دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی بسترهای فرهنگی- اجتماعی شکل‌دهنده رضایت از ازدواج در زوجین رضایتمند Identification of socio-cultural contexts forming marital satisfaction for satisfied couples

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30487/jcp.2020.153591.1055

اعظم کلائی؛ جواد خدادادی سنگده؛ مرتضی گوهری پور


ارائه الگویی از اسناد معلمان و مدیران از موفقیت و شکست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.30487/jcp.2023.361847.1480

مرتضی امیدیان؛ سعید بنایی زاده؛ اکرم قاسمی