نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، مسعود الگوی زمان‌مند مقابله دینی در حوزه روابط با تکیه بر مفاهیم بخشایش، سپاسگزاری و امید [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 58-73]
 • آذربایجانی، مسعود تدوین الگوی مفهومی مقابله دینی با استرس بر اساس آموزه‌های قرآن کریم: نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 46-75]
 • آرمند، محمد اثربخشی برنامه ی آموزشی سازگاری اجتماعی بر سرزندگی تحصیلی، هویت تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 74-90]
 • آزادارمکی، تقی تبیین طلاق با رویکرد آنومی اجتماعی دورکیم در شهروندان متأهل شهر کرج [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 299-332]
 • آزموده، معصومه اثربخشی بازی‌درمانی والد - کودک بر پرخاشگری، اضطراب، و ترس اجتماعی کودکان دچار اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 139-156]
 • آقابابائی، ناصر بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]
 • آقابابائی، ناصر نقد پژوهش‌های علم عصب‌نگر در حوزة دین و معنویت [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 104-81]
 • آقابابائی، ناصر روند پژوهش‌های روان‌شناختی شخصیت در ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 161-179]
 • آقابابائی، ناصر نقش پیش‌بینی کنندة تفکر نقادانه و نگرش به علم در سواد رسانه‌ای دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 241-257]
 • آقابابائی، ناصر ماه و ماهی: تحلیل فرهنگی ـ روان‌شناختی سنت عارفانه و روابط عاشقانه در غزل فارسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 79-96]
 • آگیلار ـ وفایی، ماریا یوجینیا تدوین درمان‌ شناختی - رفتاری بی‌خوابی مطابق با فرهنگ ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1-34]
 • آل یاسین، سیدعلی مقایسۀ تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان‌مدار و رویکرد غنی‌سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 41-62]
 • آینه‌چی، عباس امکان‌سنجی بسته مداخله مذهبی مبتنی بر تقرب به خدا در کاهش نشانگان اضطراب: مطالعه تک‌جنسیتی با طرح تک‌آزمودنی- خط پایه چندگانه [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-33]

ا

 • ابراهیم پور، علیرضا تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 258-282]
 • احمدپور، روژینا اثربخشی برنامه ی آموزشی سازگاری اجتماعی بر سرزندگی تحصیلی، هویت تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 74-90]
 • احمدی، خدابخش اثربخشی آموزش صبر بر کاهش سوگ و تسهیل رشد پس از ضربه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 114-131]
 • احمدی، خدابخش بررسی اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • احمدی، محمد‌رضا نقش واسطه‌ای تصور از خدا در رابطة سبک‌های دلبستگی با رضایت از زندگی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 81-103]
 • احمدی، محمد‌رضا سنخ شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی در قرآن [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 91-111]
 • ادریسی، افسانه تبیین طلاق با رویکرد آنومی اجتماعی دورکیم در شهروندان متأهل شهر کرج [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 299-332]
 • ارجمندنیا، علی اکبر نقش مهاجرت بر بروز مشکلات رفتاری کودکان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 99-113]
 • ارشادحسینی، هادی طراحی و ساخت مقیاس معیارهای انتخاب همسر: قبل و بعد ازدواج [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 19-40]
 • اسحقی گرجی، ماریه راهبرد‌های سازش با بازنشستگی: یک مطالعۀ پدیدارشناختی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 147-174]
 • اسدی، مسعود پیشگیری از روابط خارج از ازدواج مبتنی بر رویکرد غنی سازی زندگی زناشویی با تکیه بر بافت فرهنگی- اجتماعی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 243-265]
 • اسدی، مسعود ساخت و اعتباریابی مقیاس والدگری موفّق بر اساس فرهنگ خانواده‌های ایرانی: پژوهشی مبتنی بر ریاضیات فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکندری، حسین الگوی فرهنگی افسردگی در دانشجویان ایرانی با تأکید بر جنسیت و تأهل [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 4-24]
 • اسماعیلی، هادی تدوین مدل مفهومی مقابله با استرس بر اساس آیات قرآن با تاکید بر استرس‌های ناشی از روابط بین انسانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 112-137]
 • اسماعیلی نسب، مریم تدوین درمان‌ شناختی - رفتاری بی‌خوابی مطابق با فرهنگ ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1-34]
 • اسمعیلی، الهام نقش پیش‌بینی کنندة تفکر نقادانه و نگرش به علم در سواد رسانه‌ای دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 241-257]
 • اسمعیلی، معصومه بررسی و مقایسۀ نیازهای انطباق‌پذیری خانواده‌های شهری و روستایی کرمانشاه پس از موقعیت بحران [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • اصغرنژاد فرید، علی اصغر مقایسۀ عوامل شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی در نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 54-71]
 • اعظمی، یوسف بررسی میزان شیوع اختلالات روان‌شناختی و عوامل پیش‌بین آن در کودکان کار [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 195-217]
 • افتخار، رقیه نقش واسطه‌ای تصور از خدا در رابطة سبک‌های دلبستگی با رضایت از زندگی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 81-103]
 • افراز، سحر رابطه نیم رخ علایق شغلی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های روان شناسی و مشاوره [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 266-285]
 • افراسیابی، حسین برساخت روابط خانوادگی در خانواده‌های نابارور [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 278-298]
 • افشانی، سید علیرضا برساخت روابط خانوادگی در خانواده‌های نابارور [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 278-298]
 • افلاطونی، معصومه نقش سازگاری در مراحل اولیه ازدواج در پایدارسازی آن [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 235-257]
 • اکبرزاده، مهدی نقش تنظیم هیجانی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 175-192]
 • البوغبیش، توفیق پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس انگیزه‌های استقبالی و اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه در بافت فرهنگی اهواز [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-155]
 • امامی، سید سینا نقش واسطه ای سلامت معنوی و استحکام من در رابطه بین کمال‌گرایی معنوی/مذهبی و سلامت روانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 138-165]
 • امان الهی، عباس اثر خانواده‌گرایی بر خودکم‌بینی، انگیزش تحصیلی و عزت ‌نفس با میانجی‌گری رابطۀ مادر ـ ‏دختر [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 108-123]
 • امیدی، احد نقش واسطه‌ای تصور از خدا در رابطة سبک‌های دلبستگی با رضایت از زندگی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 81-103]
 • امیری، اعظم تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر پایۀ انتظارات پیامدی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 127-145]
 • امیری‌مجد، مجتبی پیش‌بینی سازگاری روان‌شناختی نوجوانان مهاجر بر اساس مهارت‌های مقابله‌ای، فاصلۀ اجتماعی و سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • امینی، راضیه نقش واسطه‌ای میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در رابطة عامل‌های شخصیت با هویت فرهنگی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 157-175]
 • انسانی مهر، لاله پیشبینی اختلال تنظیم هیجان براساس خودشفقت ورزی و خوداثرمندی تحصیلی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 155-178]
 • انسانی مهر، نرگس پیشبینی اختلال تنظیم هیجان براساس خودشفقت ورزی و خوداثرمندی تحصیلی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 155-178]

ب

 • باقری، مسعود رابطه سرگشتگی ذهنی و نارسایی شناختی در میانسالی: نقش واسطه ای فراشناخت [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 169-185]
 • باقری شیخانگفشه، فرزین مقایسه اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی در سطوح بالا و پایین تعامل فرا اجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد علاقه شان [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 25-42]
 • باهنر، فهیمه پیش‌بینی نگرش به پیمان‏‌شکنی زناشویی برمبنای روابط بین‌شخصی و خودتنظیمی عاطفی با نقش میانجی عزت نفس در زوجین ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 97-117]
 • براتیان، روح الله مفاهیم مشترک در مهارت‌های معنوی: مطالعۀ مروری [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 24-45]
 • براتی سده، فرید طراحیِ مداخلۀ بازسازی دینی و بررسی اثربخشی آن بر سلامت روانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 23-48]
 • برجعلی، احمد اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 21-1]
 • بشارت، محمدعلی نقش واسطه ای سلامت معنوی و استحکام من در رابطه بین کمال‌گرایی معنوی/مذهبی و سلامت روانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 138-165]
 • بناءبهبهانی، پردیس ارائه مدلی برای پیش‌بینی سلامت اجتماعی جوانان بر اساس ابعاد بزرگسالی در حال ظهور و نقش میانجی خودپنداره [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 203-222]
 • بهرامی احسان، هادی بررسی عوامل تسهیل‌کنندة رشد پس از ضربه در بیماران مبتلا به کرونا: تحلیل مضمون [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 76-94]
 • بیات، علی سبک‌های مقابله‌ با تنش بر اساس تجربه زیسته بیماران مبتلا به کووید-19: تحلیل مضمون [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 95-115]

پ

 • پسندیده، عباس الگوی زمان‌مند مقابله دینی در حوزه روابط با تکیه بر مفاهیم بخشایش، سپاسگزاری و امید [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 58-73]
 • پسندیده، عباس تدوین الگوی مفهومی مقابله دینی با استرس بر اساس آموزه‌های قرآن کریم: نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 46-75]
 • پناه علی، امیر اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر کم‌رویی و انگیزة پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر ابتدایی نارساخوان [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 187-203]
 • پورابراهیم، تقی تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر تاب‌آوری و افسردگی گروهی از سالمندان تهرانی مقیم آسایشگاه [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 95-106]
 • پورابراهیم، تقی نقش جو عاطفی و عملکرد خانواده در رفتارهای پرخطر گروهی از رانندگان تهرانی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 104-115]
 • پورحسین، رضا بازنمایی «انسان» در دو نظام معنایی: شخصیت و خود [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-141]
 • پورناصح، سولماز اثربخشی آموزش یک برنامة هوش فرهنگی بومی بر ازخودبیگانگی تحصیلی در بین زبان‌آموزان انگلیسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 113-131]
 • پیرخائفی، علیرضا ارائۀ نظام نمره‌گذاری و تعیین ویژگی‏های ‏روان‌سنجی آزمون خانه ـ درخت ـ آدم جنبشی در فرهنگ ایرانی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • پیش بهار، زهرا تجارب زندگی دختران مجرد و غیرشاغلِ سی تا چهل ‏سالۀ شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 171-186]
 • پیشنمازی، سیده محدثه طراحیِ مداخلۀ بازسازی دینی و بررسی اثربخشی آن بر سلامت روانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 23-48]
 • پیشنمازی، محدثه نقش انواع مقابلۀ دینی در تجربۀ سوگ و سلامت روانی بازماندگان افراد جان‌باخته در اثر ویروس کرونا [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 116-131]

ت

 • تاجیک اسمعیلی، عزیزالله جایگاه راهنمایی ومشاوره دراسناد تحولی: مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 112-133]
 • تبیک، محمدتقی طراحیِ مداخلۀ بازسازی دینی و بررسی اثربخشی آن بر سلامت روانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 23-48]
 • تبیک، محمدتقی تبیین مدل تحولی انگیزش بر اساس فرهنگ اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 57-80]
 • تبیک، محمدتقی نقش انواع مقابلۀ دینی در تجربۀ سوگ و سلامت روانی بازماندگان افراد جان‌باخته در اثر ویروس کرونا [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 116-131]
 • تبیک، محمدتقی مدل مفهومی کشمکش‌های روانی ـ معنوی در ایران: مطالعۀ کیفی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 1-23]
 • توکلی، محمدرضا تدوین مدل مفهومی مقابله با استرس بر اساس آیات قرآن با تاکید بر استرس‌های ناشی از روابط بین انسانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 112-137]
 • تیموری، مهدیه مدل یابی دگرگون سازی شغلی بر مبنای سرمایه روانشناختی و رسالت شغلی با میانجیگری حمایت سازمانی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 187-212]

ث

 • ثناگویی زاده، محمد الگوی خودمراقبتی منظم در صمیمیت زناشویی برخاسته از دیدگاه اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 166-194]

ج

 • جان‎‌بزرگی، مسعود امکان‌سنجی بسته مداخله مذهبی مبتنی بر تقرب به خدا در کاهش نشانگان اضطراب: مطالعه تک‌جنسیتی با طرح تک‌آزمودنی- خط پایه چندگانه [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-33]
 • جان بزرگی، مسعود مدل مفهومی کشمکش‌های روانی ـ معنوی در ایران: مطالعۀ کیفی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 1-23]
 • جان بزرگی، مسعود تدوین الگوی مفهومی مقابله دینی با استرس بر اساس آموزه‌های قرآن کریم: نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 46-75]
 • جانبزرگی، امین طراحی و ساخت مقیاس معیارهای انتخاب همسر: قبل و بعد ازدواج [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 19-40]
 • جزایری، سیده سمیرا مقایسۀ عوامل شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی در نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 54-71]
 • جعفرزاده، ربابه مقایسۀ سبک‌های یادگیری و هدف‌گرایی تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه و تک‌زبانه [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • جعفری هرندی، رضا پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر پایة پنج عامل بزرگ شخصیت و خود‌ناتوان‌سازی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 116-138]
 • جلالی، ندا مقایسۀ تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان‌مدار و رویکرد غنی‌سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 41-62]
 • جمهری، فرهاد ارائه مدلی برای پیش‌بینی سلامت اجتماعی جوانان بر اساس ابعاد بزرگسالی در حال ظهور و نقش میانجی خودپنداره [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 203-222]
 • جهانبخشی، زهرا پیش‌بینی نگرش به پیمان‏‌شکنی زناشویی برمبنای روابط بین‌شخصی و خودتنظیمی عاطفی با نقش میانجی عزت نفس در زوجین ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 97-117]
 • جهانشاهی، محدثه بررسی اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]

چ

 • چوبفروش زاده، آزاده نقش واسطه‌ای میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در رابطة عامل‌های شخصیت با هویت فرهنگی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 157-175]

ح

 • حاتمی، جواد بررسی عوامل تسهیل‌کنندة رشد پس از ضربه در بیماران مبتلا به کرونا: تحلیل مضمون [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 76-94]
 • حاتمی ورزنه، ابوالفضل ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 283-303]
 • حاجلو، نادر اثربخشی آموزش تفکر نقادانه بر خطاهای شناختی بینفردی و معنای تحصیل در دانشجویان رشتۀ پزشکی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 72-90]
 • حبیب‌اللهی، حمیدرضا رابطۀ دلبستگی به خدا با شادکامی و رضایت از زندگی در طلاب و غیر‌طلاب [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 209-223]
 • حبیبی، نرگس ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 283-303]
 • حبیبی کلیبر، رامین بررسی نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در پیش‌بینی خودناتوان‌سازی تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و هویت تحصیلی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 225-246]
 • حجازی، الهه مفهوم گذار به دورة بزرگسالی در میان پیش‌بزرگسالان ایرانی: چشم انداز فرهنگی و اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 25-51]
 • حسن آبادی، حمید رضا امکان‌سنجی بسته مداخله مذهبی مبتنی بر تقرب به خدا در کاهش نشانگان اضطراب: مطالعه تک‌جنسیتی با طرح تک‌آزمودنی- خط پایه چندگانه [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 1-33]
 • حقایق، سید عباس نقش رابطة استرس والدگری و داغ اجتماعی با تعامل‌های والد ‏ـ‏ فرزند در مادران کودکان مبتلا به اُتیسم [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 124-138]
 • حق محمدی شراهی، قباد مقایسه اثربخشی درمان اعتیاد دوازده‌قدم و درمان چندبعدی معنوی بر سلامت روان و پایبندی مذهبی در افراد وابسته به مواد [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 61-86]
 • حقیقی، فرزانه نقش فرهنگ در ابعاد اختلالات اضطرابی بر اساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 95-111]
 • حلوایی، مائده اثر سرمایۀ روان‌شناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان: نقش میانجی هوش فرهنگی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 33-53]
 • حیدری، حسن مقایسۀ تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان‌مدار و رویکرد غنی‌سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 41-62]
 • حیدری، حسن تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر پایۀ انتظارات پیامدی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 127-145]
 • حیدریانی، لیلا شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی با ارائه مدل مفهومی پیشگیری1 [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 218-240]

خ

 • خاقانی، میترا مقایسۀ عوامل شخصیتی و دینداری درونی و بیرونی در نوجوانان با و بدون رفتارهای پرخطر [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 54-71]
 • خاکبازان، نوید بنیان‌های شناخت درمانی با تاکید بر نقش فلسفه رواقی و نقد آن بر اساس اندیشه اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 87-111]
 • خانجانی، مهدی بررسی میزان شیوع اختلالات روان‌شناختی و عوامل پیش‌بین آن در کودکان کار [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 195-217]
 • خانی پور، حمید آشفت گی روان‌شناختی: مقایسة نقش مؤلفه‌های جایگاه اجتماعی و مکانیسم‌های دفاعی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 180-202]
 • خانی پور، حمید ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 283-303]
 • خجسته مهر، رضا پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس انگیزه‌های استقبالی و اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه در بافت فرهنگی اهواز [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-155]
 • خدابخشی، آناهیتا تجارب زندگی دختران مجرد و غیرشاغلِ سی تا چهل ‏سالۀ شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 171-186]
 • خدادادی سنگده، جواد مطالعة کیفی عوامل مذهبی مؤثر در شکل گیری خانوادة سالم براساس بافت فرهنگی اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 85-98]
 • خدادادی سنگده، جواد شناسایی بسترهای فرهنگی ـ اجتماعی شکل‌دهندة رضایت از ازدواج [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 79-99]
 • خدادادی سنگده، جواد شناسایی بسترهای فرهنگی- اجتماعی شکل‌دهنده رضایت از ازدواج در زوجین رضایتمند Identification of socio-cultural contexts forming marital satisfaction for satisfied couples [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدادادی سنگده، جواد نقش سازگاری در مراحل اولیه ازدواج در پایدارسازی آن [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 235-257]
 • خدادوست، ساناز مقایسۀ سبک‌های یادگیری و هدف‌گرایی تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه و تک‌زبانه [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • خسروی، فردین پیش بینی رضایت زناشویی در زنان متاهل شهر اهواز براساس خودشفقتی، دگرشفقتی و هوش هیجانی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 258-277]
 • خطیب، سیدمهدی الگوی زمان‌مند مقابله دینی در حوزه روابط با تکیه بر مفاهیم بخشایش، سپاسگزاری و امید [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 58-73]
 • خطیب، سیدمهدی سبک‌های مقابله‌ با تنش بر اساس تجربه زیسته بیماران مبتلا به کووید-19: تحلیل مضمون [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 95-115]
 • خطیب، سیدمهدی تدوین الگوی مفهومی مقابله دینی با استرس بر اساس آموزه‌های قرآن کریم: نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 46-75]
 • خلیلیان شلمزاری، محمود مولفه‌ها و مدل مفهومی امید بر اساس آیات قرآن کریم: خوانشی با رویکرد روانشناختی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 1-24]
 • خنیا، یوسف اثربخشی آموزش تفکر نقادانه بر خطاهای شناختی بینفردی و معنای تحصیل در دانشجویان رشتۀ پزشکی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 72-90]
 • خواصی، رقیه نقش واسطه ای سلامت معنوی و استحکام من در رابطه بین کمال‌گرایی معنوی/مذهبی و سلامت روانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 138-165]

د

 • دارابی، عاطفه اثربخشی آموزش صبر بر کاهش سوگ و تسهیل رشد پس از ضربه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 114-131]
 • داودی، حسن تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر پایۀ انتظارات پیامدی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 127-145]
 • داودی، حسین مقایسۀ تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان‌مدار و رویکرد غنی‌سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 41-62]
 • درمان، فائزه تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 258-282]
 • دلروز، کاظم آشفت گی روان‌شناختی: مقایسة نقش مؤلفه‌های جایگاه اجتماعی و مکانیسم‌های دفاعی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 180-202]
 • دمهری، فرنگیس اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی نوجوانان بزهکار [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 206-224]
 • دهستانی، مهدی مقایسۀ سبک‌های یادگیری و هدف‌گرایی تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه و تک‌زبانه [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • دهقانی بنادکی، روح الله نقش انواع مقابلۀ دینی در تجربۀ سوگ و سلامت روانی بازماندگان افراد جان‌باخته در اثر ویروس کرونا [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 116-131]
 • دیزج خلیلی، مهتاب پیش‌بینی بلوغ شغلی براساس هوش هیجانی و سبک‌های هویت در گروهی از دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 120-105]

ذ

 • ذاکر، فرشته آشفت گی روان‌شناختی: مقایسة نقش مؤلفه‌های جایگاه اجتماعی و مکانیسم‌های دفاعی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 180-202]
 • ذوقی، لیلا مدل اعتیاد به اینترنت بر اساس هوش فرهنگی، پنج عامل بزرگ شخصیت ، رفتارهای پرخطر، با میانجی-گری تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • ربیعی، مهناز تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 258-282]
 • رجبیون اسگندانی، شیرین اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر کم‌رویی و انگیزة پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر ابتدایی نارساخوان [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 187-203]
 • رحیمی، حمید اثر سرمایۀ روان‌شناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان: نقش میانجی هوش فرهنگی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 33-53]
 • رحیمی صادق، زهرا اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 21-1]
 • رسول زاده طباطبایی، سید کاظم مدل مفهومی کشمکش‌های روانی ـ معنوی در ایران: مطالعۀ کیفی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 1-23]
 • رسول زاده طباطبایی، سیدکاظم تدوین الگوی مفهومی مقابله دینی با استرس بر اساس آموزه‌های قرآن کریم: نظریه داده بنیاد [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 46-75]
 • رضایی، نسترن رابطۀ ادراک خدا و دلبستگی به خداوند در دانش‌آموزان دختر دورۀ اول متوسطۀ شهرستان ملایر [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]
 • رفیعی نیا، پروین اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتلا به سرطان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 34-60]
 • رفیعی هنر، حمید جریان‌شناسی روان‌شناسی اسلامی در عصر حاضر: بررسی فراترکیب [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 176-205]
 • رفیعی هنر، حمید تدوین مدل مفهومی مقابله با استرس بر اساس آیات قرآن با تاکید بر استرس‌های ناشی از روابط بین انسانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 112-137]
 • روحانی، علی برساخت روابط خانوادگی در خانواده‌های نابارور [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 278-298]
 • روشن، فائزه تجربه زیسته دانشجویان متأهل دانشگاه تهران از همزمانی تحصیل و ازدواج: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 43-62]

ز

 • زاده‌محمدی، علی بررسی تطبیقی روان‌شناسی وحدت‌مدار و روان‌شناسی وجودی: تقابل دو رویکرد معناگرای فطری‌نگر و پدیدارگرا [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 15-36]
 • زارع بهرام‌آبادی، مهدی پیش‌بینی بلوغ شغلی براساس هوش هیجانی و سبک‌های هویت در گروهی از دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 120-105]
 • زارع بهرام آبادی، مهدی سخن سردبیر [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-3]
 • زارع بهرام آبادی، مهدی تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی بر پایۀ انتظارات پیامدی با نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 127-145]
 • زارع بهرام آبادی، مهدی رابطه نیم رخ علایق شغلی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های روان شناسی و مشاوره [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 266-285]
 • زارع بهرام آبادی، مهدی مدل یابی دگرگون سازی شغلی بر مبنای سرمایه روانشناختی و رسالت شغلی با میانجیگری حمایت سازمانی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 187-212]
 • زارع بهرام آبادی، مهدی مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و رفتاری- یکپارچه‌نگر بر نشانگان وسواس و دلزدگی زناشویی زوجین دارای تشخیص وسواس [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 304-327]
 • زرانی، فریبا نقش فرهنگ در ابعاد اختلالات اضطرابی بر اساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 95-111]
 • زنده دل کلاتی، الهه تجربه زیسته دانشجویان متأهل دانشگاه تهران از همزمانی تحصیل و ازدواج: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 43-62]
 • زندیه، مریم پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر پایة پنج عامل بزرگ شخصیت و خود‌ناتوان‌سازی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 116-138]
 • زنگنه، فیروزه مقایسۀ سبک‌های یادگیری و هدف‌گرایی تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه و تک‌زبانه [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 193-207]
 • زهراکار، کیانوش جایگاه راهنمایی ومشاوره دراسناد تحولی: مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 112-133]

س

 • سرکشیک، سید هادی سنخ شناسی زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی در قرآن [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 91-111]
 • سروش، سمیه مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و رفتاری- یکپارچه‌نگر بر نشانگان وسواس و دلزدگی زناشویی زوجین دارای تشخیص وسواس [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 304-327]
 • سلیمانی، سمیرا بررسی نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در پیش‌بینی خودناتوان‌سازی تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و هویت تحصیلی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 225-246]
 • سلیمی بجستانی، حسین تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مبتنی بر رویکرد رشدی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 24-58]
 • سهرابی، فرامرز روان‌شناسی شخصیت امام خمینی(ره) بر پایة ویژگی‌های انسان سالمِ کارل راجرز [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 37-59]
 • سهرابی، فرامرز اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 21-1]
 • سهرابی، فرامرز رابطۀ هوش عمومی و معنوی با آسایش معنوی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 79-59]
 • سهرابی، فرامرز بررسی میزان شیوع اختلالات روان‌شناختی و عوامل پیش‌بین آن در کودکان کار [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 195-217]
 • سودانی، منصور پیش بینی رضایت زناشویی در زنان متاهل شهر اهواز براساس خودشفقتی، دگرشفقتی و هوش هیجانی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 258-277]

ش

 • شاکری، آمنه تجربۀ والدین مهاجر ایرانی مسلمان مقیم امریکا در ارتباط با تربیت فرزندان نسل دوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • شاکری، عبدالرسول ماه و ماهی: تحلیل فرهنگی ـ روان‌شناختی سنت عارفانه و روابط عاشقانه در غزل فارسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 79-96]
 • شاملی، لیلا بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ شرم از تصویر بدن در دانشجویان دختر و پسر ایرانی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 223-242]
 • شاه سیاه، نسیم بررسی نقش میانجی جهت گیری انگیزشی در ارتباط بین ابعاد شخصیت و مشاغل بدون مرز [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 143-167]
 • شاهمرادی، سمیه تجربۀ والدین مهاجر ایرانی مسلمان مقیم امریکا در ارتباط با تربیت فرزندان نسل دوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • شاهمرادی، سمیه تجربه زیسته دانشجویان متأهل دانشگاه تهران از همزمانی تحصیل و ازدواج: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 43-62]
 • شباهنگ، رضا مقایسه اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی در سطوح بالا و پایین تعامل فرا اجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد علاقه شان [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 25-42]
 • شجاعی، محمدصادق الگوی زمان‌مند مقابله دینی در حوزه روابط با تکیه بر مفاهیم بخشایش، سپاسگزاری و امید [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 58-73]
 • شجاعی، محمدصادق نظام تحول روانی از تولد تا مرگ بر پایه منابع اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 134-160]
 • شلانی، بیتا بررسی تأثیر آزمون سراسری دانشگاه‌ها بر دانش‌آموزان و خانواده‌های ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 49-71]
 • شمسایی، محمدمهدی مفاهیم مشترک در مهارت‌های معنوی: مطالعۀ مروری [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 24-45]
 • شمسی‌نژاد، فاطمه‌سادات روابط صفت‌های اخلاقیِ حرص و تکبر با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 73-94]
 • شهابی، موسی تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر تاب‌آوری و افسردگی گروهی از سالمندان تهرانی مقیم آسایشگاه [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 95-106]
 • شیبک، فاطمه نقش انواع مقابلۀ دینی در تجربۀ سوگ و سلامت روانی بازماندگان افراد جان‌باخته در اثر ویروس کرونا [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 116-131]
 • شیرمحمدیان، ابراهیم بررسی کیفی نقش تجارب خانوادگی در سازگاری سالمندان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]
 • شیری، اسماعیل نقش فرهنگ در ابعاد اختلالات اضطرابی بر اساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 95-111]

ص

 • صادق زاده، مرضیه بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ شرم از تصویر بدن در دانشجویان دختر و پسر ایرانی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 223-242]
 • صادق زاده، نازنین تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 258-282]
 • صادقی، سعید بررسی تأثیر آزمون سراسری دانشگاه‌ها بر دانش‌آموزان و خانواده‌های ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 49-71]
 • صادقی، منصوره‌سادات اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر اساس فرهنگ ایرانی بر تمامیت‌خواهیِ زوجی و تمایزیافتگی زنان [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 107-125]
 • صالحی، سیروس نقش فضای مجازی در گسترش جراحی‌های زیبایی در زنان [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 156-170]
 • صباحی، پرویز اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتلا به سرطان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 34-60]
 • صمصام شریعت، سید محمدرضا درمان بومی اختلالات افسردگی مزمن [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 52-84]

ض

 • ضرغامی، مهران بررسی ویژگی‌های روانسنجی یک مقیاس کوتاه و بومی سالمندآزاری در گروهی از سالمندان استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 36-23]

ط

 • طالبی، لیلا پیش‌بینی سازگاری روان‌شناختی نوجوانان مهاجر بر اساس مهارت‌های مقابله‌ای، فاصلۀ اجتماعی و سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • طلائی پاشیری، امیر رضا بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]

ع

 • عابدی، محمدرضا بررسی روایی و پایایی نسخة پنجم پرسش‌نامة سبک‌های هویت در گروهی از نوجوانان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 101-118]
 • عادلی، سید حسن بررسی عوامل تسهیل‌کنندة رشد پس از ضربه در بیماران مبتلا به کرونا: تحلیل مضمون [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 76-94]
 • عالی، مرضیه بازنمایی «انسان» در دو نظام معنایی: شخصیت و خود [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-141]
 • عامری، فریده پیشبینی اختلال تنظیم هیجان براساس خودشفقت ورزی و خوداثرمندی تحصیلی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 155-178]
 • عباس پور، ذبیح اله اثر خانواده‌گرایی بر خودکم‌بینی، انگیزش تحصیلی و عزت ‌نفس با میانجی‌گری رابطۀ مادر ـ ‏دختر [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 108-123]
 • عباس پور، ذبیح اله پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس انگیزه‌های استقبالی و اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه در بافت فرهنگی اهواز [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 139-155]
 • عباس پور، ذبیح اله پیش بینی رضایت زناشویی در زنان متاهل شهر اهواز براساس خودشفقتی، دگرشفقتی و هوش هیجانی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 258-277]
 • عباسپور، ذبیح الله اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب و خودکارآمدی کودکان مضطرب: یک مطالعة موردی با خط پایة ناهم‌زمان [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 132-154]
 • عبدالرسولی، رضا تبیین طلاق با رویکرد آنومی اجتماعی دورکیم در شهروندان متأهل شهر کرج [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 299-332]
 • عبداللهی، فاطمه پیش‌بینی انگیزش یادگیری زبان بر اساس هوش فرهنگی و خلاقیت در دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • عبدلی سلطان‌احمدی، جواد اثربخشی آموزش یک برنامة هوش فرهنگی بومی بر ازخودبیگانگی تحصیلی در بین زبان‌آموزان انگلیسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 113-131]
 • عبدلی ناصر، نیلوفر پیش‌بینی نگرش به پیمان‏‌شکنی زناشویی برمبنای روابط بین‌شخصی و خودتنظیمی عاطفی با نقش میانجی عزت نفس در زوجین ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 97-117]
 • عبدی‌زرین، سهراب نقش تنظیم هیجانی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 175-192]
 • عبدی زرین، سهراب مقایسه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی بین زنان و مردان سالمند ساکن در خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 41-57]
 • عرب پور، مصطفی سبک‌های مقابله‌ با تنش بر اساس تجربه زیسته بیماران مبتلا به کووید-19: تحلیل مضمون [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 95-115]
 • عرفانی، احمد رابطۀ دلبستگی به خدا با شادکامی و رضایت از زندگی در طلاب و غیر‌طلاب [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 209-223]
 • عریضی سامانی، سید حمیدرضا درمان بومی اختلالات افسردگی مزمن [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 52-84]
 • عزیز ملایری، کیومرث رابطۀ ادراک خدا و دلبستگی به خداوند در دانش‌آموزان دختر دورۀ اول متوسطۀ شهرستان ملایر [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]
 • عزیزی، مهدیه اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی نوجوانان بزهکار [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 206-224]
 • عسکری زاده، قاسم رابطه سرگشتگی ذهنی و نارسایی شناختی در میانسالی: نقش واسطه ای فراشناخت [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 169-185]
 • عسگری، آزاده نقش جو عاطفی و عملکرد خانواده در رفتارهای پرخطر گروهی از رانندگان تهرانی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 104-115]
 • عسگری، محمد رابطۀ ادراک خدا و دلبستگی به خداوند در دانش‌آموزان دختر دورۀ اول متوسطۀ شهرستان ملایر [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]
 • علی‌زاده، حسین نقش فرهنگ در ابعاد اختلالات اضطرابی بر اساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 95-111]

غ

 • غریبی، حمیدرضا بازنمایی «انسان» در دو نظام معنایی: شخصیت و خود [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-141]
 • غیاثی، راضیه نقش مهاجرت بر بروز مشکلات رفتاری کودکان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 99-113]

ف

 • فاضلی مهرآبادی، علی رضا بررسی عوامل تسهیل‌کنندة رشد پس از ضربه در بیماران مبتلا به کرونا: تحلیل مضمون [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 76-94]
 • فتح‌آبادی، جلیل بررسی تأثیر آزمون سراسری دانشگاه‌ها بر دانش‌آموزان و خانواده‌های ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 49-71]
 • فتحی، الهام ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 283-303]
 • فتحی آشتیانی، علی مدل مفهومی کشمکش‌های روانی ـ معنوی در ایران: مطالعۀ کیفی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 1-23]
 • فرحبخش، کیومرث تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مبتنی بر رویکرد رشدی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 24-58]
 • فرحبخش، کیومرث نقش سازگاری در مراحل اولیه ازدواج در پایدارسازی آن [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 235-257]
 • فرزادمنش، منصوره مقایسه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی بین زنان و مردان سالمند ساکن در خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 41-57]
 • فرقدانی، آزاده ارتباط دیدگاه‌گیری اجتماعی و قدرت ایگو با هوش فرهنگی در دانشجویان غیربومی: نقش تعدیل‌کنندة سن و جنسیت [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 61-78]
 • فرهمندفر، مسعود ماه و ماهی: تحلیل فرهنگی ـ روان‌شناختی سنت عارفانه و روابط عاشقانه در غزل فارسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 79-96]
 • فرهوش، محمد رابطۀ دلبستگی به خدا با شادکامی و رضایت از زندگی در طلاب و غیر‌طلاب [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 209-223]
 • فرهوش، محمد نقش واسطه‌ای تصور از خدا در رابطة سبک‌های دلبستگی با رضایت از زندگی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 81-103]
 • فرید، ابوالفضل بررسی نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در پیش‌بینی خودناتوان‌سازی تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی و هویت تحصیلی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 225-246]
 • فلاح‌زاده، هاجر اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر اساس فرهنگ ایرانی بر تمامیت‌خواهیِ زوجی و تمایزیافتگی زنان [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 107-125]
 • فلسفی‌نژاد، محمدرضا اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 21-1]
 • فولادی، عزت اله جایگاه راهنمایی ومشاوره دراسناد تحولی: مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 112-133]

ق

 • قائم پناه، زینب مفاهیم مشترک در مهارت‌های معنوی: مطالعۀ مروری [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 24-45]
 • قائم پناه، زینب اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتلا به سرطان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 34-60]
 • قربان جهرمی، رضا تأثیر قصه‌درمانی بر هوش اخلاقی، هوش هیجانی و احساس حقارت کودکان کار [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 63-79]
 • قربان جهرمی، رضا ارائه مدلی برای پیش‌بینی سلامت اجتماعی جوانان بر اساس ابعاد بزرگسالی در حال ظهور و نقش میانجی خودپنداره [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 203-222]
 • قربانی، نیما بازنمایی «انسان» در دو نظام معنایی: شخصیت و خود [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 119-141]
 • قسیمی، شهرنوش رابطه نیم رخ علایق شغلی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های روان شناسی و مشاوره [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 266-285]
 • قمری، محمد پیشگیری از روابط خارج از ازدواج مبتنی بر رویکرد غنی سازی زندگی زناشویی با تکیه بر بافت فرهنگی- اجتماعی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 243-265]
 • قمری، محمد پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان براساس سبک زندگی اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 179-198]
 • قهاری، شهربانو بررسی ویژگی‌های روانسنجی یک مقیاس کوتاه و بومی سالمندآزاری در گروهی از سالمندان استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 36-23]
 • قیطرانی، بهرام بررسی ویژگی‌های روانسنجی یک مقیاس کوتاه و بومی سالمندآزاری در گروهی از سالمندان استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 36-23]

ک

 • کاظمیان، سمیه بررسی کیفی نقش تجارب خانوادگی در سازگاری سالمندان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]
 • کاوند، حامد بررسی ویژگی‌های روانسنجی یک مقیاس کوتاه و بومی سالمندآزاری در گروهی از سالمندان استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 36-23]
 • کرایی، امین اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب و خودکارآمدی کودکان مضطرب: یک مطالعة موردی با خط پایة ناهم‌زمان [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 132-154]
 • کریمی، سامره اثر خانواده‌گرایی بر خودکم‌بینی، انگیزش تحصیلی و عزت ‌نفس با میانجی‌گری رابطۀ مادر ـ ‏دختر [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 108-123]
 • کریمی، فرهاد بررسی تجربی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر توانمند سازی روان شناختی معلمان دورة متوسطه و پایداری آن در طول زمان [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 199-234]
 • کسائی، عبدالرحیم جایگاه راهنمایی ومشاوره دراسناد تحولی: مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 112-133]
 • کسایی، عبدالرحیم راهبرد‌های سازش با بازنشستگی: یک مطالعۀ پدیدارشناختی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 147-174]
 • کشاورز افشار، حسین پیش‌بینی نگرش به پیمان‏‌شکنی زناشویی برمبنای روابط بین‌شخصی و خودتنظیمی عاطفی با نقش میانجی عزت نفس در زوجین ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 97-117]
 • کفیلی، محمد بررسی مقایسه‌ای کلیشه جنسیتی برتری تفکر مردان و احساس زنان در میان دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 91-107]
 • کلائی، اعظم شناسایی بسترهای فرهنگی ـ اجتماعی شکل‌دهندة رضایت از ازدواج [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 79-99]
 • کلائی، اعظم بررسی نقش ادراک‌شدة مهدویت و زیارت در سلامت روانی زنان [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 57-37]
 • کلائی، اعظم شناسایی بسترهای فرهنگی- اجتماعی شکل‌دهنده رضایت از ازدواج در زوجین رضایتمند Identification of socio-cultural contexts forming marital satisfaction for satisfied couples [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلانتر هرمزی، آتوسا تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مبتنی بر رویکرد رشدی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 24-58]
 • کلانتری، مهرداد درمان بومی اختلالات افسردگی مزمن [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 52-84]
 • کمال الدینی، سید شهاب اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی نوجوانان بزهکار [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 206-224]
 • کوانتس، کاترین تی بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-22]
 • کیانی، قمر پیشگیری از روابط خارج از ازدواج مبتنی بر رویکرد غنی سازی زندگی زناشویی با تکیه بر بافت فرهنگی- اجتماعی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 243-265]
 • کیانی، مسعود مفهوم گذار به دورة بزرگسالی در میان پیش‌بزرگسالان ایرانی: چشم انداز فرهنگی و اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 25-51]
 • کیخا، فاطمه اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر اساس فرهنگ ایرانی بر تمامیت‌خواهیِ زوجی و تمایزیافتگی زنان [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 107-125]

گ

 • گلزاری، سارا ارائۀ نظام نمره‌گذاری و تعیین ویژگی‏های ‏روان‌سنجی آزمون خانه ـ درخت ـ آدم جنبشی در فرهنگ ایرانی [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]
 • گوهری‌پور، مرتضی شناسایی بسترهای فرهنگی ـ اجتماعی شکل‌دهندة رضایت از ازدواج [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 79-99]
 • گوهری پور، مرتضی شناسایی بسترهای فرهنگی- اجتماعی شکل‌دهنده رضایت از ازدواج در زوجین رضایتمند Identification of socio-cultural contexts forming marital satisfaction for satisfied couples [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لیورجانی، شعله اثربخشی بازی‌درمانی والد - کودک بر پرخاشگری، اضطراب، و ترس اجتماعی کودکان دچار اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 139-156]

م

 • مازندرانی، امیرعلی معرفی کتابِ «روان‌شناسی فرهنگی (ویراست سوم)» [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 119-120]
 • مازندرانی، امیرعلی تدوین درمان‌ شناختی - رفتاری بی‌خوابی مطابق با فرهنگ ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 1-34]
 • متقی دستنائی، شکوفه بررسی نقش میانجی جهت گیری انگیزشی در ارتباط بین ابعاد شخصیت و مشاغل بدون مرز [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 143-167]
 • محذوف، شبنم تأثیر قصه‌درمانی بر هوش اخلاقی، هوش هیجانی و احساس حقارت کودکان کار [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 63-79]
 • محسن‌زاده، فرشاد راهبرد‌های سازش با بازنشستگی: یک مطالعۀ پدیدارشناختی [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 147-174]
 • محمدپناه اردکان، عذرا نقش واسطه‌ای میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در رابطة عامل‌های شخصیت با هویت فرهنگی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 157-175]
 • محمودی، حجت اثربخشی آموزش یک برنامة هوش فرهنگی بومی بر ازخودبیگانگی تحصیلی در بین زبان‌آموزان انگلیسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 113-131]
 • مدنی، یاسر تجربۀ والدین مهاجر ایرانی مسلمان مقیم امریکا در ارتباط با تربیت فرزندان نسل دوم [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • مرادی، فاطمه رابطه سرگشتگی ذهنی و نارسایی شناختی در میانسالی: نقش واسطه ای فراشناخت [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 169-185]
 • مرزبان، عباس بررسی روایی و پایایی نسخة پنجم پرسش‌نامة سبک‌های هویت در گروهی از نوجوانان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 101-118]
 • مسدد، سید علی اصغر مقایسه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی بین زنان و مردان سالمند ساکن در خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 41-57]
 • مشایخی، مصطفی رابطه نیم رخ علایق شغلی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های روان شناسی و مشاوره [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 266-285]
 • مشایخی‌پور، مصطفی پیش‌بینی بلوغ شغلی براساس هوش هیجانی و سبک‌های هویت در گروهی از دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 120-105]
 • مصطفوی، محمد نقش تنظیم هیجانی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 175-192]
 • مصطفی‌لو، طاهره اثربخشی آموزش یک برنامة هوش فرهنگی بومی بر ازخودبیگانگی تحصیلی در بین زبان‌آموزان انگلیسی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 113-131]
 • معتمدی، عبدالله اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 21-1]
 • مکوند حسینی، شاهرخ اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتلا به سرطان [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 34-60]
 • ملکی، سمانه نقش مهاجرت بر بروز مشکلات رفتاری کودکان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 99-113]
 • ملکی پیربازاری، معصومه نقش فضای مجازی در گسترش جراحی‌های زیبایی در زنان [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 156-170]
 • منیرپور، نادر روابط صفت‌های اخلاقیِ حرص و تکبر با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 73-94]
 • مهربخش مرخالی، محمد علی مقایسه اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی در سطوح بالا و پایین تعامل فرا اجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد علاقه شان [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 25-42]
 • موسوی، مریم سادات طراحی و ساخت مقیاس معیارهای انتخاب همسر: قبل و بعد ازدواج [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 19-40]
 • میر جعفری، سید احمد مقایسه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی بین زنان و مردان سالمند ساکن در خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 41-57]

ن

 • نبی زاده، رضا پیشبینی اختلال تنظیم هیجان براساس خودشفقت ورزی و خوداثرمندی تحصیلی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 155-178]
 • نجاری، مسعود اثربخشی برنامه ی آموزشی سازگاری اجتماعی بر سرزندگی تحصیلی، هویت تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 74-90]
 • نریمانی، محمد اثربخشی آموزش تفکر نقادانه بر خطاهای شناختی بینفردی و معنای تحصیل در دانشجویان رشتۀ پزشکی [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 72-90]
 • نشاط دوست، حمید طاهر درمان بومی اختلالات افسردگی مزمن [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 52-84]
 • نصراللهی، بیتا مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و رفتاری- یکپارچه‌نگر بر نشانگان وسواس و دلزدگی زناشویی زوجین دارای تشخیص وسواس [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 304-327]
 • نصرالهی، بیتا ارائه مدلی برای پیش‌بینی سلامت اجتماعی جوانان بر اساس ابعاد بزرگسالی در حال ظهور و نقش میانجی خودپنداره [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 203-222]
 • نطاق، مریم پیشگیری از روابط خارج از ازدواج مبتنی بر رویکرد غنی سازی زندگی زناشویی با تکیه بر بافت فرهنگی- اجتماعی ایران [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 243-265]
 • نعیمی، ابراهیم بررسی نقش ادراک‌شدة مهدویت و زیارت در سلامت روانی زنان [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 57-37]
 • نعیمی، ابراهیم بررسی کیفی نقش تجارب خانوادگی در سازگاری سالمندان [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 35-56]
 • نکویی، سمیه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر اضطراب و خودکارآمدی کودکان مضطرب: یک مطالعة موردی با خط پایة ناهم‌زمان [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 132-154]
 • نوبخت، محسن بررسی نقش طرح‌وارۀ فرهنگی و طرح‏وارۀ زبانی بر درک خوانداری و شنیداری زبان‌آموزان زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 63-77]
 • نوروزی شادهی، حدیثه نقش فضای مجازی در گسترش جراحی‌های زیبایی در زنان [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 156-170]
 • نیکبخت، راحه نقش رابطة استرس والدگری و داغ اجتماعی با تعامل‌های والد ‏ـ‏ فرزند در مادران کودکان مبتلا به اُتیسم [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 124-138]
 • نیلفروشان، پریسا بررسی روایی و پایایی نسخة پنجم پرسش‌نامة سبک‌های هویت در گروهی از نوجوانان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 101-118]

و

 • واحدی، شهرام اثربخشی بازی‌درمانی والد - کودک بر پرخاشگری، اضطراب، و ترس اجتماعی کودکان دچار اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 139-156]
 • وجدانی همت، مهدی تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مبتنی بر رویکرد رشدی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 24-58]

ه

 • هاشمی خواه، زینب برساخت روابط خانوادگی در خانواده‌های نابارور [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 278-298]
 • هراتیان، عباس‌علی روابط صفت‌های اخلاقیِ حرص و تکبر با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 73-94]
 • هراتیان، عباس علی طراحی و ساخت مقیاس معیارهای انتخاب همسر: قبل و بعد ازدواج [دوره 4، شماره 2، 1399، صفحه 19-40]
 • همایونی، علیرضا پیش‌بینی انگیزش یادگیری زبان بر اساس هوش فرهنگی و خلاقیت در دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]

ی

 • یاری، سیامک نقش جو عاطفی و عملکرد خانواده در رفتارهای پرخطر گروهی از رانندگان تهرانی [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 104-115]
 • یکه فلاح، مریم بررسی ویژگی‌های روانسنجی یک مقیاس کوتاه و بومی سالمندآزاری در گروهی از سالمندان استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 36-23]
 • یوسفی سیاکوچه، عادله مقایسه اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی در سطوح بالا و پایین تعامل فرا اجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد علاقه شان [دوره 5، شماره 2، 1400، صفحه 25-42]
 • یوسفی شهیر، نعیمه اثربخشی بازی‌درمانی والد - کودک بر پرخاشگری، اضطراب، و ترس اجتماعی کودکان دچار اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 4، شماره 1، 1399، صفحه 139-156]