کلیدواژه‌ها = نارسایی شناختی
رابطه سرگشتگی ذهنی و نارسایی شناختی در میانسالی: نقش واسطه ای فراشناخت

دوره 5، شماره 2، دی 1400، صفحه 169-185

10.30487/jcp.2021.270319.1235

فاطمه مرادی؛ قاسم عسکری زاده؛ مسعود باقری