دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مفاهیم مشترک در مهارت‌های معنوی: مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.30487/jcp.2021.269903.1224

زینب قائم پناه؛ محمدمهدی شمسایی؛ روح الله براتیان


2. نقش پیش‌بینی کنندة تفکر نقادانه و نگرش به علم در سواد رسانه‌ای دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.30487/jcp.2021.293631.1285

الهام اسمعیلی؛ ناصر آقابابائی