کلیدواژه‌ها = فلسفۀ اخلاق
تدوین و اعتباریابی پرسشنامه دیدگاه اخلاقی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 140-160

10.30487/jcp.2023.325683.1378

حسن بوسلیکی؛ محمد فرهوش