نویسنده = دارابی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش صبر بر کاهش سوگ و تسهیل رشد پس از ضربه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 114-131

خدابخش احمدی؛ عاطفه دارابی