نقش واسطه‌ای میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در رابطة عامل‌های شخصیت با هویت فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان اردکان ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

چکیده

در حالی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی دارای مزایایی است، نگرانی‌هایی نیز درمورد تأثیر استفاده از آن، به‌خصوص استفادۀ مکرر و وابستگی به شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین نقش واسطه‌ای استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در رابطه با عامل‌های شخصیت و هویت فرهنگی پرداخته شد. روش پژوهش توصیفی از نوع هم‌بستگی و جامعۀ آماری شامل تمام کاربران بالای 18 سال شبکه‌های اجتماعی اصفهان سال 1397 بود که از میان آن‌ها 250 نفر به‌عنوان نمونه به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسش‌نامۀ پنج عاملی شخصیت نئو فرم کوتاه، پرسش‌نامۀ اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل و پرسش‌نامۀ هویت فرهنگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از هم‌بستگی پیرسون و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزاراس.پی.اس.اس. نسخۀ 23 و نرم‌افزار لیزرل نسخۀ 80/8 استفاده شد.
یافته­ها نشان داد که از بین عامل‌های شخصیت، دو عامل روان‌رنجورخویی و برون‌گرایی قادرند استفاده از شبکه­های اجتماعی را به­طور معنی­دار و در حد مطلوب تبیین کنند و همچنین متغیر استفاده از شبکه­های اجتماعی توانست هویت فرهنگی را نیز تبیین کند. به عبارتی، نقش واسطه­ای استفاده از شبکه­های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در رابطه با برخی از عامل‌های شخصیت و هویت فرهنگی تأیید شد، اما سه عامل‌ شخصیتی وظیفه‌شناسی، توافق­پذیری و تجربه‌پذیری به­دلیل نرسیدن به حد مطلوب از مدل حذف شد. بنابراین، متغیر استفاده از شبکه­های اجتماعی می­توانست در رابطه میان هویت فرهنگی و برخی از عامل‌های شخصیت، نقش واسطه­ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of the extent of using ‎ smartphone-based social networks in the relationship between personality traits and cultural identity

نویسندگان [English]

  • Razieh Amini 1
  • Azra Mohammadpanah Ardakan 2
  • Azadeh Choobforoushzadeh 3
1 Ardakan University
3 Ardakan University
چکیده [English]

While using social media has their benefits, there are also concerns about the impact of their application, especially the frequent use and dependence on social networks. In the present study, the mediating role of ‎ smartphone-based social networks in relation to personality traits and cultural identity was investigated. The research method was causal-correlational descriptive and the statistical population included all social network users over 18 years of age in Isfahan in 2018 and of these, 250 were selected with available sampling method. The research instruments were questionnaires such as the shortened version of NEO-Personality Inventory – the Revised (NEO-FFI-R) – the questionnaire about Addiction to smartphone-based social networks, and the cultural identity questionnaire. Pearson correlation and structural equation modeling in SPSS software version 23 and LISREL software version 8.80 were used to analyze the research data. Results showed that among the personality traits, the two factors of Neuroticism and Extroversion are able to explain the use of social networks in a meaningful and desirable way. The variable of using social networks could also explain cultural identity. But the three personality traits of Conscientiousness, Agreement, and Openness to experience were removed from the model because they did not reach the desired level. Thus, the variable of using social networks could play a mediating role in the relationship between cultural identity and some personality traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Use of social networks
  • cultural identity
  • personality traits
آقابابائی، ن.، طلائی پاشیری، ا.، وکوانتس، ک. (1396). بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی. روان­شناسی فرهنگی، 1(2)، 1ـ22.
پروین ، ل.، و جان، ا .(2001). شخصیت : نظریه و پژوهش. ترجمۀ پ. کدیور، و م. جوادی (1394). تهران: آییژ.
حبیبی، آ.، و عدن­ور، م. (1396). مدل­یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرم­افزار LISREL). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
خجیر، ی. (1396). آسیب­شناسی استفاده از شبکه­های اجتماعی و نرم­افزارهای تلفن همراه در خانوادۀ ایرانی (با تأکید بر نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید. فصلنامۀ شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 77، 110ـ137.
خواجه احمدی، م.، پولادی، ش.، و بحرینی، م. (1395).طراحی و روان­سنجی پرسش­نامۀ اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل. روان پرستاری، 4(4)، ۴۳ـ۵.
عظیمی، ع. (1395). شبکه­های اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی: مطالعه­ای در میان دانشجویان دانشگاه گیلان. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان.
فتحی آشتیانی، ع. (1395). آزمون­های روان­شناختی ـ جلد اول: ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران: بعثت.
ودودی، ا.، و داور، ع. (1393). بررسی تأثیر شبکه­های مجازی بر ویژگی­های شخصیتی جوانان. روان­شناس تربیتی، 11(35)، 42ـ60.
 
Becker, M.W., Alzahabi, R., & Hopwood, C.J. (2013). Media multitasking is associated with symptoms of depression and social anxiety. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(2), 132-135.
Bleidorn, W. (2009). Linking personality states, current social roles and major life goals. European Journal of Personality: Published for the European Association of Personality Psychology, 23(6), 509-530.
Brandt, M.J., Chambers, J.R., Crawford, J.T., Wetherell, G., & Reyna, C. (2015). Bounded openness: The effect of openness to experience on intolerance is moderated by target group conventionality. Journal of personality and social psychology, 109(3), 549.
Butt, S., & Phillips, J.G. (2008). Personality and self-reported mobile phone use. Computers in Human Behavior, 24(2), 346-360.
Costa Jr, P.T., & McCrae, R.R. (1992). Four ways five factors are basic. Personality and individual differences, 13(6), 653-665.
Cox, D. T., Hudson, H. L., Plummer, K. E., Siriwardena, G. M., Anderson, K., Hancock, S., ... & Gaston, K.J. (2018). Covariation in urban birds providing cultural services or disservices and people. Journal of applied ecology, 55(5), 2308-2319.
Dopfer, K., Foster, J., & Potts, J. (2004). Micro-meso-macro. Journal of evolutionary economics, 14(3), 263-279.
Dufau, S., Duñabeitia, J.A., Moret-Tatay, C., McGonigal, A., Peeters, D., Alario, F. X., & Ktori, M. (2011). Smart phone, smart science: how the use of smartphones can revolutionize research in cognitive science. PloS one, 6(9),165-171.
Duggan, M. (2015). Mobile messaging and social media 2015. Pew Research Center, 19, 1-37.
Forbush, E., & Foucault-Welles, B. (2016). Social media use and adaptation among Chinese students beginning to study in the United States. International Journal of Intercultural Relations, 50, 1-12.
Glukhov, A.P. (2017). Construction of national identity through a social network: a case study of ethnic networks of immigrants to Russia from Central Asia. AI & society, 32(1), 101-108.
Hills, P., & Argyle, M. (2001) ‘Happiness, introversion-extraversion and happy introverts’, Personality and Individual Differences, 30, 595–608.
HOE, S.L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique. Journal of applied quantitative methods, 3(1), 76-83.
Hoehle, H., Zhang, X., & Venkatesh, V. (2015). An espoused cultural perspective to understand continued intention to use mobile applications: a four-country study of mobile social media application usability. European Journal of Information Systems, 24(3), 337-359.
Holliday, A. (2010). Complexity in cultural identity. Language and Intercultural Communication, 10(2), 165-177.
Hughes, D.J., Rowe, M., Batey, M., & Lee, A. (2012). A tale of two sites: Twitter vs. Facebook and the personality predictors of social media usage. Computers in Human Behavior, 28(2), 561-569.
Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2018). Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture,15, 237-287.
Jensen, L.A., Arnett, J.J., & McKenzie, J. (2011). Globalization and cultural identity. In Handbook of identity theory and research, 27, 285-301
Kim, J.W., & Chock, T.M. (2017). Personality traits and psychological motivations predicting selfie posting behaviors on social networking sites. Telematics and Informatics, 34(5), 560-571.
Kim, Y., Briley, D.A., & Ocepek, M.G. (2015). Differential innovation of smartphone and application use by sociodemographics and personality. Computers in Human Behavior, 44, 141-147.
Landers, R.N., & Lounsbury, J.W. (2006). An investigation of Big Five and narrow personality traits in relation to Internet usage. Computers in human behavior, 22(2), 283-293.
Lin, K-Y., & Lu, H-P. (2011) ‘Why people use social networking sites: an empirical study integrating network externalities and motivation theory’, Computers in Human Behavior, 27(3), 1152-1161.
Luyckx, K., Teppers, E., Klimstra, T.A., & Rassart, J. (2014). Identity processes and personality traits and types in adolescence: Directionality of effects and developmental trajectories. Developmental Psychology, 50(8), 2144.
McCrae, R.R., & Costa Jr, P.T. (1989). Reinterpreting the Myers‐Briggs type indicator from the perspective of the five‐factor model of personality. Journal of personality, 57(1), 17-40.
McCrae, R.R., & Sutin, A.R. (2009). Openness to experience. Handbook of individual differences in social behavior, 15, 257-273.
Mehl, M.R., Gosling, S.D., & Pennebaker, J.W. (2006). Personality in its natural habitat: Manifestations and implicit folk theories of personality in daily life. Journal of personality and social psychology, 90(5), 862.
Michikyan, M., Subrahmanyam, K., & Dennis, J. (2014). Can you tell who I am? Neuroticism, extraversion, and online self-presentation among young adults. Computers in Human Behavior, 33, 179-183.
Moody,M.C. (2007). The Relationship between cultural inteligence factor and big five personality traits, The George Washington University, 25, 118-126.
Moon, Y.J., Kim, W.G., & Armstrong, D.J. (2014). Exploring neuroticism and extraversion in flow and user generated content consumption. Information & Management, 51(3), 347-358.
Orchard, L., & Fullwood, C. (2010) ‘Current perspectives on personality and Internet use’, Social Science Computer Review, Vol. 28(2), 155-169.
Pearson, C., & Hussain, Z. (2017). Smartphone use, addiction, narcissism, and personality: A mixed methods investigation. In Gaming and technology addiction: Breakthroughs in research and practice, 22(5), 212-229
Rachuri, K.K., Musolesi, M., Mascolo, C., Rentfrow, P.J., Longworth, C., & Aucinas, A. (2010). EmotionSense: a mobile phones based adaptive platform for experimental social psychology research. In Proceedings of the 12th ACM international conference on Ubiquitous computing ,14, 281-290.
Redden, J. (2013). Digital Media, Cultural Production and Speculative Capitalism, 16, 634-636.
Ryan, T., & Xenos, S. (2011) ‘Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the big five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage’, Computers in Human Behavior, 27(5), 1658-1664.
Schiwy, F., Fornazzari, A., & Antebi, S. (Eds.). (2013). Digital Media, Cultural Production and Speculative Capitalism. Routledge.
Seidman, G. (2013). Self-presentation and belonging on Facebook: How personality influences social media use and motivations. Personality and Individual Differences, 54(3), 402-407.
Sheldon, P., Rauschnabel, P.A., Antony, M.G., & Car, S. (2017). A cross-cultural comparison of Croatian and American social network sites: Exploring cultural differences in motives for Instagram use. Computers in Human Behavior, 75, 643-651.
Sivo, S.A., Fan, X.T., Witta, E.L. and Willse, J.T. (2006). The Search for ‘Optimal’ Cutoff Properties: Fit Index Criteria in Structural Equation Modeling, the Journal of Experimental Education, 74(3), 267-289.
Turkle, S. (2011). Alone together: why we expect more from technology and less from each other Basic Books. New York.
Van Dijck, J. (2013). You have one identity’: Performing the self on Facebook and LinkedIn. Media, culture & society, 35(2), 199-215.
Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & behavior, 1(3), 237-244.
Zhao, F., Naidu, S., Chand, A., Singh, G., Sewak, A., & Karan, M. (2018). Social networks, cultural orientations and e-government adoption behavior: A Fijian study. Information Polity, 23(4), 411-427.