کلیدواژه‌ها = فرهنگ
ماه و ماهی: تحلیل فرهنگی ـ روان‌شناختی سنت عارفانه و روابط عاشقانه در غزل فارسی

دوره 5، شماره 2، دی 1400، صفحه 79-96

10.30487/jcp.2020.246069.1166

عبدالرسول شاکری؛ مسعود فرهمندفر؛ ناصر آقابابائی


تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 258-282

10.30487/jcp.2021.256438.1188

نازنین صادق زاده؛ علیرضا ابراهیم پور؛ مهناز ربیعی؛ فائزه درمان


بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی

دوره 1، شماره 2، آبان 1396، صفحه 1-22

ناصر آقابابائی؛ امیر رضا طلائی پاشیری؛ کاترین تی کوانتس


نقش فرهنگ در ابعاد اختلالات اضطرابی بر اساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

دوره 1، شماره 2، آبان 1396، صفحه 95-111

فریبا زرانی؛ فرزانه حقیقی؛ حسین علی‌زاده؛ اسماعیل شیری