نویسنده = نعیمی، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کیفی نقش تجارب خانوادگی در سازگاری سالمندان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-56

10.30487/jcp.2020.215375.1105

ابراهیم شیرمحمدیان؛ ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان


2. بررسی نقش ادراک‌شدة مهدویت و زیارت در سلامت روانی زنان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-37

10.30487/jcp.2018.93201

ابراهیم نعیمی؛ اعظم کلائی