کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجان
بافتار تاریخی و فرهنگی مؤثر بر تنظیم هیجان در جامعۀ ایرانی: مطالعه‌ای کیفی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 208-224

10.30487/jcp.2023.320041.1353

پیمان حاتمیان؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ پرویز آزادفلاح؛ جعفر حسنی