نویسنده = هادی بهرامی احسان
بازشناسی مفهوم غیرت در نگرش دانشجویان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 47-64

10.30487/jcp.2023.309682.1327

سید محمدرضا رضازاده؛ هادی بهرامی احسان


بررسی عوامل تسهیل‌کنندة رشد پس از ضربه در بیماران مبتلا به کرونا: تحلیل مضمون

دوره 6، شماره 1، تیر 1401، صفحه 76-94

10.30487/jcp.2021.319388.1350

علی رضا فاضلی مهرآبادی؛ هادی بهرامی احسان؛ جواد حاتمی؛ سید حسن عادلی