نویسنده = احمدی، خدابخش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثربخشی آموزش حیا بر کاهش اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-14

محدثه جهانشاهی؛ خدابخش احمدی


2. اثربخشی آموزش صبر بر کاهش سوگ و تسهیل رشد پس از ضربه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 114-131

خدابخش احمدی؛ عاطفه دارابی