کلیدواژه‌ها = استرس
تدوین الگوی مفهومی مقابله دینی با استرس بر اساس آموزه‌های قرآن کریم: نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 1، تیر 1401، صفحه 46-75

10.30487/jcp.2022.340257.1413

سیدمهدی خطیب؛ مسعود آذربایجانی؛ عباس پسندیده؛ مسعود جان بزرگی؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی