نقش فضای مجازی در گسترش جراحی‌های زیبایی در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، مؤسسۀ آموزش عالی رحمان رامسر، رامسر، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، مؤسسۀ آموزش عالی رحمان رامسر، رامسر، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، مؤسسۀ آموزش عالی رحمان رامسر، رامسر، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فضای مجازی در گسترش جراحی­های زیبایی در زنان انجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع علّی مقایسه­ای بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر همۀ زنان بالای 18 سالی بودند که در سال 1398 به کلینیک­های جراحی زیبایی در شهر لاهیجان مراجعه کردند و عمل جراحی زیبایی انجام دادند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 30 نفر از زنانی که به مراکز زیبایی مراجعه کرده و عمل زیبایی انجام داده بودند، برای نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. همچنین گروه مورد مقایسه شامل 30 زن بالای 18 سال بود که هیچ­گونه عمل زیبایی انجام نداده بودند. در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامۀ محقق­ساختۀ کاربرد آسیب­شناختی از فضای مجازی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t مستقل و آزمون خی دو استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد میزان کاربرد آسیب­شناختی از فضای مجازی بین زنانی که جراحی زیبایی انجام داده­اند و زنانی که جراحی زیبایی انجام نداده­اند، متفاوت است. همچنین میزان تحصیلات در زنانی که جراحی زیبایی انجام داده و نداده بودند، تفاوت معنادار ندارد. به علاوه میزان کاربرد آسیب­شناختی از فضای مجازی بین گروه زنان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و پایین­تر و گروه زنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر تفاوت ندارد. نتایج پژوهش نشان می­دهد فضای مجازی در گسترش جراحی­های زیبایی در زنان با مدارک تحصیلی مختلف نقش دارد. از نتایج پژوهش حاضر می­توان در کلینیک­های زیبایی برای شناخت و مشاوره با زنانی که به دلایل کاربرد آسیب­شناختی از فضای مجازی به­دنبال جراحی زیبایی­اند، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cyberspace in the Prevalence of Cosmetic Surgeries among Women

نویسندگان [English]

  • Hadise Norouzishadehi 1
  • Masoume Maleki Pirbazari 2
  • Sirous Salehi 3
1 Masters of General Psychology, Rahman Institute of Higher Education in Ramsar, Ramsar, Iran.
2 Assistant Professor of Psychology, Rahman Institute of Higher Education in Ramsar, Ramsar, Iran.
3 Assistant Professor of Psychology, Rahman Institute of Higher Education in Ramsar, Ramsar, Iran
چکیده [English]

This paper is to investigate the role of cyberspace in the prevalence of cosmetic surgeries among women. The research design was descriptive and causal-comparative. The statistical population of this study consisted of all women above 18 years old who referred to cosmetic surgery clinics in Lahijan and had undergone cosmetic surgeries in 1398 AH. Using available sampling method, 30 women who referred to beauty centers and had undergone cosmetic surgery were selected as the sample of study. The comparison group included 30 women over 18 years old who had not undergone any cosmetic surgery. In this study, a researcher-made questionnaire called pathological use of cyber space was used to collect data. Independent t- test and chi-square test were used for data analysis. The results showed that pathological use of cyberspace is different between women who have done cosmetic surgery and those who have not. Also there is no significant difference between women with or without cosmetic surgeries. Moreover the rate of pathological use of cyber space, among women who had associate or lower degrees did not differ significantly from women who had bachelor or upper degrees. The result of study showed that cyberspace plays a role in prevalence of cosmetic surgeries among women with different levels of education. The results of this study can be used in beauty clinics to identify and consult with women who seek cosmetic surgery duo to the pathological use of cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathological use
  • Prevalence of Cosmetic Surgeries among Women
  • Cyberspace
پیراهری، ن.، و بیداران، ص. (1396). عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان به جراحی زیبایی. زن و جامعه، 8(4)، 229ـ245.
توسلی، غ.، و مدیری، ف. (1391). بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 10(1)، 61ـ82.
حاجی ابول­لو، ک.، حلاج­زاده، ه.، و مسعودنیا، ابراهیم (1397). مقایسۀ سرمایۀ فرهنگی بین دو گروه زنان با سابقۀ عمل­های جراحی زیبایی و بدون انجام جراحی زیبایی در شهر رشت. جامعه­شناسی کاربردی، 29 (4)، 167ـ182.
خجسته، ف.، مرزیه، ا.، و پوورقار، ع. (1396). رابطۀ میان انگیزش تحصیلی با میزان استفادۀ دانشجویان از فضای مجازی. پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان­شناسی، آسیب­های اجتماعی و فرهنگی ایران. تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
خزیر، ز.، دهداری، ط.، و محمودی، م. (1392). بررسی نگرش دانشجویان دختر علوم پزشکی نسبت­به انجام جراحی زیبایی و رابطۀ آن با تصور از بدن. علوم پزشکی راضی، 20(117)، 1ـ9.
دانش، ی. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به جراحی زیبایی بین دانشجویان دختر در دانشگاه هرمزگان. مشارکت و توسعۀ اجتماعی. 1(2)، 62ـ79. 
دعاگویان، د. (1394). روش تحقیق در فضای مجازی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
زمانی، س. ن.، و فضیلت­پور، م. (1392). تأثیر جراحی زیبایی بینی بر عزت نفس و تصویر منفی فرد از خود. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 20(5)، 492ـ504.
ظریف مرادیان، ن.، و زنجانی­زاده، ه. (1395). مطالعۀ کیفی تصمیم­گیری­های زنان در رابطه با جراحی­های زیبایی (با رویکرد نظریۀ مبنایی). بررسی مسائل اجتماعی ایران، 7(1)، 179ـ202.
عباس­زاده، م.، اقدسی علمداری، ف.، سعادتی، م.، و مبارک بخشایش، م. (1391). مطالعۀ جامعه­شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراحی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان و دختران 16-64 سالۀ شهر تبریز). جامعه­شناسی کاربردی، 47(3)، 123-140.
عربی میانرودی، ع.، اسلامی، م.، و خانجانی، ن. (1391). علاقه به جراحی زیبایی بینی و آگاهی از عوارض بعد از عمل در بین دانش­آموزان دختر دبیرستانی. علوم دریایی ایران، 24(68)، 135ـ142.
عنایت، ح.، و عنبری روزبهانی، م. (1396). بررسی علل روانی گرایش زنان به جراحی­های زیبایی (مطالعۀ موردی: زنان 50ـ15 سال شهر شیراز). نشریۀ دانشگاه علوم پزشکی البرز، 7 (1)، 3ـ24.
فرشیدفار، ز.، دستجردی، ر.، و شهابی­زاده، ف. (1392). پذیرش جراحی زیبایی: تصویر بدن، عزت نفس و انطباق. علوم اجتماعی و رفتاری، 84، 238ـ242.
قاسمی، و.، عدلی­پور، ص.، و برندگی، ب. (1393). رابطۀ استفاده از شبکۀ اجتماعی فیس­بوک با تصور بدن در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه همدان. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 12(3)، 61ـ92.
معظمی گودرزی، م.، و دعاگویان، د. (1396). بررسی تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی زنان 18-40 سالۀ منطقۀ 2 و 5 شهر تهران (1394-1395). مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، 10(1) ، 125-139.
میرساردو، ط.، کلدی، ع.، و عطایی، ب. (1389). رابطۀ بین عوامل اجتماعی - فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در بین زنان شهر کرج. زن و مطالعات خانواده، 3 (10)، 145ـ164.
 
Tranter, B., & Honson, D. (2015). The Social Basics of Cosmetic Surgery in Australia. Journal of sociology, 51(2), 189-206.
Rudd, N.A., & Lennon, S. J. (2000). Body image and appearance-management behaviors in college women. Clothing and Textiles Research Journal, 18(3),152-162.
Sharp, G., Tiggemann, M., & Mattiske, J. (2014). The role of media and peer influences in Australian attitudes towards cosmetic surgery. Body Image, 11(4), 482-487.
Soleymani, S. (2019). Futurities of beauty and the scalpel: Cosmetic surgeries and fatphobia in Iran. Fat Study, Retrieved from https://doi.org/10.1080/21604851.2019.1641396.
The American Society of Plastic Surgeons (2018). 2018 Plastic surgery statistics report. Retrieved from https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2018/plastic-surgery-statistics-full-report-2018.pdf
Woo, K. J. (2004). The beauty complex and the cosmetic surgery industry. Korea Journal, 44(2), 52-82.