نمایه نویسندگان

آ

 • آقابابائی، ناصر نقش پیش‌بینی کنندة تفکر نقادانه و نگرش به علم در سواد رسانه‌ای دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 241-257]
 • آقابابائی، ناصر ماه و ماهی: تحلیل فرهنگی ـ روان‌شناختی سنت عارفانه و روابط عاشقانه در غزل فارسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 79-96]
 • آینه‌چی، عباس امکان‌سنجی بسته مداخله مذهبی مبتنی بر تقرب به خدا در کاهش نشانگان اضطراب: مطالعه تک‌جنسیتی با طرح تک‌آزمودنی- خط پایه چندگانه [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-33]

ا

 • ابراهیم پور، علیرضا تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 258-282]
 • اسماعیلی، هادی تدوین مدل مفهومی مقابله با استرس بر اساس آیات قرآن با تاکید بر استرس‌های ناشی از روابط بین انسانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 112-137]
 • اسمعیلی، الهام نقش پیش‌بینی کنندة تفکر نقادانه و نگرش به علم در سواد رسانه‌ای دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 241-257]
 • اعظمی، یوسف بررسی میزان شیوع اختلالات روان‌شناختی و عوامل پیش‌بین آن در کودکان کار [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 195-217]
 • امامی، سید سینا نقش واسطه ای سلامت معنوی و استحکام من در رابطه بین کمال‌گرایی معنوی/مذهبی و سلامت روانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 138-165]

ب

 • باقری، مسعود رابطه سرگشتگی ذهنی و نارسایی شناختی در میانسالی: نقش واسطه ای فراشناخت [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 169-185]
 • باقری شیخانگفشه، فرزین مقایسه اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی در سطوح بالا و پایین تعامل فرا اجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد علاقه شان [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 25-42]
 • باهنر، فهیمه پیش‌بینی نگرش به پیمان‏‌شکنی زناشویی برمبنای روابط بین‌شخصی و خودتنظیمی عاطفی با نقش میانجی عزت نفس در زوجین ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 97-117]
 • بشارت، محمدعلی نقش واسطه ای سلامت معنوی و استحکام من در رابطه بین کمال‌گرایی معنوی/مذهبی و سلامت روانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 138-165]

پ

 • پورحسین، رضا بازنمایی «انسان» در دو نظام معنایی: شخصیت و خود [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-141]

ت

 • توکلی، محمدرضا تدوین مدل مفهومی مقابله با استرس بر اساس آیات قرآن با تاکید بر استرس‌های ناشی از روابط بین انسانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 112-137]
 • تیموری، مهدیه مدل یابی دگرگون سازی شغلی بر مبنای سرمایه روانشناختی و رسالت شغلی با میانجیگری حمایت سازمانی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 187-212]

ث

 • ثناگویی زاده، محمد الگوی خودمراقبتی منظم در صمیمیت زناشویی برخاسته از دیدگاه اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 166-194]

ج

 • جان‎‌بزرگی، مسعود امکان‌سنجی بسته مداخله مذهبی مبتنی بر تقرب به خدا در کاهش نشانگان اضطراب: مطالعه تک‌جنسیتی با طرح تک‌آزمودنی- خط پایه چندگانه [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-33]
 • جهانبخشی، زهرا پیش‌بینی نگرش به پیمان‏‌شکنی زناشویی برمبنای روابط بین‌شخصی و خودتنظیمی عاطفی با نقش میانجی عزت نفس در زوجین ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 97-117]

ح

 • حاتمی ورزنه، ابوالفضل ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 283-303]
 • حبیبی، نرگس ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 283-303]
 • حسن آبادی، حمید رضا امکان‌سنجی بسته مداخله مذهبی مبتنی بر تقرب به خدا در کاهش نشانگان اضطراب: مطالعه تک‌جنسیتی با طرح تک‌آزمودنی- خط پایه چندگانه [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-33]
 • حق محمدی شراهی، قباد مقایسه اثربخشی درمان اعتیاد دوازده‌قدم و درمان چندبعدی معنوی بر سلامت روان و پایبندی مذهبی در افراد وابسته به مواد [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 61-86]
 • حیدریانی، لیلا شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی با ارائه مدل مفهومی پیشگیری1 [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 218-240]

خ

 • خاکبازان، نوید بنیان‌های شناخت درمانی با تاکید بر نقش فلسفه رواقی و نقد آن بر اساس اندیشه اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 87-111]
 • خانجانی، مهدی بررسی میزان شیوع اختلالات روان‌شناختی و عوامل پیش‌بین آن در کودکان کار [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 195-217]
 • خانی پور، حمید ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 283-303]
 • خلیلیان شلمزاری، محمود مولفه‌ها و مدل مفهومی امید بر اساس آیات قرآن کریم: خوانشی با رویکرد روانشناختی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 1-24]
 • خواصی، رقیه نقش واسطه ای سلامت معنوی و استحکام من در رابطه بین کمال‌گرایی معنوی/مذهبی و سلامت روانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 138-165]

د

 • درمان، فائزه تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 258-282]

ر

 • ربیعی، مهناز تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 258-282]
 • رفیعی نیا، پروین اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتلا به سرطان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 34-60]
 • رفیعی هنر، حمید تدوین مدل مفهومی مقابله با استرس بر اساس آیات قرآن با تاکید بر استرس‌های ناشی از روابط بین انسانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 112-137]
 • روشن، فائزه تجربه زیسته دانشجویان متأهل دانشگاه تهران از همزمانی تحصیل و ازدواج: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 43-62]

ز

 • زارع بهرام آبادی، مهدی مدل یابی دگرگون سازی شغلی بر مبنای سرمایه روانشناختی و رسالت شغلی با میانجیگری حمایت سازمانی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 187-212]
 • زارع بهرام آبادی، مهدی مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و رفتاری- یکپارچه‌نگر بر نشانگان وسواس و دلزدگی زناشویی زوجین دارای تشخیص وسواس [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 304-327]
 • زنده دل کلاتی، الهه تجربه زیسته دانشجویان متأهل دانشگاه تهران از همزمانی تحصیل و ازدواج: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 43-62]

س

 • سروش، سمیه مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و رفتاری- یکپارچه‌نگر بر نشانگان وسواس و دلزدگی زناشویی زوجین دارای تشخیص وسواس [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 304-327]
 • سلیمی بجستانی، حسین تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مبتنی بر رویکرد رشدی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 24-58]
 • سهرابی، فرامرز بررسی میزان شیوع اختلالات روان‌شناختی و عوامل پیش‌بین آن در کودکان کار [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 195-217]

ش

 • شاکری، عبدالرسول ماه و ماهی: تحلیل فرهنگی ـ روان‌شناختی سنت عارفانه و روابط عاشقانه در غزل فارسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 79-96]
 • شاه سیاه، نسیم بررسی نقش میانجی جهت گیری انگیزشی در ارتباط بین ابعاد شخصیت و مشاغل بدون مرز [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 143-167]
 • شاهمرادی، سمیه تجربه زیسته دانشجویان متأهل دانشگاه تهران از همزمانی تحصیل و ازدواج: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 43-62]
 • شباهنگ، رضا مقایسه اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی در سطوح بالا و پایین تعامل فرا اجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد علاقه شان [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 25-42]

ص

 • صادق زاده، نازنین تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 258-282]
 • صباحی، پرویز اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتلا به سرطان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 34-60]

ع

 • عالی، مرضیه بازنمایی «انسان» در دو نظام معنایی: شخصیت و خود [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-141]
 • عبدلی ناصر، نیلوفر پیش‌بینی نگرش به پیمان‏‌شکنی زناشویی برمبنای روابط بین‌شخصی و خودتنظیمی عاطفی با نقش میانجی عزت نفس در زوجین ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 97-117]
 • عسکری زاده، قاسم رابطه سرگشتگی ذهنی و نارسایی شناختی در میانسالی: نقش واسطه ای فراشناخت [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 169-185]

غ

 • غریبی، حمیدرضا بازنمایی «انسان» در دو نظام معنایی: شخصیت و خود [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-141]

ف

 • فتحی، الهام ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 283-303]
 • فرحبخش، کیومرث تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مبتنی بر رویکرد رشدی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 24-58]
 • فرهمندفر، مسعود ماه و ماهی: تحلیل فرهنگی ـ روان‌شناختی سنت عارفانه و روابط عاشقانه در غزل فارسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 79-96]

ق

 • قائم پناه، زینب اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتلا به سرطان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 34-60]
 • قربانی، نیما بازنمایی «انسان» در دو نظام معنایی: شخصیت و خود [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-141]

ک

 • کشاورز افشار، حسین پیش‌بینی نگرش به پیمان‏‌شکنی زناشویی برمبنای روابط بین‌شخصی و خودتنظیمی عاطفی با نقش میانجی عزت نفس در زوجین ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 97-117]
 • کلانتر هرمزی، آتوسا تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مبتنی بر رویکرد رشدی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 24-58]

م

 • متقی دستنائی، شکوفه بررسی نقش میانجی جهت گیری انگیزشی در ارتباط بین ابعاد شخصیت و مشاغل بدون مرز [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 143-167]
 • مرادی، فاطمه رابطه سرگشتگی ذهنی و نارسایی شناختی در میانسالی: نقش واسطه ای فراشناخت [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 169-185]
 • مکوند حسینی، شاهرخ اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتلا به سرطان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 34-60]
 • مهربخش مرخالی، محمد علی مقایسه اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی در سطوح بالا و پایین تعامل فرا اجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد علاقه شان [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 25-42]

ن

 • نصراللهی، بیتا مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و رفتاری- یکپارچه‌نگر بر نشانگان وسواس و دلزدگی زناشویی زوجین دارای تشخیص وسواس [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 304-327]
 • نوبخت، محسن بررسی نقش طرح‌وارۀ فرهنگی و طرح‏وارۀ زبانی بر درک خوانداری و شنیداری زبان‌آموزان زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 63-77]

و

 • وجدانی همت، مهدی تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مبتنی بر رویکرد رشدی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 24-58]

ی

 • یوسفی سیاکوچه، عادله مقایسه اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی در سطوح بالا و پایین تعامل فرا اجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد علاقه شان [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 25-42]