نویسنده = آقابابائی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. روند پژوهش‌های روان‌شناختی شخصیت در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-179

10.30487/jcp.2021.279570.1247

ناصر آقابابائی