کلیدواژه‌ها = کودکان کار
بررسی میزان شیوع اختلالات روان‌شناختی و عوامل پیش‌بین آن در کودکان کار

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 195-217

مهدی خانجانی؛ فرامرز سهرابی؛ یوسف اعظمی