نویسنده = محمدرضا عابدی
بررسی روایی و پایایی نسخة پنجم پرسش‌نامة سبک‌های هویت در گروهی از نوجوانان ایرانی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 101-118

عباس مرزبان؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان