نویسنده = محمد فرهوش
تدوین و اعتباریابی پرسشنامه دیدگاه اخلاقی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 140-160

10.30487/jcp.2023.325683.1378

حسن بوسلیکی؛ محمد فرهوش


نقش واسطه‌ای تصور از خدا در رابطة سبک‌های دلبستگی با رضایت از زندگی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 81-103

10.30487/jcp.2020.209092.1098

احد امیدی؛ محمد فرهوش؛ محمد‌رضا احمدی؛ رقیه افتخار