دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی بسترهای فرهنگی- اجتماعی شکل‌دهنده رضایت از ازدواج در زوجین رضایتمند Identification of socio-cultural contexts forming marital satisfaction for satisfied couples

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30487/jcp.2020.153591.1055

اعظم کلائی؛ جواد خدادادی سنگده؛ مرتضی گوهری پور


ارائه الگویی از اسناد معلمان و مدیران از موفقیت و شکست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.30487/jcp.2023.361847.1480

مرتضی امیدیان؛ سعید بنایی زاده؛ اکرم قاسمی


نقش تعدیل کنندگی فرهنگ اخلاقی در رابطه بین سه گانه تاریک شخصیت با آنومی سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30487/jcp.2023.329971.1386

حمید رحیمی؛ عاطفه جشنی


پیش‌بینی تاب‌آوری خانواده بر اساس سبک‌های حل تعارض و ادراک از سلامت خانواده اصلی در زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30487/jcp.2023.357954.1470

مهدی خانجانی


تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی رشد پس از ضربه (PTG) و اثربخشی آن بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به سرطان خون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30487/jcp.2023.352324.1450

نشمیل رضایی؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ علی دلاور؛ حسین اسکندری


مراجعان دشوار و چالش‌های آنان از دیدگاه درمانگران ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30487/jcp.2023.352090.1449

فرناز عباس یزدیان؛ فهیمه باهنر


مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30487/jcp.2023.345032.1425

احمد فرشادفر


سازه خودفزون‌دهی مرضی در منابع اسلامی؛ شرایط علی و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30487/jcp.2023.331093.1391

مجتبی حافظی؛ علی رضا فاضلی مهرآبادی


رضایت از زندگی بر اساس خطاهای شناختی با نقش میانجی اهمال‌کاری دانش‌آموزان دارای اعتیاد به فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30487/jcp.2023.364540.1489

سوما صبوری راد؛ محمد آرمند؛ غلامرضا محمدی فرهمند


تدوین الگوی رشد پس از ضربه در بیماران سازگار با سوختگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30487/jcp.2023.348575.1435

یوسف اعظمی؛ سیامک فرخ فرقانی؛ ابوالقاسم عیسی مراد؛ فرامرز سهرابی


کارآمدی برنامه آموزشی غنی‌سازی روابط‌زناشویی بر رضایت‌زناشویی، سبک‌های‌عشق‌ورزی و الگوهای‌ارتباطی‌زوجین در افراد‌معتاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30487/jcp.2023.330283.1388

محمد خالدیان؛ یاسر مدنی؛ فاطمه نعمتی


واکاوای تجربه زیسته نوجوانان در دوران ویروس کرونا: یک مطالعه پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.30487/jcp.2023.348796.1437

محیا صنیعی منش؛ فاطمه کیانفر


جایگاه تاریخی عروسک در فرایند شکل‌گیری دگرخود انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.30487/jcp.2023.336244.1404

ناهید جعفری دهکردی؛ صدرالدین طاهری؛ سیده مریم ایزدی دهکردی