نویسنده = علی‌زاده، حسین
تعداد مقالات: 1
1. نقش فرهنگ در ابعاد اختلالات اضطرابی بر اساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-111

فریبا زرانی؛ فرزانه حقیقی؛ حسین علی‌زاده؛ اسماعیل شیری