نویسنده = حبیبه بشیرنژاد دستجردی
اضطراب کوویدـ 19 در میان پرستاران خط مقدم: نقش پیش‌بینیکنندگی خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و حمایت سازمانی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 388-406

10.30487/jcp.2023.324679.1373

رحیم مرادی؛ بهمن یاسبلاغی شراهی؛ حبیبه بشیرنژاد دستجردی؛ میترا میرزایی؛ ساناز حاجی میری قشمی؛ حسنا میرزایی