کلیدواژه‌ها = اعتباریابی
تدوین و اعتباریابی پرسشنامه دیدگاه اخلاقی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 140-160

10.30487/jcp.2023.325683.1378

حسن بوسلیکی؛ محمد فرهوش


ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامۀ مقدماتی موقعیت‌های استرس‌زا براساس آیات قرآن

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 297-321

10.30487/jcp.2023.334588.1397

هادی اسماعیلی؛ حمید رفیعی هنر؛ سیده خدیجه حسینی


بررسی ویژگی‌های روانسنجی یک مقیاس کوتاه و بومی سالمندآزاری در گروهی از سالمندان استان البرز

دوره 2، شماره 2، مهر 1397، صفحه 36-23

10.30487/jcp.2018.93199

شهربانو قهاری؛ مریم یکه فلاح؛ مهران ضرغامی؛ حامد کاوند؛ بهرام قیطرانی