Spirituality Concept by Health Professionals in Iran: A Qualitative Study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 1-9.
Memaryan, N. (2017). Spirituality in Mental Health Services. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 23(1), 6-9. (Persian).
Metz, Thaddeus. (2017). Meaning in Life. In: The Palgrave Handbook of the Afterlife. Palgrave Macmillan UK, p. 353–70.
Moreland, J. P. (2014). Love Your God with All Your Mind: The Role of Reason in the Life of the Soul. Tyndale House, 178 p.
Nita, M. (2019). ’Spirituality’ in Health Studies: Competing Spiritualities and the Elevated Status of Mindfulness. Journal of Relig Health, 58, 1605-1618.
O’Brien, M. E. (2017). Spirituality in Nursing: Standing on Holy Ground. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 474 p.
Olson, R., Knepple Carney, A., & Hicks Patrick, J. (2019). Associations between gratitude and spirituality: An experience sampling approach. Journal of Psychology of Religion and Spirituality, 11(4), 449–452. https://doi.org/10.1037/rel0000164
Oman, D., Shapiro, S. L., Thoresen, C. E., Plante, T. G., & Flinders, T. (2008). Meditation lowers stress and supports forgiveness among college students: a randomized controlled trial. Journal of American college health : J of ACH, 56(5), 569–578. https://doi.org/10.3200/JACH.56.5.569-578.
Paiva, B. S., Carvalho, A. L., Lucchetti, G., Barroso, E. M., & Paiva, C. E. (2015). "Oh, yeah, I'm getting closer to god": spirituality and religiousness of family caregivers of cancer patients undergoing palliative care. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 23(8), 2383–2389. https://doi.org/10.1007/s00520-015-2604-1
Parry, J. (2007). Sport and Spirituality. 1 edition. London; New York: Routledge, 280 p.
Pipes, D. (2017). In the Path of God: Islam and Political Power. New Brunswick, N.J: Transaction Publishers. 
Poston, D. J., & Turnbull, A. P. (2004). Role of spirituality and religion in family quality of life for families of children with disabilities. Education and training in developmental disabilities, 95–108.
Rezaei Sani, M., & Sadreddini, F. (2018). The Impact of Religion and Spirituality on Literature: A Systematic Review. Asian Journal of Language, Literature and Culture Studies, 1(1), 1-8.
Richards, K. C., Campenni, C. E., & Muse-Burke, J. L. (2010). Self-care and well-being in mental health professionals: The mediating effects of self-awareness and mindfulness. Journal of Mental Health Counseling, 32(3), 247–264. https://doi.org/10.17744/mehc.32.3.0n31v88304423806.
Saccone, S., & Saccone, C. (2018). Talking about God: Honest Conversations about Spirituality. Colorado Springs, CO: NavPress, 230 p.
Schmidt, C., & Little, D. E. (2007). Qualitative insights into leisure as a spiritual experience. Journal of  Leisure Research, 39(2), 222–247.
Schreiber, J. A., & Edward, J. (2015). Image of God, religion, spirituality, and life changes in breast cancer survivors: a qualitative approach. Journal of religion and health, 54(2), 612–622. https://doi.org/10.1007/s10943-014-9862-y.
Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Free Press.
Sendjaya, S. (2015). Transcendental Spirituality. In: Personal and Organizational Excellence through Servant Leadership: Learning to Serve, Serving to Lead, Leading to Transform. Springer International Publishing, p. 91–101.
Sharma, M., & Rush, S. E. (2014). Mindfulness-based stress reduction as a stress management intervention for healthy individuals: a systematic review. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, 19(4), 271–286.
Simpson, David B., Woike, Erin E., Musick, Allison E., Newman, Jody L., & Fuqua, Dale R. (2009). The relationship of religious participation to relationship with God. Journal of  Psychology and Christianity, 28(4), 360–369.
Snyder S. H. (2008). Seeking god in the brain--efforts to localize higher brain functions. The New England journal of medicine, 358(1), 6–7. https://doi.org/10.1056/NEJMp078206.
 Steiner, R. (2006). A Road to Self Knowledge and the Threshold of the Spiritual World. Hesperides Press, 220 p.
Trothen, T. J. (2018). Spirituality and Sport: Searching for the Sacred. In: Spirituality, Sport, and Doping: More than Just a Game. Springer International Publishing, 1-23.
Tung, E. S., Ruffing, E. G., Paine, D. R., Jankowski, P. J., & Sandage, S. J. (2018). Attachment to God as mediator of the relationship between God representations and mental health. Journal of Spirituality in Mental Health, 20(2), 95–113.
  Van Tongeren, D. R., DeWall, C. N., Green, J. D., Cairo, A. H., Davis, D. E., & Hook, J. N. (2018). Self-Regulation Facilitates Meaning in Life. Review of General Psychology, 22(1), 95–106. https://doi.org/10.1