نویسنده = ناصر آقابابائی
ماه و ماهی: تحلیل فرهنگی ـ روان‌شناختی سنت عارفانه و روابط عاشقانه در غزل فارسی

دوره 5، شماره 2، دی 1400، صفحه 79-96

10.30487/jcp.2020.246069.1166

عبدالرسول شاکری؛ مسعود فرهمندفر؛ ناصر آقابابائی


بررسی روابط میان ویژگی‌های شخصیتی، بنیان‌های اخلاقی، و اخلاق کاری در دانشجویان ایرانی و کانادایی

دوره 1، شماره 2، آبان 1396، صفحه 1-22

ناصر آقابابائی؛ امیر رضا طلائی پاشیری؛ کاترین تی کوانتس