شناسنامه علمی نشریه

شناسنامه علمی شماره

چکیده

 
  روان‌شناسی فرهنگی
دوفصلنامة پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»
 
دورة سوم، شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1398

صاحب امتیاز: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی/ مشاوره/
دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»
دبیر هیئت تحریریه: دکتر ناصر آقابابائی/ روان‌شناسی/ استادیار پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»
مدیر داخلی: فاطمه پورمحمد پورناکی
 
اعضای هیئت تحریریه:
دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه/ زبان‌شناسی/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»
دکتر معصومه اسمعیلی/مشاوره/استاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مسعود آذربایجانی/ فلسفه/ دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر محمد آرمند/ برنامه‌ریزی درسی/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»
دکتر ایپ پورتینگا/ روان­شناسی میان فرهنگی/استاد دانشگاه تیلبرگ هلند
دکتر عباس رحیمی‌نژاد/ روان‌شناسی/ دانشیار دانشگاه تهران
دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی/ مشاوره/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»
دکتر محمد ذبیحی/فلسفه/استاد دانشگاه قم
دکتر محمدرضا عابدی/مشاوره/استاد دانشگاه اصفهان
دکتر مجید صفاری‌نیا/روان­شناسی/استاد دانشگاه پیام نور
دکتر رضا کرمی نوری/ روان‌شناسی/ استاد دانشگاه اُربرو، سوئد
دکتر علیرضا محسنی تبریزی/جامعه شناسی/استاد دانشگاه تهران
دکتر علیرضا مرادی/روان‌شناسی بالینی/ استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر رابرت مک کری/استاد موسسه ملی سالمندی آمریکا وابسته به سازمان ملی بهداشت آمریکا
 
ویراستار: لیلا احمدی کمرپشتی
مترجم چکیده‌های انگلیسی: دکتر سحر غفاری
کارشناس: شیلا زرندار
حروف‌‌نگار و صفحه‌آرا: شهپر جدّغریب
طراح جلد: رضا ناصرزعیم

عنوان مقاله [English]

Editorial

چکیده [English]

Cultural Psychology
Biannual Journal of the Institute for Research and Development in the Humanities, SAMT
  Vol. 3, No 2. Autumn and Winter, 2019
Concessionaire:
SAMT Organization
Director in Charge and Editor-in-Chief: Mahdi Zare Bahramabadi, PhD /Counseling/Associate Professor of the Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
Head of Editorial Board: Naser Aghababaei, PhD/Psychology/Assistant Professor of the Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
Executive Director: Fatemeh Pourmohammad Pournaky
Editoral Board
Zahra Abolhassani Chimeh, PhD/Linguistics/Associate Professor of the Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
Masoud Azarbayjani, PhD/Philosophy/Associate Professor of Research Institute of Hawzah & University
Mohammad Armand, PhD/Curriculum Studies/Associate Professor of the Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
Abbas Rahiminezhad, PhD/Psychology/Associate Professor of University of Tehran
Mahdi Zare Bahramabadi, PhD/Counseling/Associate Professor of the Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
Masume Esmaili, PhD/ Counseling/ Allameh Tabataba’i University
Mohammad Zabihi, PhD/ Philosophy/ University of Qom
Mohammad Reza Abedi, PhD/ Counseling/ University of Isfehan
Majid Saffarinia, PhD/ Psychology/ Payame Noor University
Ali Reza Mohseni Tabrizi, PhD/ Sociology/ University of Tehran
Reza Kormi-Nouri, PhD/ Psychology/Professor of Örebro University
Alireza Moradi, PhD/ Clinical Psychology/Professor of Kharazmi University
Editor: Leila Ahmadi Kamarposhti
Translator and Editor of the English Abstracts: Sahar Ghaffari, PhD
Coordinating Editor: Shila Zarnadar
Typesetting and Layout: Roya Salehi, Shahpar Jadegharib
Cover Desigh: Reza Naser Zaeem