نویسنده = میر جعفری، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه حمایت اجتماعی و سلامت عمومی بین زنان و مردان سالمند ساکن در خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 41-57

10.30487/jcp.2020.118693

سهراب عبدی زرین؛ منصوره فرزادمنش؛ سید علی اصغر مسدد؛ سید احمد میر جعفری