نویسنده = عسگری، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. نقش جو عاطفی و عملکرد خانواده در رفتارهای پرخطر گروهی از رانندگان تهرانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 104-115

10.30487/jcp.2020.233769.1118

تقی پورابراهیم؛ سیامک یاری؛ آزاده عسگری