واژه نامه اختصاصی

آ

  • آسایش پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای well-being است.