کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
اضطراب کوویدـ 19 در میان پرستاران خط مقدم: نقش پیش‌بینیکنندگی خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و حمایت سازمانی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 388-406

10.30487/jcp.2023.324679.1373

رحیم مرادی؛ بهمن یاسبلاغی شراهی؛ حبیبه بشیرنژاد دستجردی؛ میترا میرزایی؛ ساناز حاجی میری قشمی؛ حسنا میرزایی


مقایسه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی بین زنان و مردان سالمند ساکن در خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده

دوره 4، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 41-57

10.30487/jcp.2020.118693

سهراب عبدی زرین؛ منصوره فرزادمنش؛ سید علی اصغر مسدد؛ سید احمد میر جعفری