اثر سرمایۀ روان‌شناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان: نقش میانجی هوش فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از نوع توصیفی هم­بستگی است و جامعۀ آماری شامل دانشجویان دانشگاه کاشان به تعداد 8727 نفر که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای، 240 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از سه پرسش­نامۀ استاندارد سرمایۀ روان­شناختی، فرسودگی تحصیلی و هوش فرهنگی استفاده شد. روایی سازۀ پرسش­نامه­ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی پرسش­نامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزارهای اس. پی. اس. اس.، اِیموس و لیزرل انجام شد. یافته­ها نشان داد میانگین هر یک از مؤلفه­های سرمایۀ روان‌شناختی و هوش فرهنگی بالاتر از حد متوسط و میانگین هر یک از مؤلفه­های فرسودگی تحصیلی پایین­تر از حد متوسط بود. ضرایب تحلیل مسیر نشان داد که اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل استانداردشدۀ سرمایۀ روان‌شناختی و هوش فرهنگی بر روی فرسودگی تحصیلی، منفی و معنادار است و نقش میانجی هوش فرهنگی نیز در این رابطه تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Psychological Capital on Academic Burnout in Students at University of Kashan: the Mediator Role of Cultural Intelligence

نویسندگان [English]

  • Hamid Rahimi 1
  • Maedeh Halvaei 2
1 PhD in Educational Administration, Kashan University, Kashan, Iran
2 Masters student in Educational Administration, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

This research has been conducted by descriptive correlative and statistical population consisted all students in Käshän University (N=8727) that by using Cochran Formula and stratified randomized sampling, 240 ones were chosen as sample. In order to gather data, we used three standard questionnaires: psychological capital, academic burnout and cultural intelligence. The validity of constructions of these questionnaires is confirmed through factor analysis, and their reliability through Cronbach alpha coefficient. Data’s analysis was done through SPSS, Lisrel & Amos software’s. Findings indicates that mean of variables and components of psychological capital and cultural intelligence were higher than the average and mean of components of academic burnout was lower than it. Analysis path coefficients shows that standard direct, indirect & total effect psychological capital and cultural intelligence on academic burnout is negative & significant and mediating role of cultural intelligence in this relationship is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Capital
  • Academic Burnout
  • Cultural Intelligence
آهنچیان، م. (1391). بررسی هم‌بستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران. مدیریت ارتقای سلامت، 1 (2)، 44ـ53.
امیری، ا.، زارع بهرام‌آبادی، م.، حیدری، ح.، و داودی، ح. (1398). تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر پایۀ انتظارات پیامدی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی. روان­شناسی فرهنگی، 3 (1)، 127ـ145.
بیانی، ع.، و رجبی، ا. (1395). رابطۀ فرسودگی تحصیلی، سرمایۀ روان­شناختی و امید به اشتغال با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر: یک تحلیل مسیر. مدیریت ارتقای سلامت، 5 (5)، 41ـ47.
بهادری خسروشاهی، ج.، هاشمی نصرت­آبادی، ت.، و بیرامی، م.. (1391). رابطۀ سرمایۀ روان­شناختی و ویژگی­های شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز. پژوهنده، 17 (۶)، ۳۱۳ـ۳۱۹.
سبحانی، ع. (1391). بررسی رابطۀ هوش فرهنگی مدیران دانشگاه سمنان و ادراکات کارکنان از سبک رهبری اصیل. رهبری و مدیریت آموزشی، 6 (2)، 39ـ51.
سلطانی، ز.، صادق محبوب، س.، قاسمی جوبنه، ر.، و یوسفی، ن. (1395). نقش سرمایۀ روان­شناختی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9 (2)، 156ـ162.
سیف پناهی، س. (1393). بررسی رابطۀ بین میزان فرسودگی تحصیلی و میزان تعامل و مشارکت دانش‌آموزان در دبیرستان­های عادی و هوشمند شهرستان سنندج. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
شریفی فرد، ف.، نوروزی، ک.، حسینی، م.، آسایش، ح.، نوروزی، م.، و اشرف رضایی، ن. (1393). ارتباط فرسودگی تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی. مجلۀ دانشکدۀ پرستاری و مامایی ارومیه، 12 (8)، 792ـ799.
صدوقی، م.، تمنائی­فر، م.، و ناصری، ج. (1396). رابطۀ تاب­آوری، امیدواری و هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان. مطالعات آموزش و یادگیری، 9 (1)، 50ـ67.
صدوقی، م. (1398). رابطۀ سرمایۀ روان­شناختی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی: نقش واسطه‌ای اشتیاق تحصیلی. مجلۀ علوم پزشکی رازی، 26 (1)، 10ـ22.
عبدی زرین، س.، اکبرزاده، م.، و مصطفوی، م. (1398). نقش تنظیم هیجانی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. روان­شناسی فرهنگی، 3 (1)، 175ـ192.
عبدلی، ج.، و آهنگری، ن. (1396). رابطۀ هوش فرهنگی بر انزوای تحصیلی به واسطۀ سازگاری تحصیلی در بین دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اورمیه. روان­شناسی اجتماعی، 2 (44)، 83 ـ92.
کاظمی، م. (1387). بررسی ارتباط هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان جامعه المصطفی العالمیه. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد. مجتمع آموزشی عالی قم، گروه مدیریت دولتی.
فیاضی، م.، و جان­نثار احمدی، ه. (1385). هوش فرهنگی: نیاز مدیران در قرن تنوع. تدبیر، 172، 41ـ43.
کمال­پور، س.، عزیززاده فروزی، م.، و تیرگری، ب. (1395). بررسی رابطۀ تاب­آوری با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری. مجلۀ مرکز مطالعات و توسعۀ آموزش پزشکی، 13 (5)، 476ـ487.
ملایی، ر.، میرکمالی، م.، و پورکریمی، ج. (1393). بررسی رابطۀ هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس دولتی دخترانۀ شهر تهران. نوآوری­های مدیریت آموزشی، 9 (4)، 109ـ123.
موسوی بیرکی، ق.، و جعفری، ا. (1393). رابطۀ سبک­های فراانگیزشی و هوش فرهنگی با فرسودگی شغلی مربیان ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه­ای خراسان رضوی. کنفرانس بین­المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری. تهران: مؤسسۀ مدیران ایده­پرداز پایتخت ویرا.
موسوی، ف.، و شکری، ف. (1395). مطالعۀ پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان بر اساس پیش­بینی­کننده­های فرسودگی تحصیلی و تنیدگی زندگی دانشجویی. رویش روان­شناسی، 4 (1)، 25ـ37.
یزدخواستی، گ. (1390). رابطۀ تماس­های بین­فرهنگی و هوش فرهنگی؛ تحلیل نظری و تجربی. تحقیقات فرهنگی، 4 (2)، 16ـ30.
 
Ang, S., & Early, P. C. (2004). Cultural Intelligence Individual Interactions Across Cultures. Stanford, CA.
Ang, S., & Van Dyne, L. (2015). Conceptualization of cultural intelligence. Handbook of Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications. In S. Ang, & L. Van Dyne (Eds.). New York: Routledge.
Ang, S., Rockstuhl, T., & Tan, M. L. (2015). Cultural intelligence and competencies. Int. Encycl. Soc. Behav. Sci., 2, 433-439.
Bandura, A. (2005). The evolution of social cognitive theory. In K.G., Smith & M.A., Hitt (Eds.). Great Minds in Management. (p.1) Oxford: Oxford University Press.
Bitmiş, M., & Ergeneli, A. (2015). How psychological capital influences burnout: the mediating role of job insecurity. Procedia Social & Behavioral Sciences. 363-368.
Dean, B. (2007). Cultural intelligence in global leadership: a model for developing culturally and nationally diverse teams. Dissertation for the Degree of PhD. Regent University.
Deng, L., & Gibson, P. (2008). A qualitative evaluation on the role of cultural intelligence in cross-cultural leadership effectiveness. International Journal of Leadership Studies, 3, 181-197.
Garcia, G. & Ayala, J. (2017). Relationship between psychological capital and psychological well-being of direct support staff of specialist autism services. The mediator role of burnout. US National Library of Medicine, National Institutes of Health, 8, 2277.
Gong, Z., Chen, Y., & Wang, Y. (2019). The influence of emotional intelligence on job burnout and job performance: mediating effect of psychological capital. Organizational Psychology, 10, 2707.
Ishak, W., Nikravesh, R., Lederer, S., Perry, R., Ogunyemi, D., & Berntein, C. (2013). Burnout in medical student: a systematic review. Clin Teach, 10 (4), 242-5.
Jafari, A., & Seyyed Khorasani, M. (2018). The prediction of academic procrastination based on emotional intelligence with mediating role of psychological capital in medical sciences students. Education Strategies Medical Sciences, 11(2), 39-47.
Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to our Senses: Healing Ourselves and World Through Mindful. New York: Hyperion.
Keavanloo, F. (2013). A comparison of cultural intelligence in students. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 6 (4), 481-483.
Lee, S.H., & Jeon, W.T. (2015). The relationship between academic self-efficacy and academic burnout in medical students. Korean J Med Educ, 27(1), 27-35.
Liao, R.X., & Liu, Y.H. (2016). The impact of structural empowerment and psychological capital on competence among Chinese baccalaureate nursing. Nurse Education Today, 36, 31-6.
Ling-Ping, Z.W., & Kai, F. (2013). Interaction among middle school students’ academic self-efficacy: procrastination and burnout. Journal of Xinhua University, 2, 1-5.
Ling Siu, O., Bakker, A., & Jiang, X. (2014). Psychological capital among university students: Relationships with study engagement and intrinsic motivation. Journal of Happiness Studies, 15 (4), 979-994.
Livermore, D. (2015). Leading with cultural intelligence: the real secret to success. 2nd Edn, AMACOM. New York: ISBN-13: 9780814449172.
Livermore, D. (2016). Driven by difference: how great companies fuel innovation through diversity. 1st Edn. AMACOM. New York: ISBN-13: 9780814436530.
Luthans, B., Luthans, K., & Jensen, S. (2012). The impact of business school students’ psychological capital on academic performance. Journal of Education for Business, 87 (5), 253-259.
Luthans, F., Youssef, C.M., & Avolio, B.J. (2007). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. Oxford, UK.
Luthans, F., & Youssef-Morgan, C. (2017). Psychological capital: an evidence-based positive approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 339-366.
Masalach, C., Schaufeil, W.B., & Liter, MP. (2001). job burnout, Annual. Review of Psychology, 52 (4), 397-422.
Neumann, Y. (1990). Quality of learning experience and students college outcomes. International Journal of Educational Management, 7, 1-16.
Peng, J., Jiang, X., Zhang, J., Xiao, R., Song, Y., Feng, X., Zhang, Y., & Miao, D. (2013). The impact of psychological capital on job burnout of Chinese nurses: The mediator role of organizational commitment. US National Library of Medicine. National Institutes of Health, 8(12), 84-193.
Peterson, B. (2004). Cultural Intelligence: A Guide to Working with People from Other Cultures. Yurmouth, ME. Intercultural Press.
Qinyi, T., & Jiali, Y. (2012). An analysis of the reason on learning burnout of junior high school students from the perspective of cultural capital theory: A case study of mengzhe town in Xishuangbanna China. Procedia-Soc Behav Sci, 46, 3727-3231.
Rad, M., Shomoossi, N., Rakhshani, M., & Torkmannejad, M. (2017). Psychological capital and academic burnout in students of clinical majors in Iran. Act Faculties Medicate Naissances, 34(4), 311-319.
Rand, K., Martin, A., & Shea, A. (2011). Hope, but not optimism, predicts academic performance of law students beyond previous academic achievement. J Res Pers, 45(6), 683-686.
Robbins, S. (2012). Organizational Behavior. 2ndEdn. Australia: Prentice Hall.
Snyder, C.R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13, 249-275.
Stallman, H. M., & Hurst, C. P. (2016). The university stress scale: measuring domains and extent of stress in university students. Aust. Psychol, 51, 128-134.