نویسنده = دلروز، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. آشفت گی روان‌شناختی: مقایسة نقش مؤلفه‌های جایگاه اجتماعی و مکانیسم‌های دفاعی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 180-202

10.30487/jcp.2021.275004.1240

حمید خانی پور؛ کاظم دلروز؛ فرشته ذاکر