نویسنده = شیرمحمدیان، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفی نقش تجارب خانوادگی در سازگاری سالمندان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-56

10.30487/jcp.2020.215375.1105

ابراهیم شیرمحمدیان؛ ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان