کلیدواژه‌ها = سالمندان
مقایسه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی بین زنان و مردان سالمند ساکن در خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده

دوره 4، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 41-57

10.30487/jcp.2020.118693

سهراب عبدی زرین؛ منصوره فرزادمنش؛ سید علی اصغر مسدد؛ سید احمد میر جعفری


بررسی ویژگی‌های روانسنجی یک مقیاس کوتاه و بومی سالمندآزاری در گروهی از سالمندان استان البرز

دوره 2، شماره 2، مهر 1397، صفحه 36-23

10.30487/jcp.2018.93199

شهربانو قهاری؛ مریم یکه فلاح؛ مهران ضرغامی؛ حامد کاوند؛ بهرام قیطرانی