نویسنده = نرگس حبیبی
ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 283-303

10.30487/jcp.2021.282545.1258

ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ حمید خانی پور؛ الهام فتحی؛ نرگس حبیبی