لیست داورها براساس سال داوری

نام نام خانوادگی رتبه علمی تاریخ داوری
آناهیتا خدابخشی  کولایی استادیار 1396-11-06 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-02-29 
علی فتحی آشتیانی دانشیار 1397-03-04 
عبدالله معتمدی دانشیار 1397-03-12 
ناصر آقابابایی استادیار 1397-03-21 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-03-21 
عبدالله معتمدی دانشیار 1397-03-28 
مهدی خانجانی استادیار 1397-03-28 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-03-30 
محمدصادق شجاعی استادیار 1397-04-03 
حجت اله فراهانی استادیار 1397-04-04
محمد‌رضا احمدی استادیار 1397-04-08 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-04-10 
ناصر آقابابایی استادیار 1397-04-11 
ناصر آقابابایی استادیار 1397-04-11 
ناصر آقابابایی استادیار 1397-04-13 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-04-17
ناصر آقابابایی استادیار 1397-04-25
فاطمه دهقانی آرانی استادیار 1397-04-26 
فاطمه دهقانی آرانی استادیار 1397-04-26
علی فتحی آشتیانی دانشیار 1397-04-26 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-04-27 
محمد‌ کاویانی دانشیار 1397-04-27 
فرامرز سهرابی استاد 1397-04-31 
شهربانو قهاری استادیار 1397-05-03 
امید عیسی نژاد استادیار 1397-05-11 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-05-14 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-05-16 
آزاده فرقدانی استادیار 1397-05-27 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-06-03 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-06-09 
علی‌اکبر ارجمندنیا دانشیار 1397-06-10
علی زاده محمدی دانشیار 1397-06-10 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-06-14 
ناصر آقابابایی استادیار 1397-06-15 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-06-18 
محمدصادق شجاعی استادیار 1397-06-21 
فاطمه دهقانی آرانی استادیار 1397-06-24 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-06-25
ابراهیم نعیمی استادیار 1397-06-27 
ناصر آقابابایی استادیار 1397-07-18 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-07-18 
جلیل فتح آبادی دانشیار 1397-07-19 
رئوفه قیومی   1397-07-21 
سید محمدرضا رضازاده استادیار 1397-07-21 
خدابخش احمدی استاد 1397-07-28 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-07-29 
روح الله عباسی سایر 1397-07-29 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-08-06 
سمیه کاظمیان استادیار 1397-08-16 
ناصر آقابابایی استادیار 1397-08-19 
ناصر آقابابایی استادیار 1397-08-20 
فاطمه دهقانی آرانی استادیار 1397-08-26 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-09-03 
ناصر آقابابایی استادیار 1397-09-21 
محمدعلی بشارت استاد 1397-09-21 
حمید رفیعی هنر استادیار 1397-09-22 
علی‌اکبر ارجمندنیا دانشیار 1397-09-25
شهربانو قهاری استادیار 1397-09-28 
مهدی خانجانی استادیار 1397-10-02
امیرعلی مازندرانی استادیار 1397-10-05 
ناصر آقابابایی استادیار 1397-10-11 
سیدمحمدرضا صمصام شریعت سایر 1397-10-14 
زهره رنجبرکهن استادیار 1397-10-26 
شهربانو قهاری استادیار 1397-11-06 
محمد آرمند دانشیار 1397-11-17 
آزاده فرقدانی استادیار 1397-11-20 
شهربانو قهاری استادیار 1397-11-24 
مهدی دهستانی دانشیار 1397-11-30 
عباس آینه‌چی سایر 1397-12-22 
ناصر آقابابایی استادیار 1398-01-27 
فرامرز سهرابی استاد 1398-02-30 
مبین صالحی استادیار 1398-03-03 
ناصر آقابابایی استادیار 1398-03-05
مبین صالحی استادیار 1398-03-18 
سمیه کاظمیان استادیار 1398-04-31 
عباس علی هراتیان سایر 1398-06-24 
مهدی زارع بهرام آبادی دانشیار 1398-06-26
مهدی زارع بهرام آبادی دانشیار 1398-06-26
رضا قربان جهرمی استادیار 1398-06-26 
رضا قربان جهرمی استادیار 1398-06-26 
رضا قربان جهرمی استادیار 1398-06-26 
فرشاد محسن زاده استادیار 1398-06-26 
هاجر فلاح زاده استادیار 1398-06-27
عباس آینه‌چی سایر 1398-06-30 
آزاد همتی استادیار 1398-06-31 
میترا خاقانی فرد استادیار 1398-06-31 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1398-07-01
آزاده فرقدانی استادیار 1398-07-06 
ناصر آقابابایی استادیار 1398-07-10 
محمد آرمند دانشیار 1398-07-13 
فرامرز سهرابی استاد 1398-07-14 
طیبه یگانه سایر 1398-07-18 
ذبیح اله عباس پور استادیار 1398-07-23 
مبین صالحی استادیار 1398-07-26 
سمیه محمدتبار استادیار 1398-08-02 
سمیه رباط میلی استادیار 1398-08-08 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1398-08-22 
محمد‌رضا احمدی استادیار 1398-09-01 
عبدالرسول شاکری   1398-09-03
عبدالرسول شاکری   1398-09-03 
رضا قربان جهرمی استادیار 1398-09-20 
حمید خانی پور استادیار 1398-10-05 
محمد آرمند دانشیار 1398-10-08 
محمد آرمند دانشیار 1398-10-17 
محمد‌رضا احمدی استادیار 1398-10-20 
شهربانو قهاری استادیار 1398-10-21 
سمیه محمدتبار استادیار 1398-11-06 
یوسف مهدوی نسب استادیار 1398-11-08 
مبین صالحی استادیار 1398-11-11 
مهدی زارع بهرام آبادی دانشیار 1398-11-13 
ناصر آقابابایی استادیار 1398-11-13 
آسیه شریعتمدار استادیار 1398-11-15 
محمد‌رضا احمدی استادیار 1398-11-18
زینب ربانی استادیار 1398-11-18 
آناهیتا خدابخشی  کولایی استادیار 1398-11-20 
ناصر آقابابایی استادیار 1398-11-23 
محمد‌رضا احمدی استادیار 1398-11-24 
احمد فلاح سایر 1398-11-26 
عباس آینه‌چی سایر 1398-11-27
محمد آرمند دانشیار 1398-12-01 
علی‌اکبر ارجمندنیا دانشیار 1398-12-03 
محمد فرهوش سایر 1398-12-04 
ناصر آقابابایی استادیار 1398-12-04 
احمد فلاح سایر 1398-12-04 
اصغر جعفری استادیار 1398-12-04 
مونا ارجی سایر 1398-12-05 
حمید رفیعی هنر استادیار 1398-12-05 
مبین صالحی استادیار 1398-12-09 
احمد فلاح سایر 1398-12-11 
ابراهیم نعیمی استادیار 1398-12-13 
مهرانگیز شعاع کاظمی دانشیار 1398-12-13 
علی یزدخواستی   1398-12-13 
حمید خانی پور استادیار 1398-12-14 
افسانه طاهری استادیار 1398-12-16 
آزاده فرقدانی استادیار 1398-12-17 
رضا قربان جهرمی استادیار 1398-12-17 
زینب ربانی استادیار 1398-12-18 
مونا ارجی سایر 1398-12-20 
مسعود کیانی استادیار 1399-01-05 
آناهیتا خدابخشی  کولایی استادیار 1399-01-14
سید عباس حقایق استادیار 1399-01-14 
علی‌اکبر ارجمندنیا دانشیار 1399-01-18 
عذرا زبردست استادیار 1399-01-18 
آسیه شریعتمدار استادیار 1399-01-23 
علی‌اکبر ارجمندنیا دانشیار 1399-01-24 
امیررضا طلائی پاشیری سایر 1399-01-29
عباس آینه‌چی سایر 1399-01-30 
امیررضا طلائی پاشیری سایر 1399-01-30 
ناصر آقابابایی استادیار 1399-01-31 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1399-01-31 
سیدمحسن اصغری نکاح دانشیار 1399-01-31 
ناصر آقابابایی استادیار 1399-02-02 
آناهیتا خدابخشی  کولایی استادیار 1399-02-07 
اصغر نوروزی مربی 1399-02-14 
عبدالله معتمدی دانشیار 1399-02-17 
ناصر آقابابایی استادیار 1399-02-21 
آزاده فرقدانی استادیار 1399-02-27 
یوسف اعظمی استادیار 1399-02-31 
محمد اسماعیل ابراهیمی استادیار 1399-03-22 
تقی پورابراهیم استادیار 1399-03-28 
عذرا محمدپناه اردکان استادیار 1399-03-31 
ناصر آقابابایی استادیار 1399-04-01 
عباس رحیمی نژاد دانشیار 1399-04-03 
ناصر آقابابایی استادیار 1399-04-05 
ناصر آقابابایی استادیار 1399-04-12 
پیمان دوستی سایر 1399-04-15 
علی نقی فقیهی دانشیار 1399-04-17 
مبین صالحی استادیار 1399-04-18
هاجر براتی استادیار 1399-04-22
حمزه عبدی استادیار 1399-04-23 
جعفر بهادری خسروشاهی استادیار 1399-04-24 
عباس آینه‌چی سایر 1399-04-27 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1399-04-30 
ناصر آقابابایی استادیار 1399-05-01 
عباس علی هراتیان سایر 1399-05-02 
محمد‌رضا احمدی استادیار 1399-05-03 
علی نقی فقیهی دانشیار 1399-05-04 
رضا جعفری هرندی دانشیار 1399-05-04 
فریبرز نیکدل استادیار 1399-05-07 
ناصر آقابابایی استادیار 1399-05-08 
زینب ربانی استادیار 1399-05-09 
ریحانه اصلان‌زاده   1399-05-11 
علی‌اکبر ارجمندنیا دانشیار 1399-05-12 
مهرناز آزادیکتا استادیار 1399-05-12 
زینب ربانی استادیار 1399-05-12 
محمد آرمند دانشیار 1399-05-12 
هائیده صابری دانشیار 1399-05-14 
محمد آرمند دانشیار 1399-05-14 
مهری مولایی مربی 1399-05-14 
حمید خانی پور استادیار 1399-05-16 
یوسف اعظمی استادیار 1399-05-16 
مبین صالحی استادیار 1399-05-17 
عباس علی هراتیان سایر 1399-05-19 
عباس علی هراتیان سایر 1399-05-20 
مهری مولایی مربی 1399-05-20 
ناصر آقابابایی استادیار 1399-05-21 
معصومه آزموده استادیار 1399-05-21 
شهلا پاکدامن   1399-05-21 
مونا ارجی سایر 1399-05-23 
سمیه محمدتبار استادیار 1399-05-24 
محمدتقی تبیک   1399-05-25 
احمد فلاح سایر 1399-05-27 
مهری مولایی مربی 1399-05-28 
احمد امانی دانشیار 1399-05-28 
اکبر رضایی   1399-05-31 
حمید رفیعی هنر استادیار 1399-06-02 
آناهیتا خدابخشی  کولایی استادیار 1399-06-07 
معصومه آزموده استادیار 1399-06-13 
ناصر آقابابایی استادیار 1399-06-13 
مهری مولایی مربی 1399-06-13 
رضا جعفری هرندی دانشیار 1399-06-14 
حسین محمدی استادیار 1399-06-18 
محمدتقی تبیک   1399-06-19 
مهرناز آزادیکتا استادیار 1399-06-20
زینب ربانی استادیار 1399-06-20 
سیمین جعفری   1399-06-23 
محمد علی رمضانی سایر 1399-06-23 
مهدی زارع بهرام آبادی دانشیار 1399-06-24 
محمد اسماعیل ابراهیمی استادیار 1399-06-24 
محمدصادق شجاعی استادیار 1399-06-28 
شهلا پاکدامن   1399-06-28 
محمدصادق شجاعی استادیار 1399-07-02 
مجید ابراهیم‌پور استادیار 1399-07-02 
ساره زمانی استادیار 1399-07-04 
مهری مولایی مربی 1399-07-06 
آناهیتا خدابخشی  کولایی استادیار 1399-07-09 
روح اله شهابی استادیار 1399-07-10 
سیمین جعفری   1399-07-13 
حمزه عبدی استادیار 1399-07-15
حمزه عبدی استادیار 1399-07-15
محمدتقی تبیک   1399-07-21 
محمدتقی تبیک   1399-07-21 
محمدرضا سالاری فر استادیار 1399-07-21 
مهرناز آزادیکتا استادیار 1399-07-22 
حمید رفیعی هنر استادیار 1399-08-13 
آتوسا کلانتر هرمزی دانشیار 1399-09-02 
روح الله عباسی سایر 1399-09-12
مهدی زارع بهرام آبادی دانشیار 1399-09-15 
قدسی احقر استاد 1399-09-23 
محمد صنعتی دانشیار 1399-09-28 
عباس آینه‌چی سایر 1399-10-02 
مهری مولایی مربی 1399-10-08 
یوسف اعظمی استادیار 1399-10-12 
علی شیخ الاسلامی دانشیار 1399-10-13 
امیرعلی مازندرانی استادیار 1399-10-14 
هائیده صابری دانشیار 1399-10-19