کلیدواژه‌ها = سپاسگزاری
الگوی زمان‌مند مقابله دینی در حوزه روابط با تکیه بر مفاهیم بخشایش، سپاسگزاری و امید

دوره 4، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 58-73

10.30487/jcp.2020.119490

سیدمهدی خطیب؛ محمدصادق شجاعی؛ مسعود آذربایجانی؛ عباس پسندیده