کلیدواژه‌ها = سبک‌های هویت
پیش‌بینی بلوغ شغلی براساس هوش هیجانی و سبک‌های هویت در گروهی از دانشجویان ایرانی

دوره 2، شماره 2، مهر 1397، صفحه 120-105

10.30487/jcp.2018.93204

مهدی زارع بهرام‌آبادی؛ مهتاب دیزج خلیلی؛ مصطفی مشایخی‌پور


بررسی روایی و پایایی نسخة پنجم پرسش‌نامة سبک‌های هویت در گروهی از نوجوانان ایرانی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 101-118

عباس مرزبان؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان