کلیدواژه‌ها = پرسش‌نامه
تدوین و اعتباریابی پرسشنامه دیدگاه اخلاقی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 140-160

10.30487/jcp.2023.325683.1378

حسن بوسلیکی؛ محمد فرهوش


ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامۀ مقدماتی موقعیت‌های استرس‌زا براساس آیات قرآن

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 297-321

10.30487/jcp.2023.334588.1397

هادی اسماعیلی؛ حمید رفیعی هنر؛ سیده خدیجه حسینی